رای وحدت رویه هیئت علمی دانشگاه وموسسات آموزش عالی شماره دادنامه ۱۸۵

0

برابرماده ۹ آئین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاه وموسسات آموزش عالی داوطلبانی که بارعایت مقررات مربوط درمراتب یک و دوقبول و واستخدام می شوندیک دوره آزمایش سه ساله راطی نموده ولذاخاتمه خدمت استخدام شده گان درایام بعدازاین مدت مبنای قانونی ندارد

تاریخ ۳۰/۸/۷۱ شماره دادنامه ۱۸۵ کلاسه پرونده ۷۱/۱۵۱

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای :نظربه ماده ۹ آئین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاه وموسسات آموزش عالی به صراحت آمده است که داوطلبانی که بارعایت مقررات مربوط درمراتب یک ودوقبول واستخدام می شوندیک دوره آزمایش سه ساله راطی خواهندنمودوباعنایت به اینکه تبصره ۱ماده فوق الذکرکه حاکی ازاعطاء اختیاربه هیئت مرکزی درخصوص بررسی وتصویب وضعیت قطعی اعضاءهیئت علمی پس ازطی وپایان دوره آزمایشی بوده به موجب ماده ۹ اصلاحی مصوب بیست وششمین جلسه هیئت سه نفری جانشین هیئت امناء مورخ ۶/۹/۶۳ حذف گردیده است ونیزباتوجه به اینکه اظهارنظروبررسی وتصویب وضعیت قطعی پس از اتمام دوره سه ساله مخالف صریح ماده ۹ آئین نامه فوق الذکروموجب افزایش مدت خدمت آزمایشی خواهدبود بنابراین دادنامه شماره ۹۵۱مورخ ۳۰/۱۰/۶۹ صادره ازشعبه ششم دیوان عدالت اداری که متضمن این معناست مطابق با مقررات وآئین نامه استخدامی تشخیص می گردد..این رای طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایردیگردرمواردمشابه لازم الاتباع می باشد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۱/۱۵۱ ۱۷/۱/۱۳۷۲
تاریخ ۳۰/۸/۷۱ شماره دادنامه ۱۸۵ کلاسه پرونده ۷۱/۱۵۱

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :وزارت فرهنگ وآموزش عالی .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ششم ونهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :شعبه نهم دیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۳۳۱و۶۶/۳۸۷ موضوع شکایت آقای دکترسیامک رضامهجوربطرفیت وزارت فرهنگ وآموزش عالی به خواسته رسیدگی به ابلاغ قطع رابطه استخدامی بشرح دادنامه شماره ۴۷۵ ۴۷۴مورخ ۲۲/۹/۶۸به لحاظ اینکه انقضای مدت خدمت آزمایشی به تنهائی موجدحق ثابتی درخصوص استخدام بطورقطعی نیست ولازمه ای بااستخدام قطعی نداردواینکه صلاحیت شاکی برای استخدام قطعی به تاییدمقامات مربوط قرارنگرفته شکایت مردوداعلام نموده است .
ب – شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۲۶۷موضوع شکایت آقای حسین افشاربطرفیت دانشگاه علامه طباطبائی بخواسته کسب حقوق حقه و بازگشت بکاربشرح دادنامه شماره ۹۵۱-۳۰/۱۰/۶۹باتوجه به اینکه دوره استخدام رسمی آزمایشی مدت سه سال بوده وحکم خاتمه خدمت شاکی تقریباچهار سال بعدازخاتمه دوره آزمایشی صادرشده است رای به ابطال حکم معترض عنه صادرنموده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره ۱۴۰۲۶ مورخ ۱۶/۲/۱۳۷۲
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                              شماره انتشار:۱۸۵

تاریخ تصویب:۱۳۷۱/۰۸/۳۰                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۷۲/۰۲/۱۶

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:تجدید جلسه رسیدگی

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!