رای وحدت رویه مرخصی قبل ازبازنشستگی شماره دادنامه ۱۷۲

0

اعطاءمرخصی قبل ازبازنشستگی بمدت بیش ازچهارماه ویاپرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی استفاده نشده مجوزقانونی ندارد.

تاریخ ۱۶/۸/۷۱ شماره دادنامه ۱۷۲ کلاسه پرونده ۷۱/۱۲۶

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری درخصوص استحقاق مستخدم رسمی به استفاده ازیکماه مرخصی درهرسال وعنایت به ماده ۱۷آئین نامه مرخصی ها که مقررداشته است :” حداکثرمرخصی موضوع ماده ۱۵و۱۶این آئین نامه ازچهارماه تجاوزنخواهدکرد…”،واینکه درتاریخ بازنشستگی شاکیان مقرراتی مبنی برالزام وزارتخانه هاوموسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به اعطاءمرخصی قبل ازبازنشستگی بمدت بیش ازچهارماه ویا پرداخت حقوق ومزایای ایام مرخصی استفاده نشده وجودنداشته است دادنامه شماره ۴۳مورخ ۲۴/۱/۷۱شعبه دوم دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه ۷۰/۶۱۱ که متضمن این معنی می باشدموافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استنادقسمت آخرماده ۲۰قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مزبوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۱/۱۲۶ ۱۴/۱۱/۱۳۷۱
تاریخ ۱۶/۸/۷۱ شماره دادنامه ۱۷۲ کلاسه پرونده ۷۱/۱۲۶

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای اسماعیل پیرکوهی .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ۲و۲۰دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف – شعبه بیستم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۶۰۳موضوع شکایت آقای قاسم حق شناس بطرفیت موسسه جنگلهاومراتع سازمان جنگلهاو مراتع کشوربخواسته طلب مانده مرخصی پس ازاستفاده به مدت هشت ماه و بیست روزبشرح دادنامه شماره ۵۱۰-۳۰/۹/۷۰چنین رای صادرنموده است :با ملاحظه نامه شماره ۱سیار۲۹/۲/۵۹ مرکزتحقیقات منطقه کرانه مازندران نوشهرکه ادعای شاکی رامبنی برطلب هشت ماه وبیست وهشت روزمرخصی استحقاقی تائیدنموده است لذاحکم به ورودشکایت والزام خوانده به پرداخت وجوه استحقاقی معادل مدت مرخصی استحقاقی مورددعوی صادرواعلام می شود.
ب – شعبه دوم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۶۶۱موضوع شکایت آقای اسماعیل قاسمی پیرکوهی بطرفیت سرجنگداری منطقه استان گیلان رشت بخواسته مطالبه مرخصی بمدت ۲۳۰روزبشرح دادنامه شماره ۴۳-۲۴/۱/۷۱چنین رای صادر نموده است :بموجب ماده ۱۷آئیننامه مرخصی هاحداکثرمدت مرخصی ماده ۱۵ و۱۶آئیننامه ازچهارماه تجاوزنخواهدکردونظربه اینکه طی نامه مورخ ۸/۱۲/۶۹مدیرکل کارگزینی ورفاه به اداره کل منابع طبیعی استان گیلان شاکی ازچهارماه مرخصی قبل ازبازنشستگی استفاده نموده لذاتخلفی ازخوانده مشهودنیست وایرادی بنظرنمی رسدوبه نحومطروح رای برردشکایت صادر می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره ۴۱۳۹۷۴/۱۲/۱۳۷۱
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                         شماره انتشار:۱۷۲

تاریخ تصویب:۱۳۷۱/۰۸/۱۶                                    تاریخ ابلاغ:۱۳۷۱/۱۲/۰۴

دستگاه اجرایی:                                                       موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!