رای وحدت رویه شکوائیه شاکی شماره دادنامه : ۸۲۳

0

حق آن بود که شکوائیه شاکی جهت انجام تحقیقات مقدماتی به حوزه انتظامی ارجاع می شد

شماره دادنامه : ۸۲۳
تاریخ رسیدگی : ۱۳/۶/۷۵
مرحع رسیدگی : شعبه ۶۵ دادگاه عمومی تهران

قرار دادگاه
در خصوص شکایتهای (الف ) از همسایه اش به نام خانم (ب ) که نام خانوادگی وی را نیز نمی داند دایر به تخریب رنگ اتومبیل ( رنگ انداختن رنگ بدنه )وتخریب توری وپنجره و نیز ایجاد مزاحمت های گوناگون ، در مورد تخریب نظر به اینکه دلیل کافی برارتکاب بزه های مزبور توسط مشتکی عنه وجود ندارد و خود شاکی هم مقر است اشخاصی دیگری بنا به دستور مشارالیها اقدام کرده اند، قرار منع تعقیب صادر می شود۰ همچنین در خصوص مزاحمت مانند قراردادن زباله های ساختمانی و بشکه در حیاط و کوبیدن درهای آپارتمان ، هرچند مسائل مذکور در صورت صحت مخالف مقررات عرفی و اخلاقی می باشد لیکن به علت فقد عنصر قانونی قرار منع تعقیب صادر می شود۰ قرارصادره ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخاهی در محاکم تجدیدنظراستان تهران است ۰

رای شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظراستان در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:
تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) نسبت به دادنامه شماره ۸۲۳ مورخ ۱۳/۶/۷۵ صادره از شعبه ۶۵ دادگاه عمومی تهران نتیجتا” وارد است زیرا نامبرده علیه خانم (ب ) که در همسایگی وی زندگی می کند با اتهام فحاشی و تخریب وایجاد مزاحمت شکایت کرده است و قرار دادن زباله های اسختمانی و بشکه در حیاط و کوبیدن درهای آپارتمان که در دادنامه به آنها تصریح شده همگی از مصادیق ایجاد مزاحمت است و((چون حق آن بود که شکوائیه شاکی جهت انجام تحقیقات مقدماتی به حوزه انتاظمی ارجاع می شد و از مشتکی عنها نیز تحقیق به عمل می آمد و شکایت شاکی به وی تفهیم ونامبرده متوجه می شد در قبال مزاحمت هائی که برای شاکی فراهم ساخته باید جوابگو باشددرحالکیه حتی از وی کمترین تحقیقی به عمل نیامده تا هویت او در پرونده منعکس شود)) بنابه مراتب فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته که بصورت قرار منع پیگرد صادر گردیده مستندا” به بند۱ ماده ۲۲قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نقض و جهت ادامه رسیدگی و اهظارنظر ماهوی به دادگاه صادر کننده دادنامه تجدیدنظرخواست (شعبه ۶۵دادگاه عمومی تهران ) اعاده می شود۰ (۲۷/۱۰/۷۵/۷/ت /۱۵۸۲)

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول ۱۳۷۹ . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

۱۵۸

نوع قانون:آراء و نظریات                                                     شماره انتشار:۸۲۳

تاریخ تصویب:۱۳۷۵/۰۶/۱۳                                                 تاریخ ابلاغ:

دستگاه اجرایی:                                                                موضوع:حکم نهائی

منبع: بانک قوانین

در صورت تمایل اخبارحقوقی را مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!