رای وحدت رویه احتساب سنوات ارفاقی در امر بازنشستگی شماره دادنامه ۱۷۷

0

احتساب سنوات ارفاقی در امر بازنشستگی مستخدمین رسمی بانکها براساس ماده ۹۷ آئین نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب شهریورماه ۱۳۶۰ به حکم تبصره یک اصلاحی ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری منسوخ گردیده است.

تاریخ ۱۶/۸/۷۱ شماره دادنامه ۱۷۷ کلاسه پرونده ۷۱/۱۲۳

رای : بموجب تبصره یک اصلاحی ماده ۷۴قانون استخدام کشوری مصوب ۲۷/۳/۶۵کلیه وزارتخانه هاوسازمانهاوبانکهاوموسسات دولتی می توانند مستخدم رسمی وثابت خودرا(بجزمشمولان قانون کاروتامین اجتماعی )بنابه تقاضای آنان بارعایت شرایط مندرج درتبصره مزبورمنحصراباسنوات خدمت دولتی مربوط بازنشسته کنندبنابراین احتساب سنوات ارفاقی درامر بازنشستگی مستخدمین رسمی بانکهابراساس ماده ۹۷آئیننامه استخدامی مشترک بانکهامصوب شهریورماه ۱۳۶۰که به حکم تبصره اصلاحی مذکورمنسوخ گردیده است موقعیت قانونی نداردودادنامه شماره ۳۵۹مورخ ۳۰/۵/۷۰شعبه نهم دیوان درپرونده کلاسه ۶۹/۵۵۳ که متضمن این معنی می باشدموافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای به استنادقسمت آخرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۱/۱۲۳ ۱۴/۱۱/۱۳۷۱
تاریخ ۱۶/۸/۷۱ شماره دادنامه ۱۷۷ کلاسه پرونده ۷۱/۱۲۳

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :مدیرعامل بانک سپه .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ۹و۲۰دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف – شعبه نهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۵۵۳ موضوع شکایت آقای ایرج محمدی بطرفیت بانک سپه بخواسته ارفاق چهارسال به بازنشستگی طی دادنامه ۳۵۹-۳۰/۵/۷۰چنین رای صادرنموده است :باتوجه به تبصره یک اصلاحی ماده ۷۴ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۲۷/۳/۶۵درباب منع اعطاءمدت ارفاقی وافزایش آن به سنوات خدمت دولتی درامربازنشستگی تتمسک به تبصره ماده ۹۷آئین نامه استخدامی مشترک بانکهاکه منسوخ گردیده است مجوزی نداردوشکایت موجه نیست وردمی شود.
ب – شعبه بیستم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۱۸موضوع شکایت خانم منیره اراوندی بطرفیت بانک سپه بخواسته اجرای مفادتبصره ذیل ماده ۹۷ آئین نامه استخدانی مشترک بانکهادرخصوص ارفاق پنج سال خدمت اضافی در احتساب حقوق بازنشستگی بشرح دادنامه شماره ۶۱۹-۲۷/۱۱/۷۰چنین رای صادر نموده است :بادرنظرگرفتن مفادتبصره ماده ۹۷ آئین نامه استخدامی مشترک بانکهاکه حاکم برزمان بازنشستگی شاکی بوده وباتوجه به دادنامه شماره ۸۸ !/!!/۱۸هیئت عمومی دیوان عدالت اداری محرومیت شاکیه ازارفاق مزبوربه عذراینکه ازمفادتبصره ماده ۹۷صراحتاالزام بانک سپه به ارفاق ۵ سال خدمت اضافی استنباط نمی گرددفاقدمحمل قانونی بوده وحکم به ورودشکایت شاکیه ولزوم اجرای مفادتبصره موردبحث درباره نامبرده بارعایت سایر مقررات قانونی صادرواعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فرددباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره ۳۱۳۹۷۳/۱۲/۱۳۷۱

۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                              شماره انتشار:۱۷۷

تاریخ تصویب:۱۳۷۱/۰۸/۱۶                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۷۱/۱۲/۰۳

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!