رای وحدت رویه شماره دادنامه ۴۹

0

مدت کارآموزی قضائی کارآموزان قضائی جزءخدمت اداری آنان محسوب نمی گردد.

تاریخ ۲۱/۱۱/۶۴ کلاسه پرونده ۶۴/۷۵ شماره دادنامه ۴۹

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظرباینکه مستنبط ازمدلول ماده شش قانون استخدام قضات و شرائط کارآموزی و مستفاد از مدلول ماده واحده لایحه قانون احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضائی مصوب ۲۰/۱۱/۵۸ شورای انقلاب اسلامی اینست که مدت کارآموزی قضات دادگستری ازمصادیق سابقه خدمت مندرج درماده واحده مزبور نیست لذارای شعبه هفتم دیوان عدالت اداری که برمبنای این نظر صادرگردیده صحیح ومنطبق باموازین قانونی است .
این رای طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان ومراجع مربوطه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع -بررسی آراءصادره ازشعب هفتم چهاردهم دیوان ازحیث تعارض آنهابایکدیگر.
مقدمه :الف -شعبه هفتم دیوان عدالت اداری دردعوی مطروحه ازطرف آقای علی اصغرنبوی رضوی فرزندباقربطرفیت وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران بخواسته مکلف نمودن به اعطاءیک پایه ترفیع بشرح دادنامه شماره ۶۳/۱۲۵۳ درپرونده کلاسه ۷/۶۱/۲۴۴ چنین رای داده است .
رای (باتوجه بمستنبط ازمدلول ماده ۶ قانون استخدام قضات وشرائط کار آموزی که دارای سه قسمت بوده ودرقسمت دوم آن ماده قیدجمله (ازلحاظ ترفیع جزءمدت توقف درپایه منظورنخواهدشد)که بقرینه مقامی دلالت دارد که خدمت مذکوردرماده مطلق نبوده بلکه منظورخدمت قضائی است ازلحاظ ترفیع توقف درپایه منظورنخواهدشدومویداین استنباط واستدلال قسمت سوم این ماده است بدین عبارت (کارآموزان قضائی ازحیث مسئولیت درحکم کارمندان قضائی خواهندبود)استثنائی ازقسمت صدرماده است وبنظرمیرسد مقنن نخواسته کارآموزان قضائی فاقدمسئولیت باشندوازطرفی هم مصلحت ندانسته که به تخلفات کارآموزان قضائی باکمی تجربه وسابقه خدمتی مانند قضات دردادسراودادگاه عالی انتظامی قضات که مرجع عالی ودارای اهمیت خاص غیرقابل انکاراست رسیدگی شودوبه جهت رعایت اعتدال آنهارااز حیث مسئولیت درحکم کارمندان دولت قرارداده است وحتی درماده قید نشده است مانندسایرکارمندان دولت خواهندبودکه این مطلب خودقرینه صادقه است براینکه منظورخدمت مطلق نبوده است وباالتفات بمدلول ماده ۵ اصلاحی قانون مذکورکه سیاق وضع آن قرینه است براینکه مدت کارآموزی قضات خدمت مطلق نیست زیرامقررداشته است اولابه کارآموزان قضائی ماهیانه معادل باحقوق پایه ۴قضائی حقوق پرداخت شود(نه حقوق پایه باگروه اداری )ثانیاپس ازاتمام دوره کارآموزی بارتبه ۵ قضائی درخارج ازتهران بشغل قضاءمنصوب شوندکه بااین کیفیت باملحوظ داشتن سابقه خدمت کارآموزی قضائی بتناسب شغل رتبه ۵ قضائی منظورمیگردد.همانگونه که طبق تبصره ۱ماده ۱۸قانون استخدام کشوری مقررشده است حقوق دوره آزمایشی حقوق اولین پایه گروه مربوط ودرصورتیکه مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شودخدمت آزمایشی جزءخدمت وی محسوب شودوبااین توصیف حسب اقتضاءو تناسب شغل مدت کارآموزی قضائی باپرداخت حقوق معادل پایه چهارقضائی جزءخدمت قضائی ومدت خدمت آزمایشی چنانچه بخدمت رسمی درآمدبا پرداخت حقوق اولین پایه گروه جزءخدمت رسمی محسوب ونظرباینکه استناد شاکی به رای مشابه شعبه نهم دیوانعالی کشورکه رای هئیت عمومی نیست و لازم الاتباع نخواهدبود.لذابه جهات مذکوراحتساب مدت کارآموزی قضائی جزءسابقه خدمت اداری بنای قانونی نداشته وقابل جمع باسابقه خدمت اداری مشارالیه نمیباشدودرنتیجه به لحاظ بحدنصاب نرسیدن مدت چهارسال سابقه خدمت اداری شاکی به جهت اعطاءیک پایه ترفیع شکایت مشارالیه به نحومطروحه فاقدوجاهت قانونی بوده وردمیشودواین رای قطعی است .
ب -شعبه ۱۴دیوان عدالت اداری دردعوی مطروحه ازطرف آقای رضا مصطفوی فینی فرزندحسن بطرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران بخواسته یکاعطاءیک پایه دردادنامه شماره ۵۹۶ مورخ ۱۵/۱۲/۶۲درپرونده کلاسه ۱۴/۶۲/۳۸۱چنین رای داده است .
رای دیوان -درخصوص شکایت آقای رضامصطفوی فینی قاضی بازنشسته دادگستری ازوزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران بخواسته اعطاءیک پایه قضائی ازبابت خدمات دولتی ازپایه ۱۰به ۱۱والزام آن وزارتخانه به اعطاءمرخصی استحقاقی ذخیره وی پس ازصدورابلاغ بازنشستگی وخلاصه لایحه جوابیه شماره ۴۱۳۷۸/۴-۳۰/۵/۶۲معاون اداری ومالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران چنین آمده نامبرده دارای ۶سال و۱۰ماه خدمات آموزشی و۶ماه شانزده روزدرسازمان مسکن خدمت اداری میباشددرتاریخ ۲۵/۱۲/۵۸ درکمیسیون ماده واحده به لحاظ نرسیدن سوابق آموزشی واداری به حدنصاب ۸سال فقط یک پایه نامبرده موردتصویب قرارگرفت واعطاءگردیدباتوجه بمفادنامه مذکورفقط سوابق اداری ویاآموزشی منظورگردیده ومجوزی برای احتساب خدمت قضائی بابت کسری سنوات خدمت اداری نامبرده وجودندارد ودرپاسخ به قسمت دوم شکایت آمده است طبق آئیننامه مرخصیهااعطاءمرخصی استحقاقی قبل ازبازنشستگی منحصرابان دسته ازمستخدمین که بموجب مواد ۷۴-۷۵ قانون استخدام کشوری بازنشسته میشوندالزامی است چون نامبرده به استنادماده واحده مصوب ۱۴/۲/۶۱مجلس شورای اسلامی وبموجب تصمیم شورایعالی قضائی بازنشسته گردیده انجام درخواست ایشان مقدورنمیباشد مدافعات مذکوره موجه نمیباشدچه اینکه شاکی مدت دوسال تمام دوره آزمایشی رابعنوان کارآموزقضائی طی نموده وتبصره ۲ماده ۱۷قانون استخدام کشوری مقررداشته ،دوره آزمایشی درحکم مستخدم رسمی است تبصره ۱ ماده ۱۸قانون مذکورصراحت دارددرصورتیکه مستخدم به استخدام رسمی پذیرفته شودمدت خدمت آزمایشی جزءسابقه خدمت وی محسوب میشودوماده ۶ قانون استخدام قضات وشرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳واصلاحیه ۱۳۴۷ مقرر داشته مدت کارآموزی کسانیکه بخدمت قضائی پذیرفته شده اندجزء مدت خدمت محسوب وازحیث مسئولیت درحکم کارمندان دولت خواهندبود حال بفرض اینکه باتفسیرمضیق سابقه خدمت قضایی وی بابت کسری سنوات خدمت اداری نامبرده طبق لایحه قانونی احتساب سوابق خدمتی کارمندان قضائی مصوب ۲۰/۱۱/۵۸ شورای انقلاب اسلامی قابل احتساب نباشدمدت دوسال سابقه کارآموزی وی که قانون استخدام کشوری وقانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی بشرح بالابعنوان سابقه اداری پذیرفته گردیدوبااحتساب دوره کارآموزی حدنصاب سابقه خدمت اداری وآموزش شاکی از۸ سال مقرر در ماده واحده مزبورتجاوزخواهدکردوشاکی مستحق دریافت یک پایه قضائی دیگرمیباشدو…وبنابمراتب ومجموع محتویات پرونده حکم الزام وزارت محترم دادگستری به اعطاءیک پایه قضائی و…صادرمیگردد.
بتاریخ ۲۱/۱۱/۶۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بریاست حجه الاسلام والمسلمین حاج آقافیض وباشرکت آقایان روساشعب دیوان وبر طبق ماده ۲۰قانون دیوان عدالت اداری تشکیل وپس ازاحرازوحدت موضوع حدوث اختلاف وتعارض درمفادآراءدوشعبه بشرح فوق وانجام مشاوره واعلام ختم رسیدگی به اکثریت چنین رای میدهد.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۴ صفحه (۶۹۱ تا۶۹۴)
روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۹۶ – ۱۶/۱/۱۳۶۵
۱

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                     شماره انتشار:۴۹

تاریخ تصویب:۱۳۶۴/۱۱/۲۱                                                    تاریخ ابلاغ:۱۳۶۵/۰۱/۱۶

دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری                                         موضوع:بودجه

منبع:بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!