رای وحدت رویه استحقاق دریافت عیدی شماره دادنامه ۲۶

0

کارمندانی که درخلال سال ۱۳۵۹ بازنشسته شده اندبه نسبت مدت خدمت استحقاق دریافت عیدی پایان سال رادارند.

تاریخ ۱۲/۳/۷۱ کلاسه پرونده ۷۰/۱۶۸ شماره دادنامه ۲۶

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۹کل کشورمصرح است به اینکه (پرداخت هرنوع پاداش درسال ۱۳۵۹بکارمندان وکارگران شاغل وبازنشسته وزارتخانه هاوموسسات وشرکتهای دولتی وابسته به دولت اعم ازلشگری و کشوری وبانکهاوشرکتهای بیمه ممنوع میباشد. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنهامستلزم ذکرنام است نیزمشمول حکم این تبصره می باشند.پاداش آخرسال ازشمول حکم فوق مستثنی بوده وتابع نظام واحدی خواهدبودکه به تصویب هیئت وزیران خواهدرسید) و درتصویبنامه شماره ۵۸۵۲۶ مورخ ۱۳/۱۱/۵۹هیئت وزیران که دراجرای تبصره مذکوروضع شده مقررگردیده است که (وزارتخانه هاوموسسات وشرکتهای دولتی و شهرداریهاوشهرداری تهران وبانکهاوشرکتهای بیمه آن دسته ازدستگاههای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنهامستلزم ذکرنام است مجازند در سال ۱۳۵۹به کارمندان وکارگران خودکه جمع حقوق وفوق العاده شغل یامزایای شغل یامزایای مستمرماهانه آنان کمترازهفتادهزارریال باشدبه نسبت مدت خدمت منحصرابشرح زیربه آنان پاداش پایان سال وعیدی پرداخت کنند… “.چون مدلول مقررات فوق الذکرمفیدالزام واحدهای دولتی به پرداخت پاداش وعیدی پایان سال ۵۹ بوده ودراین خصوص وجوداعتبارهم شرط نشده است لذاقسمت دوم دادنامه های شماره ۷۳ مورخ ۱۲/۸/۶۹ و شماره ۶۷۴مورخ ۱۳/۸/۶۹شعبه ششم دیوان مبنی برلزوم پرداخت عیدی سال ۱۳۵۹به کارمندانی که درخلال سال مذکوربازنشسته شده اندبه نسبت مدت خدمت آنان موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای به استنادقسمت آخرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۰/۱۶۸ ۱۷/۴/۱۳۷۱
تاریخ ۱۲/۳/۷۱ کلاسه پرونده ۷۰/۱۶۸ شماره دادنامه ۲۶

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای اسماعیل پیرکوهی .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ششم ونهم دیوان عدالت ادرای .
مقدمه :الف – شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۰۲موضوع شکایت آقای بهمن چرختاب بطرفیت سرجنگداری منطقه رشت بخواسته پاداش وعیدی سال ۵۹ برابرحکم بازنشستگی بشرح دادنامه شماره ۶۷۳مورخه ۱۳/۸/۶۹ چنین رای صادرنموده است :چون پرداخت مزایای بازنشستگی طبق ماده واحده فوق الذکرمشروط بوجوداعتباربوده که اداره طرف شکایت نیزدرپاسخ اعلام داشته که اعتباری وجودنداشته لذاتخلفی ازمقررات درعدم پرداخت مزایای بازنشستگی به هنگام بازنشستگی ازناحیه اداره طرف شکایت مشهودنیست ودر نتیجه دراین موردرای به ردشکایت شاکی صادرواعلام می گردد.وامادرخصوص عیدی سال ۵۹ باتوجه به مصوبه شماره ۵۸۵۲۶ -۱۳/۱۱/۵۹ هیئت وزیران که در جلسه ۱۱/۱۱/۵۹ مقررداشته اندبه کارمندان دولت ۰۰۰که جمع حقوق و فوق العاده شغل آنهاکمترازهفتادهزارریال باشدبه نسبت مدت خدمت عیدی پرداخت شودومیزان پاداش وعیدی قابل پرداخت پایان سال ۵۹ معادل مابه التفاوت جمع حقوق وفوق العاده شغل یامزایای شغلی یامزایای مستمر ماهانه تامبلغ هفتادهزارریال تعیین شده علیهذاشکایت شاکی نسبت به عیدی سال ۵۹ نسبت به مدت خدمت به استنادمصوبه مذکورواردتشخیص ورای بر حقانیت شاکی دراین موردصادرواعلام می گردد.
ب :شعبه ششم درسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۲۶موضوع شکایت آقای اسماعیل پیرکوهی بطرفیت اداره سرجنگلداری کل منطقه استان گیلان به خواسته پاداش وعیدی سال ۵۹ برابرحکم بازنشستگی بشرح دادنامه ۸۵۳-۱۲/۱۲/۶۹ چنین رای صادرنموده است :پرداخت پاداش وعیدی موردادعای شاکی موکول به وجوداعتباربوده وفاقدالزام قانونی است لذاشکایت ردمی شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره ۷۱۳۸۵۲/۷/۱۳۷۱
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                         شماره انتشار:۲۶

تاریخ تصویب:۱۳۷۱/۰۳/۱۲                                    تاریخ ابلاغ:۱۳۷۱/۰۷/۰۷

دستگاه اجرایی:                                                       موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!