رای وحدت رویه پرداخت فوق العاده شغل مقرر شماره دادنامه ۳۳

0

پرداخت فوق العاده شغل مقرر بمیزان حداکثر مندرج درجدول پیوست تصویبنامه ۸۳۱۲ -۱۳۵۴/۴/۱، فاقدالزام قانونی است .

تاریخ رسیدگی ۲۱/۷/۶۶ کلاسه پرونده ه/۶۶/۱۹ شماره دادنامه ۳۳
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به عوامل وضوابط مندرج درمقدمه تصویبنامه شماره ۸۳۱۲مورخ ۱/۴/۱۳۵۴هیئت وزیران پرداخت فوق العاده شغل مقرربه میزان حداکثر مندرج درجدول پیوست تصویبنامه فاقدالزام قانونی است وبنابراین دادنامه صادره ازشعب سوم ونهم که براین مبناصادرگردیده است موافق اصول وموازین قانون تشخیص میگرددوطبق قسمت اخیرماده ۲۰قانون دیوان عدالت اداری این رای درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط لازم الاتباع است
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ رسیدگی ۲۱/۷/۶۶ کلاسه پرونده ه/۶۶/۱۹ شماره دادنامه ۳۳

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :رسیدگی به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب سوم وچهارم نهم موضوع مابه التفاوت فوق العاده شغل درسال ۵۴درسازمان جنگلهاومراتع کشور .
مقدمه ۱-درپرونده کلاسه ۳/۶۲/۱۴۸۷ شعبه سوم دیوان شاکی علی اکبر پژهان بطرفیت سازمان جنگلهاومراتع کشوربه خواسته فوق العاده شغل و تسهیلات زندگی وبدی آب وهوادرشش ماهه اول سال ۱۳۵۴وتفاوت فوق العاده شغل شش ماهه دوم سال ۱۳۵۴دادخواستی تقدیم که بشرح دادنامه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۷/۱۰/۶۴چنین رای صادرکرده است :باتوجه به محتویات پرونده ومفاد لایحه جوابیه شماره ۲۷۰۸۶-۲۷/۱۲/۶۲ ازناحیه مدیرکل کارگزینی ورفاه سازمان جنگلهاومراتع کشورنظرباینکه فوق العاده بدی آب وهواتسهیلات زندگی همچنین فوق العاده شغل شش ماهه اول سال ۵۴ موردمطالبه شاکی دربند جوچ ردیف ۱۹حکم شماره ۳۲۷۷-۱۸/۴/۵۴ صادرازناحیه رئیس آموزشگاه عالی جنگل ومرتع منعکس گردیده وطرف شکایت دلیل ومدرکی که مسقط حق شاکی ومجوزعدم ایفاءتعهدات مالی سازمان باشدارائه نداده لذاحکم به ردشکایت صادرواستحقاق نامبرده به دریافت فوق العاده های مزبوراعلام میگرددودر موردتفاوت فوق العاده شغل درشش ماهه دوم خواسته دیگرنامبرده چون کسری سی درصدفوق العاده مزبوربراساس تصویبنامه ۸۳۱۲-۱/۴/۵۴ هیئت وزیران وطبق مقررات صورت گرفته چون تخلفی ازمقررات وتضییع حقی ازناحیه سازمان طرف شکایت دراین موردمشهودنیست لذاحکم به ردشکایت ازاین حیث صادرمیگردد.
۲-شعبه چهاردهم دیوان دردعوی مطروحه بطرفیت سازمان جنگلهاو مراتع کشوربخواسته فوق العاده شغل درپرونده کلاسه ۶۵/۴/۴۹و۶۳/۴/۲۱۰ بشرح دادنامه شماره ۶۷۵-۶۷۴ مورخ ۱۸/۸/۶۵ چنین رای صادرنموده است طبق ماده ۲۸ قانون استخدام کشوری پرداخت فوق العاده شغل مستخدم رسمی که با رعایت ترتیبات مقررقانونی تعیین شده الزامی است وامتناع سازمان متبوع مستخدم ازپرداخت فوق العاده مزبوریاپرداخت مبلغی کمترازمیزان مقررمجوزی ندارد.علیهذااستحقاق شاکی بدریافت تمام فوق العاده شغل پست سازمانی موردتصدی بارعایت مقررات مربوط محرزوشکایت وارداست .
۳-شعبه نهم درمورددعوی مطروحه بطرفیت سازمان جنگلهاومراتع کشور به خواسته مزایادرپرونده کلاسه ۹/۶۳/۴و۹/۶۱/۲۴۴۷ بشرح دادنامه شماره ۸۷-۸۶مورخ ۲۹/۲/۶۳ چنین رای داده است :باتوجه به محتویات پرونده و مقررات تصویبنامه شماره ۸۳۱۲مورخ ۱/۴/۵۴ واینکه پرداخت فوق العاده شغل مقرردرتصویبنامه تامیزان موردادعاالزامی نیست به ردشکایت اظهارنظرمیشود.
۴-شعبه نهم درمورددعوی مطروحه بطرفیت سازمان جنگلهاومراتع کشور بخواسته فوق العاده شغل درپرونده کلاسه ۹/۶۱/۳۲۹۵بشرح دادنامه شماره ۴۰۶مورخ ۲۳/۱۰/۶۳ چنین رای صادرکرده است :باتوجه به بند۱۳تصویب نامه شماره ۸۳۱۲-۱/۴/۵۴ وعنایت بمحتویات پرونده استحقاق شاکی بدریافت فوق العاده شغل ازتاریخ ۱/۱/۵۴ تا۱/۷/۵۴ محرزوشکایت دراین حدوارد است لیکن ادعای اومبنی برپرداخت حداکثرفوق العاده مذکورهمچنین پرداخت ده درصدحق سرپرستی باتوجه بمراتب مندرج درلایحه جوابیه سازمان طرف شکایت وبسایرمحتویات پرونده واینکه اجابت درخواست شاکی دراین خصوص قانوناالزامی نیست شکایت موجه ومدلل نمیباشدوردمیشود.بااعلام تعارض آراءفوق الذکرازطرف مدیرکل کارگزینی ورفاه سازمان جنگلهاو مراتع کشورطی نامه شماره ۱۱۳۳مورخ ۲۲/۱/۱۳۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ ۶/۷/بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمعلی فیض وباشرکت روسای شعب تشکیل شدوپس ازبررسی آراءمذکوروسوابق امروتبادل نظرو مشاوره واعلام ختم رسیدگی باکثریت آراءاقدام بصدوررای مینماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶ صفحه ۷۴۱ تا ۷۴۳
روزنامه رسمی شماره ۱۲۴۵۲ – ۴/۹/۱۳۶۶
۱

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                     شماره انتشار:۳۳

تاریخ تصویب:۱۳۶۶/۰۷/۲۱                                                    تاریخ ابلاغ:۱۳۶۶/۰۹/۰۴

دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری                                         موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!