رای وحدت رویه شرائط بازنشستگی شماره دادنامه ۶۵

0

قانونگذار بشرح فصل هشتم لایحه قانونی استخدام کشوری با لحاظ مقتضیات و مصالح عمومی و اداری و رعایت حال مستخدم رسمی ضوابط و قواعدخاصی درزمینه شرائط بازنشستگی وضع نموده و اقدامات قوه مجریه که مباین با اهداف مقنن میباشد ، باطل است .

تاریخ ۶/۵/۷۱ شماره دادنامه ۶۵ کلاسه پرونده ۷۰/۱۸۵

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار بشرح فصل هشتم لایحه قانونی استخدام کشوری بالحاظ مقتضیات و مصالح عمومی واداری ورعایت حال مستخدم رسمی مشمول لایحه قانونی مزبورضوابط وقواعدخاص ومبسوطی درباب شرائط بازنشستگی ازحیث سن و سابقه خدمت مستخدم وضع کرده است وهمانطورکه دردادنامه شماره ۳۶ مورخ ۹/۱۰/۶۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبه شماره ۱۲۵۰/۹- مورخ ۳۱/۵/۶۴ تصریح گردیده است وضع مقرراتی مباین بااهداف مقنن دراین مقوله ازحدوداختیارات قوه مجریه خارج می باشد بنابراین مصوبه شماره ۹۷۲۱۶- مورخ ۱۵/۱۲/۶۲که ازنظرمفادومدلول مشابه مصوبه ابطال شده مورخ ۳۱/۵/۶۴ می باشدتابع آثارونتایج حاصل ازدادنامه فوق الذکرتشخیص داده می شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۰/۱۸۵ ۲۶/۷/۱۳۷۱
تاریخ ۶/۵/۷۱ شماره دادنامه ۶۵ کلاسه پرونده ۷۰/۱۸۵

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای نصرت الله طالعی زاده .
طرف شکایت :هیئت وزیران ،وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی .
موضوع شکایت وخواسته :ابطال تصویبنامه شماره ۹۷۲۱۶-۱۵/۱۲/۱۳۶۴
مقدمه :شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است درتاریخ تیرماه ۱۳۷۰پس از۶سال سازمان بازنشستگی کشورباتوجه به رای هیئت عمومی آن دیوان بخشنامه ای به کلیه سازمانهای مشمول قانون استخدام کشورارسال نمودکه کلیه کارکنانی که براساس بخشنامه شماره ۱۲۵۰/۹مورخ ۳۱/۵/۶۴سازمان امور اداری واستخدامی کشورباسپردن تعهدبازنشسته شده اندتعهدسپرده آنهابا قانون استخدام کشورمصوب ۲۸/۱۲/۵۳ قوه مقننه مطابقت نداردلذاحقوق بازنشستگی مدت ارفاقی این عده کارکنان بایدبه آنهاپرداخت شودآیاصدور بخشنامه ۹۷۲۱۶-۱۵/۱۲/۶۴نخست وزیری خارج ازوظایف قوه مجریه نمی باشدکه به اینجانب تحمیل نموده اندکه درصورت تمایل به بازنشستگی ده سال مدت ارفاقی (موضوع تبصره مذکور)صرفنظرفرمائیدباتوجه به مراتب تقاضای رسیدگی دارد.باانجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۳۳۶۱-۱۴/۲/۷۱مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۹۴/۳۱-۶/۲/۷۱ سازمان اموراداری واستخدامی کشورنموده است درنامه مزبورآمده است بموجب تبصره اصلاحی ماده ۷۴قانون استخدام کشوری که درحال حاضرملغی الاثر شده مقررشده بودکه وزارتخانه هاوموسسات وشرکتهای دولتی می توانندبا تائیدهیاتی مرکب از…وتصویب وزیریارئیس سازمان دولتی مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خودراکه حداقل ۲۰سال سابقه خدمت دارندبا ارفاق حداکثرده سال دراحتساب حقوق بازنشستگی بازنشسته کنند.ودرتبصره مذکوراصولادرخواست مستخدم برای استفاده ازمزایای آن تبصره شرط نشده و برفرض درخواست مستخدم نیزموسسه مربوطه تکلیفی برای پذیرش آن وارفاق سنوات خدمت به مستخدم نداشته است لیکن چون برخی ازمستخدمین بادارا بودن حداقل ۲۰سال خدمت به دستگاه ذیربط مراجعه نموده وباتمایل شخص در قبال قبول تقاضای بازنشستگی ازسوی موسسه متبوع خودحاضربه انصراف دائم ازدریافت مابه التفاوت ناشی ازارفاق خدمات بودندواین تمایل راکتباو صریحاابرازمی نمودندلذابموجب تصویبنامه شماره ۱۶/۹۷۲-۱۵/۱۲/۶۴ هیئت وزیران به وزارتخانه هاوموسسات وشرکتهای دولتی اجازه داده شدبا رعایت شرائط خاصی بادرخواست این قبیل مستخدمین موافقت نمایندودر تصویب نامه اجباری برای مستخدمین بوجودنیامده است ودرمواردی که مستخدم کتباوصراحتاتمایل خودرانسبت به بازنشستگی وانصراف دائم ازدریافت مابه التفاوت موردبحث اعلام نموده باشدنسبت به بازنشستگی وی اقدام شده است که دراین صورت باوجودانصراف کتبی قبلی موردی برای طرح شکایت مبنی برعدم استفاده ازمابه التفاوت سنوات ارفاقی باقی نمی ماند.مدیر کل دفترامورحقوقی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی نیزدرپاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۱۸۹/۵/ن -۵/۲/۷۱مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۵۲۱۷۷/۵/الف /۳مورخ ۲۳/۱/۷۱سازمان منطقه ای بهداشت ودرمان استان گیلان نموده است درنامه مزبورآمده است درخصوص مصوبات مورداشاره درشکوائیه تنهابخشنامه ۱۲۵۰/۹-۳۱/۵/۶۴به استناددادنامه شماره ۳۶- ۹/۱۰/۶۴هیئت عمومی دیوان عدالت اداری لغوگردیده که درموردنامبرده با توجه به تاریخ بازنشستگی ومستندبازنشستگی وی تسری نداشته است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره ۲۴۱۳۸۹۲/۸/۱۳۷۱
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                        شماره انتشار:۶۵

تاریخ تصویب:۱۳۷۱/۰۵/۰۶                                    تاریخ ابلاغ:۱۳۷۱/۰۸/۲۴

دستگاه اجرایی:                                                       موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!