رای وحدت رویه مستخدم آزمایشی شماره دادنامه ۲۱

0

مستخدم آزمایشی ، با انقضای دوره آزمایشی در عداد کارکنان رسمی است و خاتمه خدمت مستخدم ، بدون اثبات تخلف غیرقانونی است

تاریخ ۲۴/۲/۷۰ شماره دادنامه ۲۱ کلاسه پرونده ۶۹/۱۴۰

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
ماده ۱۸ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۴۵ مصرح است :مدت خدمت آزمایشی داوطلبان ورودبه استخدام رسمی درهیچ موردازشش ماه کمترو ازدوسال بیشترنخواهدبود و باتوجه باینکه مدلول مواد۱۹-۲۰-۲۲ همین قانون مستنبط است که باانقضای دوره آزمایشی مستخدمین مربوط دراعداد کارکنان رسمی درآمده ومشمول حقوق وتکالیف مقرردرقوانین ومقررات استخدامی می باشندوبدون اثبات تقصیروصدورحکم قطعی درهیئتهای تخلفات اداری اخراج مستخدمین محمل قانونی ندارد،بعلاوه هسته های گزینش پس از پایان دوره آزمایشی دوساله تکلیفی برای اظهارنظروگزینش مستخدمین ندارندودادنامه شماره ۲۰۸-۲/۳/۶۹ صادره ازشعبه چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن همین معنامی باشدبه اتفاق آراءمنطبق بااصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :هیئت مرکزی گزینش وزارت کشور
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم و پنجم ودهم دیوان عدالت اداری
مقدمه -الف – شعبه دهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶/۷۷ موضوع شکایت آقای نادرقادری بطرفیت :استانداری آذربایجان غربی بخواسته : اعتراض به حکم برکناری ازخدمت موضوع تلگراف شماره ۳۴۶۳۸-۲۸/۱۲/۶۵ و حکم کارگزینی شماره ۲۱/۴/۲۹۳۵-۳/۲/۶۶ استانداری آذربایجانغربی به شرح دادنامه شماره ۵۴۵-۱۴/۱۱/۶۸ حکم به ردشکایت صادرنموده است .
ب – شعبه پنجم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۱۱۵۴ موضوع شکایت آقای رضافقری بطرفیت :استانداری آذربایجانغربی بخواسته :اعاده بخدمت بشرح دادنامه ۲۰۸-۲/۳/۶۹حکم به ابطال اخراج صادرنموده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰ صفحه ۳۶۹ تا۳۷۰
روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۵۸-۶/۷/۱۳۷۰
۱

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                     شماره انتشار:۲۱

تاریخ تصویب:۱۳۷۰/۰۲/۲۴                                                  تاریخ ابلاغ:۱۳۷۰/۰۷/۰۶

دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری                                         موضوع:معامله با حق استرداد

عفو

خیانت در امانت

قصاص نفس

قتل شبه عمد

تعدی و تفریط

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!