رای وحدت رویه هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری شماره دادنامه ۱۷۴

0

آراء قطعی صادره از هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ ، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و این حکم شامل آراء هیات های بدوی نیز میشودکه بعلت عدم اعتراض مستخدم قطعیت پیدا کرده اند.

تاریخ ۱۶/۸/۷۱ شماره دادنامه ۱۷۴ کلاسه پرونده ۷۱/۱۲۱

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای : مطابق ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ “درصورتیکه متهم ، به آراء قطعی صادره توسط هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشدمی تواندحداکثرظرف مدت یکماه پس از ابلاغ به دیوان عدالت اداری شکایت نمایددرغیراینصورت رای قابل رسیدگی دردیوان نخواهدبود.”نظربه اینکه آراءغیرقطعی هیئتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری درصورت عدم تقاضای تجدیدنظرنسبت به آنها درمهلت قانونی واز تاریخ انقضاءمهلت اعتراض به هیئت تجدیدنظرمحسوب می شود حکم مقرردر ماده مذکورشامل این قبیل آراء نیزمی باشد بنابراین دادنامه شماره ۶۹۲ مورخ ۳۰/۱۲/۷۰شعبه هفتم دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه ۷۰/۵۳۷ که مبین این معنی است موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای به استنادقسمت آخرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایرمراجع مربوط در مواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۱/۱۲۱ ۱۴/۱۱/۱۳۷۱
تاریخ ۱۶/۸/۷۱ شماره دادنامه ۱۷۴ کلاسه پرونده ۷۱/۱۲۱

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :مدیرکل هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش وپرورش .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وهفتم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف – شعبه اول دررسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۶۹۰موضوع شکایت آقای ابراهیم زاهدنجف آبادبطرفیت اداره کل آموزش وپرورش آذربایجانغربی بخواسته ابطال رای ۱۲/۵/۷۰هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بشرح دادنامه شماره ۷۹۱-۱۹/۱۱/۷۰چنین اعلام داشته اند:خوانده به لحاظ قطعیت رای باتوجه به تاریخ ثبت دادخواست آن راقابل طرح دردیوان نمی داند.شعبه دادخواست راقابل طرح می داند.آنچه طبق ماده ۲۸قانون رسیدگی به تخلفات اداری آن است که متهم به آراءقطعی صادره توسط هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشدمی تواندحداکثرظرف مدت یکماه پس ازابلاغ به دیوان شکایت نمایدکه موضوع محکومیت به آراءقطعی صادره ازهیئتهااست نه مطلق آرائی که قطعیت پیدانموده ولوقطعیت آن از لحاظ انقضاءمدت پژوهش باشدوفرق است بین آراءقطعی صادره وآرائی که براثراعتراض قطعیت پیداکرده باشدخصوص باتوجه به عبارت ماده ۲۸که اکتفابه عبارت آراءقطعی ننموده ووصف صادره ازهیئتهارانیزقیدآن قرارداده است ورائی که به واسطه انقضاءمهلت پژوهش قطعیت پیداکرده باشدرای قطعی صادره ازهیئتهانیست بلکه رائی است غیرقطعی که بعدابواسطه انقضاءمهلت پژوهش یکماه قطعیت یافته و…لذارای به فسخ آن صادرتا مجدداازطریق هیئت بدوی هم عرض تصمیم مقتضی اتخاذشود.
ب – شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۵۳۷ موضوع شکایت آقای محمدرضاگرجی نژادبطرفیت اداره آموزش وپرورش استان مازندران بخواسته صدورحکم به اعاده بخدمت بشرح دادنامه شماره ۶۹۲-۳/۱۲/۷۰چنین رای صادر نموده است :نظربه اینکه رای معترض عنه مورخ ۲۷/۱۱/۶۹صادره ازهیئت بدوی که دراثرعدم اعتراض شاکی ابلاغ گردیده وازتاریخ ۱۹/۱/۷۰یکماه پس از ابلاغ بعلت عدم اعتراض نامبرده قابلیت اجرائی یافته است وتاریخ تقدیم دادخواست حدودهفت ماه پس ازابلاغ رای خارج ازمهلت قانونی مقرردرماده ۲۸قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشدشکایت شاکی محکوم به رداست .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره ۱۳۹۷۴ ۴/۱۲/۱۳۷۱

۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                              شماره انتشار:۱۷۴

تاریخ تصویب:۱۳۷۱/۰۸/۱۶                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۷۱/۱۲/۰۴

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!