مطالبه مهریه توسط وکیل

0

مهریه

مهریه یکی از مهمترین حقوق مالی زوجه و به نوعی تضمین و پشتوانه مالی زن به حساب می آید و به لحاظ شرع، قانون و عرف کاملا پذیرفته شده و مورد حمایت است. از آنجا که پس از جدایی زوجین، معمولا زنان از نظر اجتماعی، مالی و خانوادگی متحمل آسیب و ضرر بیشتری میشنود، مهریه و مطالبه آن توسط وکیل مهریه برای زنان یک پشتوانه در زندگی آنها محسوب میشود و غالبا به مهریه با دید مال و اموالی جهت جبران خسارت و تأمین زندگی آینده زن پس از جدایی نگاه میشود. در صورت وجود نزاع و درگیری در این مورد پیگیری و رسیدگی به این مساله در محاکم خانواده بسیار مهم و حائز اهمیت است.

مهریه یا صداق که در تعبیری دیگر نحله نیز نامیده میشود، تعهد مالی است که مرد حین وقوع عقد ازدواج متعهد به پرداخت آن میگردد. همچنین مکلف است بعد از وقوع عقد ازدواج هر لحظه که زن مطالبه کند، آن را بپردازد. تعیین مهریه در عقد دائم جزء شرایط صحت عقد نیست و بدون آن هم صحیح میباشد و برای زوجه مهرالمثل تعیین میشود ولی در عقد موقت، تعیین مهریه از اجزای اصلی عقد موقت بوده و بدون تعیین آن عقد باطل است.

با توجه به ماده ۱۰۸۲ ق.م بعد از وقوع عقد زن مالک مهریه میشود و هر زمان که بخواهد چه در زمان زندگی مشترک و چه در زمان طلاق میتواند آن را مطالبه کند. مهریه دادن به زن از بزرگترین تکلیف هایی است که به عهده مرد میباشد و باید ادا شود. معمولا هنگام ازدواج زوجه توقع دریافت مهریه از همسرش را ندارد و غالبا زنانی هم که با مهریه‌ بالا حاضر به ازدواج میشوند، به همسران خود قول میدهند که تنها در زمان طلاق یا در صورت بروز مشکلات سخت مهریه را مطالبه میکنند. مهریه میتواند وجه نقد رایج کشور باشد یا سکه و یا اموال غیرمنقول مانند ملک باشد و مطالبه آن هم از طریق دادگاه و هم از طریق اداره اجرای ثبت انجام میگیرد. بر اساس ماده ۱۰۷۸ ق.م، هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد و قابل تملک باشد را میتوان به عنوان مهریه قرار داد. مهریه از جهت اشتغال ذمه مرد به دو نوع مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالستطاعه میباشد. در سند ازدواج با توافق طرفین بر انتخاب یکی از این دو، نوع مهریه مشخص میشود و مکتوب میشود.

گرفتن وکیل مهریه

مراحل مطالبه مهریه توسط وکیل

مهریه یک حق مالی است که دارای ضمانت اجرا میباشد. با مطالبه زن و امتناع شوهر ازپرداخت، زن میتواند توسط وکیل مهریه و ازطریق مراجعه قانونی به دادگاه مهریه خود را دریافت کند. در صورت انتخاب وکیل، زوجه ابتدا باید مدارک خود را جهت پیگیری امور به وکیل ارائه و تحویل دهد. سپس وکالت در دریافت مهریه را به او بدهد. بعد از آن وکیل با حضور در جلسات دادگاه، پرونده را تا صدور حکم مبنی بر محکومیت مرد به پرداخت مهریه، پیگیری میکند. مدارکی که برای اجرای مهریه توسط وکیل لازم است ارائه شود بدین ترتیب میباشد: اصل سند ازدواج، اصل شناسنامه، کپی کارت ملی و در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت نمایند.

طبق رویه جدید مطالبه مهریه، متقاضیان وصول مهریه ابتدا باید به اداره اجرائیات ثبت اسناد مراجعه کنند. مطابق بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، افرادی که سند رسمی لازم الاجرا مانند سند عقد نکاح دارند، برای اجرای مفاد سند، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمیتوانند ابتدائا از طریق دادگاه اقدام کنند.

 بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مقرر میدارد: مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدله سند میتواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.

 البته تا قبل از اجرای این قانون اگر زنی دادخواست مطالبه مهریه داشت میتوانست به دادگاه مراجعه کند اما در حال حاضر برای وصول مهریه که در سند رسمی لازم الاجرا (عقدنامه) آمده، باید به اداره ثبت اسناد مراجعه کند البته در سایر موارد مربوط به سند ازدواج، زوجه باید به دادگاه مراجعه کند.

بنابراین در مورد مطالبه مهریه پس از مراجعه زوجه یا وکیل او به دفتر ثبت ازدواج و اخذ مدارک مربوطه و ارائه این مدارک به اداره اجرائیات ثبت اسناد و تشکیل پرونده، چنانچه اداره اجرائیات ثبت اسناد پس از استعلام از مراجع ذیربط و تفحص در مورد اینکه آیا زوج دارای اموال هست (که سند رسمی داشته باشد) در اینجا دو احتمال وجود دارد:

۱-یا زوج اموالی جهت تادیه مهریه دارد که این اموال (بجز مستثنیات دین) توسط اداره اجرائیه توقیف و بعد از ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری، به زوجه تودیع میشود.

۲-یا اینکه زوج مالی ندارد که در این حالت اداره ثبت اسناد برای زوجه یا وکیل او گواهی صادر میکند که دال بر این است که زوج مالی با سند رسمی ندارد و زوجه یا وکیلش با در دست داشتن این گواهی میتواند از طریق دادگاه خانواده اقامه دعوای مطالبه مهریه نماید.

بعد از طی این مراحل دادگاه با تعیین وقت قبلی و احضار زوجین در وقت تعیین شده، شروع به رسیدگی پرونده مینماید. در صورت محکومیت زوج به پرداخت مهریه، در صورت عدم توانایی مرد بر پرداخت مهریه بصورت یکجا، زوج میتواند ادعای اعسار از پرداخت مهریه را مطرح نماید.

در اینجا، در صورتی که زوجه دلیلی بر استطاعت مالی مرد نداشته باشد، دادگاه با ادعای اعسار زوج موافقت میکند و مهریه را برای او تقسیط مینماید. بعد از قطعی شدن این مرحله، زوجه باید برای دریافت اقساط  از دادگاه درخواست صدور اجرائیه نماید، بعد از صدور اجرائیه و ابلاغ اجرائیه و گذشت مهلت ۱۰ روز، زوج مکلف به پرداخت اقساط است و اگر مرد از پرداخت قسط در هر مرحله خودداری کند یا ظرف این ۱۰ روز نسبت به پرداخت مهریه اقدامی انجام ندهد، زوجه یا وکیل او میتواند نسبت به توقیف اموال (بجز مستثنیات دین) و مسدود نمودن حسابهای بانکی زوج اقدام نمایند. سپس اموال جهت قیمت گذاری به کارشناس مربوطه ارجاع میشود و بعد از آن به حراج گذاشته میشوند تا از فروش آنها مهریه زن پرداخت شود.

مطالبه مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعهمطالبه مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه

معنای مهریه عندالاستطاعه از نام آن مشخص است یعنی هرگاه زوجه پرداخت مهریه را درخواست نماید، این پرداخت از سوی مرد مشروط به داشتن استطاعت مالی کافی او میباشد و اصل بر این است که مرد توانایی مالی برای پرداخت مهریه بصورت یکجا را ندارد و اگر زوجه ادعایی برخلاف آن دارد باید توانایی مالی مرد را برای دریافت یکباره مهریه و یا گرفتن حکم جلب، به اثبات برساند، لذا اگر استطاعت مالی مرد احراز نشود، با ادعای مرد بر عدم توانایی مالی دادگاه مهریه را با توجه به توان مالی مرد تقسیط مینماید.

اما در مهریه عندالمطالبه که به معنای پرداخت تمام و کمال با درخواست زوجه میباشد، اصل بر توانایی مالی پرداخت تمام مهریه از سوی مرد میباشد؛ مگر آنکه ادعایی برخلاف آن بکند و بتواند عدم توانایی مالی خود را ثابت نماید تا دادگاه مهریه را تقسیط نماید و حبس هم از او برداشته شود. مهریه عندالمطالبه باشد حتی اگر ۱۰۰۰ سکه هم باشد مرد باید آن را کاملا به زن پرداخت نماید و در غیر این صورت جلب میشود.

گاهی مرد مال و اموالی دارد که زن به تنهایی قادر به معرفی و توقیف این اموال نیست. لذا زن میتواند وکیل بگیرد و به دلیل آشنایی وکیل با قوانین و ادارات مختلف میتواند سریعا اموال مرد را شناسایی و آنها توقیف نماید. حتی زن میتواند بعد از صدور حکم محکومیت مرد به پرداخت نفقه، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را هم از مرد مطالبه و دریافت کند.

در واقع مهمترین تفاوت مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه در بار اثباتی توانایی و یا عدم توانایی مالی زوج در پرداخت تمام مهریه بصورت یک دفعه است. حتی این امکان وجود دارد که بخشی از مهریه بصورت عندالمطالبه و بخشی دیگر بصورت عندالاستطاعه مقرر شود.

مهریه تا ۱۱۰ سکه یا معادل آن

طبق قانون جدید مهریه، در مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه و یا معادل آن، بر اساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده اصل بر این است که زوج توانایی پرداخت مهریه را دارد، مگر آنکه بتواند عدم توانایی خود را اثبات کند که در اینصورت باید تعداد ۱۱۰ سکه را اقساطی و به ترتیب و مقداری که دادگاه معین میکند، بپردازد و اگر بازهم نپردازد، مطابق با شرایط مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، زن میتواند حکم جلب مرد را از دادگاه بگیرد و همچنین مرد به حبس محکوم میشود و این حبس تا زمانی که یکی از شرایط زیر احراز شود، ادامه دارد:

۱-زوجه به آزادی زوج رضایت دهد

۲-زوج بتواند مطابق با شرایط مندرج در قانون، اعسار خود را ثابت نماید

۳- زوج و یا شخصی از سوی او مهریه را پرداخت نماید (چه کل مهریه و چه اقساط آن)

مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه بهار آزادی

در جایی که مهریه زوجه بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد، مطابق با قانون، برای اجبار مرد به پرداخت آن باید توانایی مالی مرد محرز گردد و اصل بر عدم مرد توانایی مرد بر بیشتر از ۱۱۰ سکه و یا معادل آن است و زوجه برای رسیدن به مهریه بیشتر از این مقدار باید توانایی مالی زوج را ثابت نماید. همچنین در وصول مهریه بیش از ۱۱۰ سکه، زن نمیتواند حکم حبس شوهرش را از دادگاه درخواست کند و دستور جلب زوج نیز صادر نمیشود. وکیل مهریه با توجه به اینکه با قوانین و راهکارهای آن آشنایی دارد میتواند در تسریع روند دادگاه بسیار مؤثر باشد.

اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را داشت و از پرداخت آن امتناع کرد، زوجه مهریه را شخصا یا توسط وکیل مهریه به اجرا میگذارد. چنانچه ظرف مدت ده روز زن مالی از دارای شوهر معرفی کند، فورا نسبت به توقیف آن اقدام میشود، اگر دارایی زوج فقط حقوق او باشد، تا یک چهارم آن ماهانه به زوجه تعلق میگیرد، تا زمانی که مهریه کاملا پرداخت شود، مرد ممنوع الخروج است اما اگر مرد اموال دیگری غیر از حقوق داشته باشد دادگاه اموال او را میفروشد و مهریه تادیه میشود.

مطالبه مهریه اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

طبیعتا هر فردی زمانی که حق و حقوق قانونی خود را دنبال میکند به دنبال کسب منفعت خود و رسیدن به حق میباشد. در مساله مهریه نیز زوجه به عنوان صاحب حق میتواند شخصا اقدام به مطالبه مهریه نماید اما با توجه به پیشرفت جامعه و گستردگی و پیچیدگی روزافزون مطالب قانونی، گرفتن حق بدون اشراف بر قوانین مربوطه، تجربه و مهارت لازم نیازمند صرف هزینه، وقت و انرژی زیادی میباشد. در نتیجه با استفاده از وکیل مجرب و متخصص هم در زمان صرف جویی میشود و هم روح و روان خواهان در آرامش بیشتری خواهد بود.

در انتخاب وکیل میتوان گفت ملاک دانش او، شهرت وحسن خلق او میباشد. کسی که وکیل و مشاور حقوقی میباشد علاوه براین که در این رشته تحصیل کرده، مراحل سخت کانون وکلا را نیز برای دریافت پروانه گذرانده است.

اگر جهت مطالبه مهریه از وکیل مهریه کمک گرفته شود حتما امتیازات خاصی به دنبال دارد که بعضی از آنها بدین ترتیب میباشد:

-با انتخاب وکیل مهریه، مدت زمان مطالبه مهریه و احقاق حقوق زن کمتر خواهد شد

-با وجود وکیل، نیازی به حضور زن در دادگاه نمیباشد

-با شناسایی اموال مرد در موارد که شوهر از دادن مهریه امتناع میکند، وکیل میتواند جهت تادیه مهریه سریعا اموال را توقیف نماید.

-در صورتی که مرد مهریه را پرداخت نکند وکیل از جانب زن میتواند حکم جلب او را از مرجع قضایی بگیرد.

-برای گرفتن حکم جلب نیازی به حضور زن نیست و حضور وکیل کفایت میکند.

-در صورت ادعای اعسار از جانب مرد، وکیل نقش مهمی در رد این دادخواست خواهد داشت.

مساله مهم اینکه در بحث توقیف اموال مرد با توجه به آگاهی مردها نسبت به قانون غالبا سعی در آن دارند که اموال خود را از منقول تا غیرمنقول، به نام اطرافیان بزنند تا زن نتواند این اموال را به دادگاه معرفی کند. اما انتخاب یک وکیل جهت به موقع اجرا گذاشتن مهریه، میتواند کمک مهمی برای زوجه باشد.

علاوه بر این موارد کمک به زوجین با استفاده از قوانین حمایتی که کمتر مورد توجه قرار میگرند، کاهش درگیری و نزاع بین آنها، از مزایای دیگر انتخاب وکیل در پرونده مهریه میباشد.

در همین راستا زوجه برای گرفتن مهریه از حمایتهای قانونی و قضائی لازم برخوردار است و به همین جهت مواد قانونی متعددی نیز در این زمینه تصویب شده است، بنابراین از طریق قوانین، وکیل میتواند به موکل خود کمک کند تا به حقوق قانونی خود برسد. همچنین در مواردی که توافقات زوجین زیاد، مدت دار و یا پیچیده است، نیاز به کسی که اطلاعات حقوقی کافی در مورد چگونگی دریافت مهریه دارد، به شدت احساس میشود. بنابراین پیشنهاد میشود برای هرچه بهتر پیش رفتن چنین پرونده هایی تا جایی که امکان دارد، در تمام مراحل از وکیل استفاده شود.

پیچیدگی های حقوقی و البته مشکلاتی که زن در هنگام گرفتن مهریه یا مرد در هنگام پرداخت مهریه با آن روبرو میشوند و عدم آشنایی با نکات ریز حقوقی میتواند منجر به تضییع حقوق زوجین شود. لذا مراجعه به وکیل متخصص در دعاوی خانواده و به ویژه مطالبه مهریه میتواند رسیدن به حقوق قانونی موکول را تضمین نماید.

در صورت نیاز می توانید به منظور دریافت مشاوره حقوقی با ما در سایت دادکار تماس حاصل نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!