مرور برچسب

دادگاه

داوری حقوقی

کلمه داور به معنای صاحب داد است که در زمان بروز درگیری و اختلاف بین دو یا چند نفر جهت رفع دعوا، حکم می کند. به…

فروش و انتقال مال غیر

فروش مال غیر از جرائمي است كه نظم و امنيت عمومی را مختل می کند. تعدی به حق مالکیت افراد و ارزش های اقتصادی جامعه،…
error: Content is protected !!