رای وحدت رویه عدم اشتغال بیمه شده بکار شماره دادنامه ۹۰

0

مراد مقنن ازعبارت “عدم اشتغال بیمه شده بکار” در بند ۱۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی موضوع تعریف حالت بازنشستگی ،عدم اشتغال بکارثابت درکارگاه مشمول قانون کاردرقبال دریافت حقوق یامزد مستمرطبق ضوابط مقرردرباب حداقل وحداکثرساعات کاروحقوق یامزداست .

تاریخ ۲۷/۵/۷۱ شماره دادنامه ۹۰ کلاسه پرونده ۶۹/۱۰۸

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مرادمقنن ازعبارت “عدم اشتغال بیمه شده بکار”دربند۱۵ماده ۲قانون تامین اجتماعی مصوب سوم تیرماه ۱۳۵۴موضوع تعریف حالت بازنشستگی ،عدم اشتغال بکارثابت درکارگاه مشمول قانون کاردرقبال دریافت حقوق یامزد مستمرطبق ضوابط مقرردرباب حداقل وحداکثرساعات کاروحقوق یامزداست که تعمیم وتسری آن به ارائه خدمات خاص غیرمستمردرزمان وساعات محدودبا حق الزحمه معین برمبنای توافق طرفین وقطع مستمری افرادبازنشسته مشمول قانون مذکوربه واسطه آن ملاک موجهی نداردبنابراین دادنامه شماره ۸۷۰ مورخ ۱۸/۸/۶۷شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای باستنادقسمت آخرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/۶۹/۱۰۸ ۳۰/۹/۱۳۷۱
تاریخ ۲۷/۵/۷۱ شماره دادنامه ۹۰ کلاسه پرونده ۶۹/۱۰۸

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :سازمان تامین اجتماعی .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم وهشتم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف – شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶/۳۵۴ موضوع شکایت آقای غلامرضااولیاءبطرفیت سازمان تامین اجتماعی (شعبه یزد)به خواسته لغودستورقطع مستمری ومطالبه واستردادوجوه ماخوذه بشرح دادنامه ۷۸۰-۱۸/۸/۶۷خلاصتاچنین رای صادرنموده است :باتوجه به اینکه درمقررات قانون تامین اجتماعی اشتغال بیمه شدگان بازنشسته بعنوان مشاورواخذ حق المشاوره ممنوع نگردیده وازموجبات قطع مستمری بازنشستگی نمی باشدو قطع مستمری بازنشستگی شاکی بشرح مذکوربنظرمبنای قانونی نداشته لذا شکایت واردتشخیص می گردد.
ب شعبه هشتم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶/۵۰۵ موضوع شکایت محمد رضاتعجبیان بطرفیت سازمان تامین اجتماعی (شعبه یزد)بخواسته رسیدگی و صدوردادنامه مبنی برغیرقانونی بودن تصمیم سازمان تامین اجتماعی شهرستان یزدمبنی برقطع مستمری واستردادوجوه مستمری سنوات قبل بشرح دادنامه ۲۸۰ ۱۸/۶/۶۹چنین رای صادرنموده است :باتوجه به مفادتعهدنامه آقای محمدرضا تعجبیان که بشماره ۷۳۳۵-۱۶/۳/۶۰دفترسازمان تامین اجتماعی شعبه یزد ثبت گردیده ونامبرده تعهدداده است که درصورت اشتغال بکارمجدددرکارگاه مشمول بیمه مراتب رابلافاصله به آن شعبه اعلام نمایدودرصورت تخلف سازمان می تواندطبق مقررات باوی رفتارنموده وچنانچه مستمری بازنشستگی اوقطع گردیده هیچگونه ادعائی نداشته باشد.الزام سازمان طرف شکایت به برقراری مجددمستمری واستردادوجوه دریافتی وجهه قانونی نداردوشکایت ازاین حیث مردودتشخیص می شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فرددباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازبحث و وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره ۱۳۹۶۵ ۲۴/۱۱/۱۳۷۱
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                              شماره انتشار:۹۰

تاریخ تصویب:۱۳۷۱/۰۵/۲۷                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۷۱/۱۱/۲۴

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!