رای وحدت رویه پرداخت فوق العاده محل خدمت شماره دادنامه ۱۱۲

0

پرداخت فوق العاده محل خدمت باتغییرمحل خدمت مستخدم ،قابل پرداخت است هرچندکه محل سکونت تغییرنکرده باشد.

تاریخ ۲۱/۸/۷۰ شماره دادنامه ۱۱۲ کلاسه پرونده ۷۰/۱۰۷

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای – نظربه بند(ت )ازماده ۳۹ قانون استخدام کشوری که مقرر می دارد”فوق العاده محل خدمت که فقط به مستخدمینی که محل جغرافیائی خدمت آنان تغییرمی کندحداکثربه مدت پنجسال درهرمحل قابل پرداخت است . وباتوجه به ماده ۵ ازتصویبنامه شماره ۳۷۷۲۴-۸/۱۰/۵۳ هیات وزیران و اینکه کارمندان بانکهانیزمشمول بندیادشده هستندوباعنایت به اینکه پرداخت فوق العاده مذکورمشروط ویامقیدبه تغییرمحل سکونت مستخدم نگردیده است علیهذادادنامه شماره ۲۵۵ مورخه ۱۸/۳/۱۳۷۰صادره ازهجدهم که متضمن معناومفهوم فوق است موافق قانون تشحیص می گردد.این رای طبق قسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
تاریخ ۲۱/۸/۷۰ شماره دادنامه ۱۱۲ کلاسه پرونده ۷۰/۱۰۷

مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای زین العابدین حسن پور
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب نهم وهجدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه :الف – شعبه هجدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۱۴۰۳ موضوع شکایت آقای محمدمبشربطرفیت :بانک ملی ایران وسرپرستی شعب استان مازندران بشرح دادنامه شماره ۲۵۵مورخ ۱۸/۳/۷۰ چنین رای صادرنموده است هرچنددرخصوص تغییرمحل جغرافیائی خدمت شاکی حکم وابلاغ اداری صادر نگردیده وتغییرمحل خدمت شاکی به لحاظ تصمیم مدیریت بانک به تغییرمحل سرپرستی بانک ملی ازشهرستان قائم شهربه شهرستان بابلسرتحقق یافته واین امرازمصادیق ماده ۵ تصویبنامه هیات وزیران بشماره ۳۷۷۲۴ مورخه ۸/۱۰/۵۳ است وعدم صدورحکم انتقال نیزنمی تواندموجب تضییع حقوق استخدامی کارمندگرددلهذاخکم به ورودشکایت شاکی والزام بانک طرف شکایت بصدورحکم تغییرمحل خدمت وپرداخت فوق العاده قانونی ازتاریخ تحقق تغییرمحل سرپرستی صادرواعلام می شود.
ب -شعبه نهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۵۸ موضوع شکایت آقای زین العابدین حسن پوربطرفیت :بانک ملی سرپرستی استان مازندران بخواسته ۱۰% فوق العاده محل خدمت بشرح دادنامه شماره ۲۸۸-۸/۵/۷۰چنین رای صادرنموده است :هدف ازوضع فوق العاده محل خدمت جبران هزینه های ناشی ازسکونت درمحل جدیدبه واسطه تغییرمحل جغرافیائی خدمت مستخدم بانک بدون اینکه الزامامتضمن تغییرمحل سکونت اوباشدوبرای طی مسافت بین محل سکونت ومحل خدمت ازسرویس دولتی استفاده کندموافق هدف مقرردر تبصره ماده ۳۱ آئیننامه استخدامی مشترک کارکنان بانکهانیست وشکایت ردمی شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان ،تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبه شرح آتی مبادرت به صدوررای مینماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰ صفحه ۹۴۶ تا۹۴۷
روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۹۶-۲۲/۱۲/۱۳۷۰
۱

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                    شماره انتشار:۱۱۲

تاریخ تصویب:۱۳۷۰/۰۸/۲۱                                                  تاریخ ابلاغ:۱۳۷۰/۱۲/۲۲

دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری                                             موضوع:قولنامه

تقویم خواسته
نسب
معامله شرطی

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!