مرور برچسب

قانون مجازات

فروش و انتقال مال غیر

فروش مال غیر از جرائمي است كه نظم و امنيت عمومی را مختل می کند. تعدی به حق مالکیت افراد و ارزش های اقتصادی جامعه،…
error: Content is protected !!