آراءونظریات مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران شماره دادنامه ۱۶۵-۱۶۴

0

مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران ازنظرمقررات استخدامی برای کارکنان آن شرکت الزام آوراست وچون پرداخت هرنوع پاداش برابرمصوبه هیات مدیره منع شده است لذاکارکنانی که چنین پاداش هائی راتاتاریخ مصوبه دریافت نکرده حق مطالبه آن راندارند.

تاریخ ۹/۸/۷۱ شماره دادنامه ۱۶۵-۱۶۴ کلاسه پرونده: ۷۱/۸۵ و۷۱/۹۶

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران که مصوبات آن ازنظرمقررات استخدامی برای کارکنان آن شرکت الزام آوراست درسیصدودومین جلسه مورخ ۱۹/۴/۶۲پرداخت هرگونه پاداش پایان خدمت راصریحامنع ومتذکرگردیددر صورتیکه بعضی ازکارکنان به هرنحوی ازانحاءتاتاریخ این مصوبه خسارت مذکوررادریافت نکرده باشندازاین رای پس استحقاق دریافت آن راندارند. بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۱/۸۵ ۱۴/۱۱/۱۳۷۱
تاریخ ۹/۸/۷۱ شماره دادنامه ۱۶۵-۱۶۴ کلاسه پرونده ۷۱/۸۵و۷۱/۹۶

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :امورحقوقی شرکت ملی نفت ایران وآقای مظفرحیدری .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ۴و۸و۹دیوان .

مقدمه :الف – شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶/۲۵۴ موضوع شکایت آقای مظفرحیدری بطرفیت وزارت نفت بخواسته پرداخت پاداش سنوات بشرح دادنامه شماره ۶۷/۵۸۰-۱۶/۷/۶۷باتوجه به دستورمورخ ۱/۷/۶۰ وزیر وقت نفت مبنی برممنوعیت پرداخت پاداش پیشینه خدمت وتبصره ۳۷ قانون بودجه سال ۶۰ حکم به ردشکایت صادرنموده است .ب – شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۶/۵۴۲ موضوع شکایت آقای مهدی عارف زاده بطرفیت شرکت ملی نفت ایران بخواسته پاداش سنوات خدمت بشرح دادنامه شماره ۲۰۹-۳۱/۴/۶۹ دستوروزیروقت نفت مصوبه ۹/۲/۶۲هیئت مدیره شرکت وتبصره ۳۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۰کل کشوررانافی حقوق قانونی شاکی ندانسته وبموجب مقررات استخدامی شرکت ملی نفت ایران حکم به ورودشکایت صادر نموده است .ج – شعبه نهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۵/۱۱۵موضوع شکایت آقای سیدرضابوشهری بطرفیت وزارت نفت بخواسته مطالبه پاداش خدمت معوقه بازنشستگی بشرح دادنامه شماره ۵۱۱-۱۳/۱۰/۶۸چون پرداخت پاداش پایان خدمت بموجب مصوبه سیصدودومین جلسه مورخ ۱۹/۴/۶۲صریحامنع گردیده است ومجوزقانونی الزام آوری هم اززمینه ضرورت پرداخت مبلغ موردادعا به شاکی وجودنداشته ،شکایت راردنموده است .د- شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۳/۵۷۸ موضوع شکایت آقای علی اصغرتصدیق بطرفیت شرکت نفت بخواسته پاداش خدمت بشرح دادنامه شماره ۱۲۳-۲۴/۲/۶۷باتوجه به مصوبه مورخ ۱۹/۴/۶۲هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران وبخشنامه وزیروقت نفت شکایت شاکی راردنموده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فرددباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره ۴۱۳۹۷۴/۱۲/۱۳۷۱
۲

نوع قانون:آراء و نظریات                                            شماره انتشار:۱۶۵

تاریخ تصویب:۱۳۷۱/۰۸/۰۹                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۷۱/۱۲/۰۴

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!