رای وحدت رویه اعاده بکارمستخدم شماره دادنامه ۱۲۰

0

اعاده بکارمستخدم ازطریق هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وعدم محکومیت آن به منزله برائت می باشد.

تاریخ ۲۴/۱۲/۶۸ شماره دادنامه ۱۲۰ کلاسه پرونده ۶۸/۲۰
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه هیئت تجدید نظر مرکزی رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۸/۱۲/۶۲به تجویزماده ۲۴آئیننامه اجرائی آن کارمند متهم رامتخلف تشخیص نداده ودررای صادره تصریح نموده است :”چون برای مواردیادشده بالادرقانون مذکورمجازاتی پیش بینی نشده لذابه اتفاق آراء رای شورای پاکسازی رامبنی برانفصال دائم نقض وایشان رااعاده به کار می نماید.بابررسی آراءمتعارض دادنامه شماره ۲۷۴-۲۲/۷/۶۴که به دلیل عدم محکومیت واعاده بکارکارمندمذکوربموجب رای شماره ۲۳۲-۱۰/۱۰/۶۳ هیئت تجدیدنظرشعبه ۱۵دیوان آنرابرائت وی تلقی نموده است هیئت عمومی براساس آنکه قیدوذکرکلمه برائت موضوعیت نداشته آن دادنامه راموافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده است .این رای براستنادقسمت اخیرماده ۲۰قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری :سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه/۶۸/۲۰ ۱۷/۷//۱۳۶۹
تاریخ ۲۴/۱۲/۶۸ شماره دادنامه ۱۲۰ کلاسه پرونده ۶۸/۲۰

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آموزش وپرورش گیلان
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم و پانزدهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف شعبه پانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۳/۱۱۸۲موضوع شکایت آقای فریدون فرحبد،بطرفیت اداره آموزش وپرورش استان گیلان بخواسته :عدم رعایت مصوبات دیوان عدالت اداری وهیئت تجدیدنظرو پرداخت مطالبات معوقه بشرح دادنامه شماره ۲۷۴مورخ ۲۲/۷/۶۴چنین رای صادرنموده است :شاکی بموجب رای شماره ۲۰/۳۰/۲/۵۹هیئت پاکسازی استان گیلان به انفصال دائم محکوم می گرددکه درمهلت وفرجه قانونی تقاضای تجدید نظرنسبت به تصمیم مذکوررامی نمایدوهیئت تجدیدنظربازسازی بموجب رای شماره ۹۰-۵/۶/۶۲تصمیم هیئت پاکسازی راتائیدنموده است .سپس شاکی مذکورازرای هیئت مذکوربه دیوان عدالت اداری شکایت می نمایدودرشعبه ۱۰ رای هیئت بازسازی بعلت عدم رعایت مقررات قانونی نقض می گرددوپرونده جهت رسیدگی مجددبه هیئت تجدیدنظربازسازی ارسال می گرددکه درشعبه دوم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مطرح می شودوهیئت اخیرالذکربموجب رای شماره ۲۳۲-۱۰/۱۰/۶۳شاکی رابه خدمت اعاده نموده ومحکومیتی برای وی درنظر نمی گیردونظربه اینکه عدم محکومیت شاکی مالابرائت تلقی می گرددوچون به موجب تبصره ۲ماده ۵۶قانون بازسازی ۵/۷/۶۰درصورتی که حکم هیئتهابر برائت افرادصادرگرددازآنهااعاده حیثیت شده وحقوق قانونی تضییع شده آنهاپرداخت می گردد.علیهذاشکایت شاکی واردتشخیص داده شده است و مستحق دریافت مابه التفاوت حقوق ومزایای ایام آماده بخدمت ازتاریخ ۱/۴/۵۹تا۵/۶/۶۲ونیزدریافت حقوق ومزایای زمان انفصال ازتاریخ ۵/۶/۶۲ تا۲۲/۱۱/۶۳تاریخ اشتغال به خدمت می باشد.
ب شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۴/۷۵۴موضوع شکایت آقای میرهاشم میرسهیل بطرفیت آموزش وپرورش ناحیه ۲رشت بخواسته :احتساب ایام آماده به خدمت وتعلیق بعنوان تجربه آموزشی وپرداخت مابه التفاوت حقوق آماده بخدمت وحقوق زمان تعلیق بشرح دادنامه شماره ۴۴۲مورخ ۲۶/۷/۶۶ چنین رای صادرنموده است :باتوجه به لایحه جوابیه طرف شکایت مندرج در گردش کاروباالتفات به مفادماده ۲۴آئیننامه اجرائی قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ومتن ماده ۲۷اصلاحیه همان قانون که درصورت برائت متهم رامستحق دریافت کلیه حقوق آمادگی بخدمت ودرایام عدم اشتغال منحصرا دریافت حقوق گروه وپایه دانسته وچون نامبرده بارای قطعی هیئت تجدیدنظر شعبه ۲رسیدگی به تخلفات اداری برائت حاصل ننموده وبلکه اعاده بکاروی بلام انع اعلام گردیده که این نظربه هیچوجه دلالت بربرائت کامل نداردوبنظر می رسدباعنایت به سوابق سیاسی مشارالیه درزمان طاغوت که ازسال ۵۱ تا اسفند۵۷ادامه داشته وداشتن اندیشه وافکارغیراسلامی که نامبرده را گاه گاهی به بحث ازکشورهای کمونیستی می کشانده هیئت همان ایام آماده به خدمت وعدم اشتغال اوراجهت مجازات وی کافی دانسته ولذاصراحتااعلام برائت ننموده واعاده بکاروی رابلامانع اعلام نموده است بنابه مراتب فوق وباتوجه به سایرمحتویات پرونده ایام آماده به خدمت تعلیق مشارالیه نه بعنوان تجربه آموزشی قابل احتساب است چون نامبرده دراین مدت اشتغال نداشته است تااحتساب این مدت جزءتجربه آموزشی امکان پذیرباشدونه مستحق دریافت مابه التفاوت حقوق گروه وپایه آن خواهدبود.چون برائت حاصل ننموده است ،لذابجهات مذکوره وسایراوضاع واحوال وقرائن شکایت و خواسته شاکی درمواردفوق بنحومطروحه موجه نبوده محکوم به رداست واین رای قطعی وغیرقابل تجدیدنظردردیوان است .بااعلام تعارض آراءمذکورازسوی مدیرکل آموزش وپرورش استان گیلان هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۰۴-۱۴/۸/۱۳۶۹
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                شماره انتشار:۱۲۰

تاریخ تصویب:۱۳۶۸/۱۲/۲۴                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۶۹/۰۸/۱۴

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:مولفان و مصنفان و هنرمندان

منبع: بانک قوانین

در صورت تمایل سایر اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!