رای وحدت رویه مستخدمین رسمی کشوری ژاندارمری وشهربانی شماره دادنامه ۱۲۱

0

مستخدمین رسمی کشوری ژاندارمری وشهربانی جمهوری اسلامی ایران به تجویز ماده ۲۰۴قانون ارتش مشمول این قانون بوده وازتاریخ ۷/۷/۱۳۶۷بامقررات آن تطبیق وضع یافته وازشمول لایحه قانونی استخدام کشوری خارج گردیده اند.

تاریخ ۲۱/۶/۷۱ شماره دادنامه ۱۲۱ کلاسه پرونده ۷۱/۷۶

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای :نظربه اینکه مستخدمین رسمی کشوری ژاندارمری وشهربانی جمهوری اسلامی ایران به تجویزماده ۲۰۴قانون ارتش مصوب ۷/۷/۱۳۶۶مشمول این قانون شناخته شده وازتاریخ ۷/۷/۱۳۶۷بامقررات آن تطبیق وضع یافته ودرنتیجه از همان تاریخ ازشمول لایحه قانونی استخدام کشوری خارج گردیده اندوماده ۱۴۰ قانون مزبورهم درباب کیفیت پرداخت حقوق ومزایای آنان مفیدلزوم اجرای مقررات طرح طبقه بندی مشاغل لایحه قانونی مذکوردرباره این قبیل مستخدمین پس ازتطبیق وضع باقانون ارتش نمی باشددادنامه های ۱۱۰۰-۱۰۹۹-۱۰۹۸ مورخ ۳۰/۸/۶۹وشماره ۶۱۷مورخ ۲۹/۱۰/۶۹شعب ۴و۲۱دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود این رای باستنادقسمت آخرماده ۲۰قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۱/۷۶ ۳۰/۹/۱۳۷۱
تاریخ ۲۱/۶/۷۱ شماره دادنامه ۱۲۱ کلاسه پرونده ۷۱/۷۶

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ۴و۱۸و۲۱ دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف – شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷ موضوع شکایت آقای حسن ابراهیم کردستانی بطرفیت اداره کل کارگزینی شهربانی جمهوری اسلامی ایران بخواسته گروه بشرح دادنامه شماره ۱۱۰۰-۱۰۹۹ ۱۰۹۸-۳۰/۸/۶۹باتوجه به اینکه تبصره ماده ۸قانون حقوق ومزایای مستمر مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۱۰/۶۸مجلس شورای اسلامی مصرح است هرگونه اقدام رشدحقوقی انجام شده پس ازتاریخ اجرای تطبیق (۷/۷/۶۸)قانون ارتش درتعیین مجموع حقوق وفوق العاده شغل مستمرقبل از اجرای این قانون منظورنمی گرددلذابصراحت تبصره مذکورحکم به رد شکایت صادرنموده است .
ب – شعبه هجدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۹۷۴موضوع شکایت آقای محمددانشمندیان بطرفیت شهربانی جمهوری اسلامی ایران بخواسته تقاضای صدورگروه وپایه استحقاقی بشرح دادنامه شماره ۸۲۰-۶/۱۱/۷۰باتوجه به اظهارنظرسازمان اموراداری واستخدامی طی نامه شماره ۴۴۱۹/۴۵ که مبتنی بر اعطای حقوق ومزایای کارکنان تاتصویب مقررات استخدامی کشوراست ونظربه تجویزماده ۱۴۰قانون ارتش حکم به ورودشکایت شاکی دایربراعطای گروه و پایه استحقاقی صادرنموده است .
ج – شعبه بیست ویکم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۴۸۳شکایت آقای ابوالفضل فرمهینی بطرفیت اداره کارگزینی شهربانی جمهوری اسلامی ایران بخواسته گروه ۹وپایه ۱۴بشرح دادنامه شماره ۶۱۷-۲۹/۱۰/۶۹به استناد تبصره ذیل ماده ۸۰قانون حقوق ومزایای مستمرمشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۱۰/۶۸مجلس شورای اسلامی که هرگونه رشدحقوقی انجام شده پس ازتاریخ اجرای تطبیق (۷/۷/۶۷)قانون ارتش قبل ازقانون اخیرالذکر رامنظورنداشته حکم به ردشکایت صادرنموده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فرددباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از ملاحظه سوابق وبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره ۲۴۱۳۹۶۵/۱۱/۱۳۷۱

۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                              شماره انتشار:۱۲۱

تاریخ تصویب:۱۳۷۱/۰۶/۲۱                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۷۱/۱۱/۲۴

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!