رای وحدت رویه رسیدگی به تخلفات اداری شماره دادنامه ۱۱۹

0

آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری باید مبتنی بردلائل متقن و معتبر و ضوابط شرعی و قانونی باشد.

تاریخ ۲۴/۱۲/۶۸ شماره دادنامه ۱۱۹ کلاسه پرونده ۶۸/۱۶

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
آراءصادره ازهیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری علی القاعده باید مبتنی بر دلائل متقن و معتبر و ضوابط شرعی و قانونی باشدوصدوررای بدون رعایت قاعده فوق الذکرکه ازاصول بدیهی داوری می باشد موافق مقررات وموازین قانونی نیست .بنابراین دادنامه شماره ۳۱- ۳۱/۱/۶۷ صادره ازشعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است مطابق باموازین قانونی تشخیص می گردد.این رای وفق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع لازم الاتباع است
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
تاریخ ۲۴/۱۲/۶۸ شماره دادنامه ۱۱۹ کلاسه پرونده ۶۸/۱۶
شماره ه/۶۸/۱۶ ۲۷/۵/۱۳۶۹

مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای علی محمدگودرزی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ۱۱و۱۲ دیوان عدالت اداری
مقدمه – الف – شعبه یازدهم دررسیدگی بپرونده کلاسه ۶۵/۵۱۱ موضوع شکایت آقای علی محمدگودرزی بطرفیت :هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش وپرورش استان لرستان بشرح دادنامه شماره ۲۷۲-۱۴/۴/۶۶ چنین رای صادرنموده است :اشکالی ازحیث رعایت مقررات وضوابط قانونی بررای موراعتراض بنظرنمی رسدفلذاشکایت نامبرده عیرواردمی باشد.
ب شعبه دوازدهم دررسیدگی بپرونده کلاسه ۶۴/۹۲۷ موضوع شکایت آقای حبیب الله رهبربطرفیت :هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش وپرورش استان لرستان بخواسته :اعتراض به رای شماره ۷۷۵-۲۳/۱۰/۶۴ هیات بدوی بشرح دادنامه شماره ۳۱-۳۱/۱/۶۷ چنین رای صادرنموده است :با عنایت به اینکه شاکی درتمام مدافعات خوداتهام وارده راتکذیب کرده و خودرافردی مومن به نظام جمهوری اسلامی وروحانیت معرفی نموده است و نامه ای که بعنوان اطلاعات ۳۶میلیونی علیه آقایان علی محمدگودرزی و حبیب الله رهبرنوشته شده فاقدامضاءومشخصات اظهارکننده می باشدکه از نظرقضائی ارزش واعتبارقانونی ندارد.علیهذاضمن رداظهارات نماینده اداره طرف شکایت در۲۹/۹/۶۶ حکم به نقض رای شماره ۷۷۵-۲۳/۱۰/۶۴ صادره ازهیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش وپرورش لرستان و رسیدگی مجدددرهیات جانشین صادرواعلام می گردد.بااعلام تعارض آراء مذکورازسوی آقای علیمحمدگودرزی ،هیات عمومی دیوان درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان ، تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید

مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۳۲۵۸-۱۸/۶/۱۳۶۹
مجموعه قوانین سال ۱۳۰۰ صفحه … تا…

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                 شماره انتشار:۱۱۹

تاریخ تصویب:۱۳۶۸/۱۲/۲۴                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۶۹/۰۶/۱۸

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:جعاله

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!