رای وحدت رویه بخشنامه وزارت بهداشت شماره دادنامه ۷۷ و ۷۶

0

بخشنامه شماره ۱۱۱۰۶/الف مورخ ۱۳۶۷/۷/۲۳ وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی مبنی برعدم ضرورت استعلام نظرهسته های گزینش قبل ازصدور حکم استخدام آزمایشی ویااستخدام افرادبطورغیررسمی مخالف مقررات است وقسمتهای خلاف قانون ابطال میگردد.

تاریخ ۱/۹/۱۳۶۸ شماره دادنامه ۷۷ و ۷۶ کلاسه پرونده ۶۸/۵۷ و ۶۸/۵۳

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه فرمان ۱۵/۱۰/۶۱حضرت امام رضوان الله تعالی علیه وقوانین و مقررات مربوط هدف ازامرگزینش درمورددواطلبان خدمت وواحدهای دولتی بررسی صلاحیت وشایستگی افرادمزبوروانتخاب واستخدام شایسته ترین آنها براساس معیارهای اصیل واولویت های مقبول وهمچنین جلوگیری ازورودعناصر نامطلوب به خدمات عمومی فارغ ازنوع خدمت وکیفیت رابطه استخدامی بوده است که علی القاعده قبل ازپذیرش افرادبه خدمت دولت بایدملحوظ و مراعات شودزیرا:
اولا : اطلاق احکام مقرردرمواد۳و۱۰آئین نامه هسته های گزینش مصوب ۲۱/۸/۶۳ شورای عالی قضائی درباب ضرورت بررسی صلاحیت متقاضیان ورودبه خدمت دولت واعلام نظردرخصوص پذیرش یاعدم پذیرش آنان مقیدبه تعمیم آنان به انواع مختلف استخدام ولزوم اجرای آن قبل ازپذیرفتن افرادبه خدمت است همچنین باتوجه به مواد۱۳ و ۱۴ قانون استخدام کشوری و سایرمقررات استخدامی مشابه ورودافرادبه خدمت آزمایشی منوط به احرازصلاحیت و شایستگی آنان درزمینهای مختلف ازطریق تحقیق وبررسی وامتحان ومسابقه است که عدم رعایت آن خلاف حکم ومقصودمقنن می باشد.
ثانیا: مطابق ماده واحده قانون استخدام جانبازان ، اسرا و افراد خانواده های شهدا، جانبازان ازکارافتاده ، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب ۷/۱۰/۶۷ مجلس شورای اسلامی کلیه واحدهای دولتی مکلفندنیروهای موردنیازخودرابطوررسمی یاغیررسمی با رعایت مقررات استخدامی کشورازبین افرادمذکوراستخدام کنندکه بااین وصف پذیرش افرادبرای خدمت درواحدهای دولتی قبل ازاستعلام نظرهسته های گزینش وسازمان یادشده بااهداف قانونگذاربشرح مندرج درقانون مزبور منافات دارد.
ثالثا: بموجب ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری وتبصره آن صدور دستورالعملهای لازم درجهت حسن اجرای مقررات استخدامی وایجادهماهنگی ازاین حیث درکلیه وزارتخانه هاوسازمانهاوموسسات دولتی ازجمله وظایف اختصاصی سازمان اموراداری واستخدامی کشوراست وکلیه واحدهای دولتی موظف به اجرای مصوبات ودستورالعملهای سازمان مذکوردرحدود قانون می باشندکه بااین وصف وضع ضوابط ناهماهنگ درموردنحوه اجرای مقررات استخدامی مخالف ماده ۱۱۲وتبصره آن است بنابه مراتب فوق الذکربندهای اول وچهارم بخشنامه ۱۱۱۰۶/الف مورخ ۲۳/۷/۱۳۶۸وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی مبنی برعدم ضرورت استعلام نظرهسته های گزینش قبل ازصدور حکم استخدام آزمایشی ویااستخدام افرادبطورغیررسمی مخالف مقررات فوق الاشعاروخارج ازحدوداختیارشورای معاونین ومعاون اداری ومالی آن وزارتخانه تشخیص داده می شودوبه استنادماده ۵۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس کل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
شماره ه/۶۸/۵۳ ۲۰/۹/۱۳۶۸
تاریخ ۱/۹/۱۳۶۸ شماره دادنامه ۷۷و۷۶ کلاسه پرونده ۶۸/۵۷و۶۸/۵۳

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : ریاست محترم قوه قضائیه وهیئت مرکزی گزینش وزارت بهداشت درمان زآموزش پزشکی
موضوع شکایت وخواسته :لغوبخشنامه شماره ۱۱۱۰۶/الف مورخ ۲۳/۷/۶۸ معاونت اداری مالی وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی
مقدمه :الف -رئیس دفترریاست قوه قضائیه بشرح رونوشت نامه شماره ۶۸/۱۳۴۵/م -۲۴/۷/۶۸ بعنوان وزیرمحترم وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی اعلام داشته است :
۱- ریاست محترم قوه قضائیه درموردبخشنامه شماره ۱۱۱۰۶/الف ۲۳/۷/۶۸مرقوم داشتندازآنجائی که گزینشهاحسب فرمان ۱۵/۱۱/۶۱حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تشکیل وتوسط هیئت عالی گزینش سازماندهی شده است وتاکنون نیزبراساس مصوبات ستادپیگیری فرمان شورای عالی قضائی وقوه قضائیه بعنوان جانشین ستادوبخشنامه هاودستورالعملهای هیئت عالی گزینش موظف به ادامه کاربوده اندونظرجدیدی نیزازسوی مقام معظم رهبری مبنی برتغییرامراعلام نگردیده است لهذامقتضی است نسبت به لغوبخشنامه ۱۱۱۰۶/الف ۲۳/۷/۶۸معاونت اداری مالی آن وزارتخانه به لحاظ مغایرت بامصوبات فوق الذکردراسرع وقت قبل ازهرگونه اقدامی عمل فرمایندبدیهی است دیوان عدالت اداری نیزمسئولیت پیگیری امرراخواهدداشت .
ب هیئت مرکزی گزینش وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی به شرح دادخواست شماره ۶۶۴۹-۶/۸/۶۸چنین اعلام داشته اندبه استنادماده واحده قانون استخدام جانبازان ،اسراوافرادخانواده های شهداءجانبازان ازکارافتاده اسراءومفقودالاثرهای انقلاب وجنگ تحمیلی وهمچنین افرادی که حداقل ۹ماه متوالی ویایکسال متناوب داوطلبانه درجبهه خدمت نموده اند (مصوب ۷/۱۰/۶۷مجلس محترم شورای اسلامی )همچنین ماده ۴وبنده های (ج )و(د) ماده ده وتبصره ۲ماده ۱۵آئیننامه هسته های گزینش مصوب ۲۱/۸/۶۳شورای عالی قضائی ورودافرادبه خدمات دولتی بطوراعم وبموجب ماده ۳وتبصره ۲ صالاحی ماده ۴وماده ۵وتبصره های ذیل آن وماده ۲۲آئیننامه امتحانات یا مسابقه استخدامی موضوع تبصره ۳ماده ۱۳قانون استخدام کشوری مصوب شورای اموراداری واستخدامی کشوروماده ۸آئیننامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده ۶قانون استخدام کشوری مصوب ۱/۶/۱۳۶۸هیئت محترم وزیران بطوراخص ورودبخدمت دردستگاههای دولتی موکول به نظریه هسته یاهیئت مرکزی گزینش دستگاه اقدام کننده مبنی برتائیدصلاحیت فرد(ازبدوورودتامرحله قطعیت امراشتغال )شده است باتوجه به مراتب فوق وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی اقدام به صدوربخشنامه ۱۱۱۰۶/الف -۲۳/۷/۶۸نموده که نقض آشکار قوانین ومقررات فوق الذکروخلاف مصوبات ستادمحترم پیگیری فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بوده واین هیئت باتوجه به قانون دیوان عدالت اداری وحکم شماره ۶۸/۱۳۴۵/م مورخ ۲۴/۷/۶۸ریاست محترم قوه قضائیه بعنوان جانشین ستادپیگیری فرمان ضرت امام تقاضای ابطال بخشنامه اخیرالذکررا دارددرپاسخ به شکایت مذکورمعاون اداری ومالی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی باارسال رونوشت نامه شماره ۶۱۴۲/م ۲۴/۸/۶۸بعنوان رئیس دفترریاست قوه قضائیه اعلام داشته است این وزارت خانه برای انجام هرچه بهتروظایفی که قانون برعهده آنان گذاشته است ناچاربه برنامه ریزی های دقیق آموزشی می باشدبدین ترتیب که ازدانشجویان رشته های موردنیازتعهد استخدامی اخذمی نمایدتاپس ازفراغت ازتحصیل ملزم باشنداحتیاجات استخدامی این وزارتخانه راجهت اشغال پستهای بلامتصدی رفع نمایندانتخاب دانشجوبرای ورودبه دانشگاههای خودبانوعی گزینش همراه است سپس دانشجویان درطول مدت تحصیل تحت نظارت می باشندتاچنانچه خدای نخواسته انحرافی ازاصول ازآنان مشاهده شودازتحصیل محروم می شوندبعلاوه انجمنهای اسلامی بادقت به فعالیت مشغولندبااین تفاصیل دانشجوفارغ التحصیل می شود وبموجب قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان مصوب سال ۶۷موظف است حداکثر سه سال برای این وزارتخانه خدمت کندوالاازاخذمدرک تحصیلی وخروج ازکشور محروم می شودپس ازپایان خدمت قانونی مقدمات استخدام آن عده ای که تعهد خدمت دارندفراهم می شوددراین هنگام موقعیت فارغ التحصیل واین وزارتخانه چنین است :
الف – فارغ التحصیل تعهداستخدامی داردودرجای دیگرنمی تواندبکار مشغول شود.
ب – وزارتخانه دارای پستهای متعددبلاتصدی است واعتبارات لازم استخدامی راتامین کرده ودرمقابل متعهداست که اورااستخدام کندحال ضمن احترام به فرمان امام بزرگواررضوان الله تعالی علیه احترام به کلیه ضوابط موردگزینش بموجب بخشنامه موردبحث اجازه داده شدکه چنین فارغ التحصیلانی صرفابه استخدام آزمایشی درآیندوباارسال نسخه ای ازحکم استخدام آزمایشی به هسته گزینش نظراین هسته رانیزاستعلام نمایند.۲- در طول خدمت آزمایشی چنانچه این وزارتخانه تشخیص دهدکه کارمندشایستگیهای لازم رانداردبدون هیچ نوع تعهدی می توانداوراازخدمت اخراج نمایدچنانچه دراین مدت نظریه گزینش مبنی بربلامانع بودن استخدام کارمنددرراس مدت قانونی حکم استخدام رسمی قطعی کارمندصادرخواهدشدودرغیراینصورت بلافاصله بخدمت اوخاتمه داده خواهدشد.۳- قابل تصوراست که هسته گزینش بعدازدوسال نظریه براستخدام کارمندابرازفرمایدکه حکم استخدام رسمی او نیزصادرشده باشددراین صورت بلافاصله پرونده کارمندبه هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارسال خواهدشد.۴- تعدادبسیارمعدودی ازمتعهدان خدمت نیزکه مقدمات استخدام رسمی آنان فراهم نشده است وازطرفی بوجودآنان هم نیازکامل می باشدبصورت قراردادخریدخدمت به کارگمارده می شوندکه چون ضوابط استخدام رسمی درمیان نیست هرزمان که وزارتخانه تشخیص دهدبدون هیچگونه مسئولیتی به خدمت آنان خاتمه می دهد.۵- طبق قانون محسبات عمومی تعهدات استخدامی قابل بخشش نمی باشندواین وزارتخانه حق نداردمتعهدین خدمت راازانجام خدمت معاف سازد.۶- باتوضیحاتی که داده شدروشن گردید این وزارتخانه بلامقدمه مبادرت به استخدام افرادناشناس نمی نماید.۷- نکته دیگری که درتائیدبند۵این نامه قابل ذکراست که درصورت عدم استخدام فردمتعهدخدمت ویابه تعویق افتادن این امروی می تواندباتوجه به اعلام آمادگی خودوعدم اجرای تعهداستخدام ازطرف این وزارتخانه ازمراجع قضائی درخواست فسخ تعهدنامه وبرائت ذمه رابنمایدودراین صورت کلیه متعهدین خدمت که هسته گزینش درمورداستخدام آنان نظرموافق اعلام ننموده یابا تاخیراعلام نظرمی نمایدازاین مفراستفاده کرده وخودرابری الذمه می نمایند ۸- این وزارتخانه هنگان تنظیم بخشنامه موردبحث حتی تصورتخطی ازضوابط ومقررات گزینش رانیزبه ذهن خودرانداده وچنین قصدی نداشته وندارد.
هیئت عالی گزینش طی لایحه شماره ۲۰۶۳۱/ح م -۲۷/۸/۶۸عنوان ریاست محترم قوه قضائیه اعلام داشته باتوجه به عدم رعایت مقررات موضوعه گزینش استخدام کشور(حتی مصوبات هیئت وزیران ،مجلس شورای اسلامی ،ستادپیگیری فرمان امام )بنظرمی رسدمسئله عدم اعتقادبه اصل گزینش وایجادزمینه های حذف آن باشدهیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب تشکیل وپس از استماع توضیحات کافی ووافی نمایندگان سازمان اموراداری واستخدامی کشورودفترهیئت عالی گزینش وبحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۳۰۷۸-۳۰/۱۰/۱۳۶۸
۲

نوع قانون:آراء و نظریات                                                شماره انتشار:۷۷

تاریخ تصویب:۱۳۶۸/۰۹/۰۱                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۶۸/۱۰/۳۰

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:زنا
تعزیرات حکومتی
ارش
شئون شغلی

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!