رای وحدت رویه استحقاق مستخدم برای دریافت عیدی شماره دادنامه ۲۸

0

بر اساس تبصره ۳ قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور هشت ماه کار در طول سال کافی برای استحقاق مستخدم برای دریافت عیدی است هرچند در اسفندماه اشتغال نداشته باشد

تاریخ ۷/۳/۷۰ شماره دادنامه ۲۸ کلاسه پرونده ۷۰/۳۲

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظرباینکه براساس تبصره ۳ قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور پرداخت عیدی به مستخدمینی که حقوق ودریافتی آنان کمترازهفت هزار تومان ولااقل هشت ماه سابقه کارداشته باشندتعلق می گیردبنابمراتب وبا عنایت به اینکه باملاحظه سوابق مشخص می گرددکه شاکیان درپرونده های مورد بحث هردودارای شرایط مندرج درتبصره ۳ قانون مذکوربوده اند،دادنامه شماره ۴۴۴ مورخ ۲۴/۵/۶۹ صادره ازشعبه ششم دیوان عدالت اداری ،ازاین جهت که متضمن این معنی می باشد،موافق موازین واصول قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق قسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :رئیس سازمان جهادسازندگی یزد
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب پنجم و ششم دیوان عدالت اداری
مقدمه -الف -شعبه پنجم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۱۲۷۰ موضوع شکایت خانم ملکه کارگربیده ،بطرفیت :جهادسازندگی استان یزدبخواسته : ندادن سکه عیدی درسال ۶۲ بشرح دادنامه شماره ۱۷۲ مورخ ۱۸/۲/۶۹ باتوجه به مصوبات هیئت وزیران درعدم پذیرش لیست طلبکاران سکه بهارآزادی از سال ۱۳۶۲ و۱۳۶۳ وپایان مهلت پرداخت آن وتوجهابه دستورالعمل جهاد سازندگی درشرط اشتغال دراسفندماه ۶۲ شکایت شاکی راواردندانسته لذا حکم به ردشکایت شاکی صادرواعلام نموده است .
ب – شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۶۹۱ موضوع شکایت آقای علی اصغرزارع نبارکوکی بطرفیت :جهادسازندگی استان یزد،بخواسته :سکه بهارآزادی پاداش عیدی سال ۶۲ بشرح دادنامه شماره ۴۴۴ مورخ ۲۴/۵/۶۹ چنین رای صادرنموده است :نامبرده درسال ۶۲ مدت ده ماه درجهادسازندگی استان یزداشتغال داشته ومصوبه هیئت وزیران بشماره ۸۶۹۱۴-۹/۱۲/۶۲و تبصره ۳ ماده واحده قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور حاکی ازاین است که برای دریافت عیدی مورد نظرکارمند باید درپایان سال ۶۲ درسازمان متبوعه مشغول کارباشدوهشت ماه کاردرطول سال ۶۲ برای دریافت عیدی کافی می باشد وتلکس شماره ۵۶۵۶/ط -۶/۱۲/۶۲ امورجهادگران دفترمرکزی جهادسازندگی هم ناشی ازتصویبنامه هیئت وزیران وقانون متمم بودجه فوق الذکرمی باشد، ونمی تواندمخالف آن باشد فلذا شکایت مطروحه واردتشخیص ورای به حقانیت شاکی دایربه اخذیک سکه بهارآزادی صادرواعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰ صفحه ۳۶۶ تا۳۶۷
روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۵۸-۶/۷/۱۳۷۰

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                     شماره انتشار:۲۸

تاریخ تصویب:۱۳۷۰/۰۳/۰۷                                                  تاریخ ابلاغ:۱۳۷۰/۰۷/۰۶

دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری                                         موضوع:مالیات بر املاک

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!