رای وحدت رویه حقوق بازنشستگان شهرداری شماره دادنامه ۳۲

0

حقوق بازنشستگان شهرداری با اعمال تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۵ تعیین و افزایش حقوق بر مبنای مقررات سابق شهرداری مبنای قانونی ندارد.

تاریخ ۱۸/۴/۷۰ شماره دادنامه ۳۲ کلاسه پرونده ۷۰/۳۳

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با اعمال تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور موضوع تعیین حقوق بازنشستگان ازطریق طبقه بندی یا همطرازی و برقراری حقوق بازنشستگی مستخدمین رسمی شهرداری برمبنای پست ثابت سازمانی آتش نشان مستخدمین بازنشسته مزبورازتمامی حقوق متعلق به شغل آتش نشان برخوردار می شوندوبااین کیفیت افزایش حقوق بازنشستگی آنان که به ترتیب فوق الذکرتعیین می شودبه میزان ۵۰% به استناد مقررات آئین نامه استخدامی مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۳۱ ورای شماره ۱۷ مورخ ۲۵/۵/۵۸ وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورکه منصرف ازمورداست جوازقانونی ندارد.
لذادادنامه شماره ۸۱۴ مورخ ۱۰/۱۰/۶۹ شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه ۶۹/۱۱۵ که براین مبناصادرشده موافق اصول وموازین قانونی می باشد.این رای به استنادقسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای محمدمحمدزاده
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب یازدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه -الف -شعبه یازدهم دیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۱۵ موضوع شکایت آقای محمدمحمدزاده بطرفیت :صندوق بازنشستگی کشوری بخواسته :اجرای رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور(پرداخت ۵۰% فوق العاده علاوه برحقوق بازنشستگی )بشرح دادنامه شماره ۸۱۴ مورخ ۱۰/۱۰/۶۹چنین رای صادرنموده است .
باتوجه به دادخواست شاکی ولایحه جوابیه طرف شکایت خلاصتاحاکی ازاین که ۵۰% فوق العاده بابت حق کاردانی فنی ،براساس ماده ۸۲ لایحه استقلال شهرداریها وآئین نامه شماره ۱۶۵۶۱- ۱۰/۱۲/۲۸ وتصویب نامه شماره ۵۶۵۲۰-۱۸/۱۲/۳۱ ورای شعبه هفتم دیوان عالی کشورازسال ۱۳۳۰ به کاردانهای فنی آتش نشانی پرداخت می شده لکن در ماده ۱۴۸ قانون استخدام کشوری کلیه مقررات مغایرقانون مذکورومحلی برای کاردانهای فنی پیش بینی نشده ودراجرای تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۵۶ کل کشورکاردانهای فنی ازگروه شغلی خاص خودبرخوردارگردیده اندوصعوبت شغل آنهادرتعیین گروه همطرازی مدنظرقرارگرفته است ،بااین وصف پرداخت مجددمضاعف ۵۰ درصدحق کاردانی محمل قانونی نداشته است ، تخلفی ازمقررات وضوابط قانونی ازناحیه سازمان طرف شکایت به نظر نمی رسدفلذا،شکایت شاکی غیرواردتشخیص می شود،وحکم به ردشکایت صادر واعلام می گردد.
ب – شعبه هفدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۴۲ موضوع شکایت آقای علی بخت بطرفیت :صندوق بازنشستگی کل کشوربخواسته :اجرای رای هیئت عمومی دیوان عالی کشوربشرح دادنامه شماره ۱۱۰۹ مورخ ۱۷/۱۱/۶۹ چنین رای صادرنموده است :
مطابق رای شماره ۶۲ و۳۳ و۵۷۱ شعبه ۷ دیوان عالی کشوربه عنوان کاردان فنی بازنشسته سازمان آتش نشانی ازحقوق رانندگی و۵۰% فوق العاده مربوط ازصندوق بازنشستگی استفاده می کرده ولی از۲/۱/۵۶ پرداخت حقوق بازنشستگی برمبنای جدول قانون استخدام کشوری اقدام کرده درحالی که رای مزبوراز۲/۱/۵۶ قابل اجراء وآئین نامه مربوط به رانندگان وکاردانهای فنی مصوب ۱۱/۸/۳۱ را مغایرباقانون استخدام جدیدندانسته ورای هیئت عمومی دیوان عالی کشوربرمعتبرشناختن رای شعبه ۷ که درسال ۱۳۵۸ صادرشده است باتوجه به رای شماره ۱۷ مورخ ۲۵/۵/۵۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشوربرلازم الاجراءبودن آئین نامه شماره ۵۶۵۲۰-۱۸/۱۲/۳۱ اصلی تلقی ونظربه اینکه ابلاغ شماره ۲۸۳۳۵-۸/۷/۵۸ بازنشستگی شاکی رابااحتساب ۵۰% مذکوردرآئیننامه صادرشده صحیح بوده و ابطال آن وکسرآن فقط به حقوق بازنشستگی بدون احتساب ۵۰% خلاف رای هیئت عمومی دیوان عالی کشوروفاقدمجوزقانونی است لذاحکم به واردبودن شکایت شاکی صادرواعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و ملاحظه سوابق بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰ صفحه ۵۷۰ تا۵۷۲
روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۸۲-۴/۸/۱۳۷۰
۱

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                    شماره انتشار:۳۲

تاریخ تصویب:۱۳۷۰/۰۴/۱۸                                                  تاریخ ابلاغ:۱۳۷۰/۰۸/۰۴

دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری                                         موضوع:حقوق املاک مجاور

غایب مفقودالاثر

رفع نقص از دادخواست

شکایت از عملیات اجرائی

نماینده قضائی

تصرف عدوانی

افراز

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!