رای وحدت رویه اعتبارمالی شماره دادنامه ۱۶۴

0

نداشتن اعتبارمالی ،مسقط حق مسلم مستخدم درمطالبه حقوق ثابت و فوق العاده شغل نیست .

تاریخ ۲۰/۱۲/۷۰ شماره دادنامه ۱۶۴ کلاسه پرونده ۷۰/۱۵۵

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای :آراءصادره ازشعب چهارم واول وهفتم دیوان که متفقااستدلال می نمایند:نداشتن اعتبار،مسقط حق مسلم شاکیان نبوده وحقوق ثابته مستخدمین راازبین نمی برد.نتیجتاآراءصادره ازشعب مرقوم نسبت به رای صادره ازشعبه دوازدهم دیوان اصح الرایین تشخیص می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۰/۱۵۵ ۱۱/۹/۱۳۷۱
تاریخ ۰/۱۲/۷۰ شماره دادنامه ۱۶۴ کلاسه پرونده ۷۰/۱۵۵

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :مدیرکل منابع طبیعی استان فارس .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ۱-۴-۷-۱۲ دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف – شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۶۸۷موضوع شکایت آقای احمدکوکبی بطرفیت اداره منابع طبیعی استان فارس بخواسته مطالبه فوق العاده شغل طی دادنامه شماره ۱۷۹۰-۲۷/۱۲/۶۹چنین رای صادر نموده است :باتوجه به اینکه بموجب حکم مورخ ۲۰/۹/۶۷صادره ازمدیرکل منابع طبیعی استان فارس فوق العاده شغل وی ازتاریخ ۵/۷/۶۷صادره ازمدیر کل منابع طبیعی استان فارس فوق العاده شغل وی ازتاریخ ۵/۷/۶۷ازمبلغ ۳۱۷۰۰ ریال به ۵۳۷۰۰ ریال ماهیانه ۲۲۰۰۰ریال افزایش حاصل نموده ودرلایحه جوابیه حکم برقراری مذکورموردتاییدقرارگرفته ونظربه اینکه نداشتن اعتبارحقوق ثابته مستخدمین راساقط نمی نمایدلذاشکابت واردتشخیص و حکم به استحقاق شاکی به دریافت فوق العاده موردشکایت صادرواعلام می گردد
ب – شعبه اول دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۴۷۲موضوع شکایت آقای عبدالرحمن هدایتی به طرفیت اداره منابع طبیعی استان فارس بخواسته تقاضای پرداخت مبلغ افزایش فوق العاده شغل موضوع حکم کارگزینی مورخ ۳۰/۹/۶۷از۵/۷/۶۷لغایت ۳۰/۱۰/۶۷به مبلغ ۳۰۶۶۷ریال بشرح دادنامه ۱۸۸- ۲۵/۲/۷۰چنین رای صادرنموده اند:باتوجه به اینکه حکم افزایش فوق العاده مشروط نمی باشدومسئله پرداخت باتامین اعتبارمسئله ای است مستقل باعدم تامین اعتباردرسال ۶۷حق مزبورساقط نشده وبایددرسالهای بعدتامین اعتبارشده وپرداخت گرددوحکم برطبق آن صادرواعلام می شود.
ج – شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۴۰/۱۷۴موضوع شکایت آقای محمدیزدان پناه بطرفیت اداره کل منابع طبیعی استان فارس بخواسته پرداخت افزایش فوق العاده سختی کارازتاریخ ۱/۱/۶۹لغایت ۳۰/۱۰/۶۹و مابه التفاوت افزایش فوق العاده شغل ازتاریخ ۵/۷/۶۷لغایت ۳۰/۸/۶۷به شرح دادنامه ۲۷۹-۲۶/۵/۷۰چنین رای صادرنموده است :باتوجه به اینکه عدم اعتبارمسقط حق مسلم شاکی نمی تواندباشدلذاحکم به ورودشکایت شاکی و استحقاق دریافت فوق العاده شغلی ومحلی صادرمی گردد.
د- شعبه دوازدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۲۱۵موضوع شکایت آقای عباسعلی مقرب بطرفیت اداره کل منابع طبیعی استان فارس بخواسته پرداخت مابه التفاوت افزایش فوق العاده شغل بشرح دادنامه ۴۶۶-۸/۷/۷۰چنین رای صادرنموده است :باالتفات به مندرجات لایحه جوابیه طرف شکایت مبنی بر اینکه عدم پرداخت افزایش فوق العاده ذکرشده به علت عدم اعتباربوده است وباعنایت به اینکه درحکم مورخ ۳۰/۱۱/۶۹باتاریخ اجراء۱/۱/۶۹قید شده است “مابه التفاوت حاصله درصورت تامین اعتبارقابل پرداخت خواهد بودودرحکم مورخ ۳۰/۹/۶۷باتاریخ اجرای ۵/۷/۶۷قیدشده است “پس ازتامین اعتبارقابل پرداخت خواهدبود”ودرحال حاضرتقاضای شاکی به استناداحکام مذکوره است ونامبرده دلیلی ابرازنداشته است که باوصف صدوراحکام مقید به تامین اعتباربافرض عدم تامین اعتبارازعدم پرداخت مابه التفاوتهای موردمطالبه تخلف ازمقررات انجام یافته باشدلذابه جهات مذکوره تابقاء احکام فوق الذکربه کیفیت صادرشده وعدم اقامه دلیل تامین اعتبارپرداخت آن شکایت وتقاضابه کیفیت مطروحه موجه نبوده وحکم به ردشکایت صادر می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره ۱۳۹۹۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۱
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                شماره انتشار:۱۶۴

تاریخ تصویب:۱۳۷۰/۱۲/۲۰                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۷۱/۱۲/۲۵

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل سایر اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!