رای وحدت رویه قانون استخدام کشوری شماره دادنامه ۱۰۲

0

نظربه ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری که بموجب آن تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق العاده های شغلی ومیزان فوق العاده هاوازدیادیاتقلیل یاحذف آن منوط به پیشنهادسازمان اموراداری واستخدامی کشوروتصویب هیئت وزیران است .

تاریخ ۵/۴/۶۹ شماره دادنامه ۱۰۲ کلاسه پرونده ۶۹/۲۲
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای :نظربه ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری که بموجب آن تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق العاده های شغلی ومیزان فوق العاده هاوازدیادیاتقلیل یاحذف آن منوط به پیشنهادسازمان اموراداری واستخدامی کشوروتصویب هیئت وزیران است .باعنایت به لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان اداری وزارت آموزش وپرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اندازطرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشورواحتساب سوابق تجربی آنان مصوب ۱۷/۹/۵۸ شورای انقلاب وماده واحده لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی مذکورمصوب ۱/۳/۵۹شورای انقلاب بخشنامه شماره ۱۶۷/ف مورخه ۸/۷/۱۳۶۱که ازطرف وزیر محترم آموزش وپرورش صادرگردیده وبموجب آن هنرآموزانی راکه بصورت مامورباحفظ سمت هنرآموزی دردفاترستادی چون وزارتی ،ادارات کل استانهاو…انجام وظیفه می نمایندنظیرمشمولین بخشنامه شماره ۲۳۰/۱ تلقی فوق العاده شغلی آنهارافوق العاده شغلی هنرآموزی و۵۰%افزایش مربوطه تعیین می نمایدخارج ازاختیارات وزارت آموزش وپرورش تشخیص و ابطال می نماید.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه/۶۹/۲۲ ۴/۶/۱۳۶۹
تاریخ ۵/۴/۶۹ شماره دادنامه ۱۰۲ کلاسه پرونده ۶۹/۲۲

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷/ف -۷/۸/۶۱
مقدمه :سازمان بازرسی کل کشورطی نامه شماره ۸/۱/۴۰۱/۳مورخ ۱۲/۸/۶۱ اعلام داشته است …امامطلب قابل اهمیت موضوع بخشنامه شماره ۱۶۷/ف ۸/۷/۶۱صادره ازدفترفنی حرفه ای به امضاءمقام وزارت آموزش وپرورش می باشد.درمتن بخشنامه مزبورقیدشده است که این بخشنامه نظیربخشنامه ۲۳۰/۱دمی باشد.بموجب بخشنامه فوق الذکروزیرآموزش وپرورش به ادارات کل آموزش وپرورش استانهااجازه داده است که هنرآموزانی راکه بعنوان ماموردرادارات خودبکارمی گمارندبااینکه کاراداری انجام می دهندواز تدریس وکاردرمحیط کارگاه به دورندمثل هنرآمزانی که درمحیط کارگاه و هنرستان امرتعلیم وتدریس راعهده دارند۵۰%ف؟ق العاده شغل هنرآموزی دریافت دارنددرصورتی که دربخشنامه ۲۳۰/۱د براساس قانون مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران وفقط درخصوص انتقال ازکادرآموزشی به کادر اداری می باشندنه ماموریت وقیاس بخشنامه ۱۶۷/ف مورخ ۸/۷/۶۱با بخشنامه ۲۳۰/۱دکه براساس مصوبه شورای انقلاب صادرگردیده فاقدوجاهت قانونی است وچون این بخشنامه به اصطلاح بارمالی داردوهزینه ای رابه خزانه دولت تحمیل می نمایدومجوزقانونی نیزبطوری که اشاره شدندلذاخلاف صریح مقررات موضوعه است .مشاوروزیروسرپرست دفترنظارت وپیگیری ورسیدگی به شکایات وزارت آموزش وپرورش طی نامه شماره ۲۴۶۷/پ مورخ ۱۵/۵/۶۲در پاسخ اعلام داشته است :۱-طبق مصوبه شورای انقلاب استفاده اووجودمعلمین درکادراداری باتوجه به نیازبلامانع بوده وازمزایای آموزشی واداری بنابه دلخواه خودمعلم می تواننداستفاده نمایندکه هنرآموزان محترم هنرستانها نیزازمقوله معلمین خارج نمی باشندولذاایرادی براین مطلب مشاهده نمی شوداضافه می نمایدکه دراین مصوبه شورای انقلاب سخنی ازنحوه استفاده “انتقال مامور”به میان نیامده است .۲-اینگونه انتقالهاکه ازافراد متعهدومومن می باشندباتائیدمعاونت محترم فنی وحرفه ای بوده وچون کارایی این افراددرکادرکارشناسی بیش ازتدریس بوده این عمل راانجام می گیرد. لذاازنظرشرعی وقانونی نیزاستفاده نمودن هنرآموزان ازمزایای آموزشی اشکالی نداشته واین برادران متعهدموقت بوده که حالت ماموریت دارندو گاهی بصورت دائم می باشدکه درهرصورت باتوجه به مصوبه شورای انقلاب مانعی وجودندارد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۳۲۷۷-۱۱/۷/۱۳۶۹
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                شماره انتشار:/۱۰۲

تاریخ تصویب:۱۳۶۹/۰۴/۰۵                                                تاریخ ابلاغ:۱۳۶۹/۰۷/۱۱

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:اجرای احکام مدنی

سرقت

اختلاف و اشتباه ثبتی

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!