رای وحدت رویه آئین نامه استخدامی هیات علمی شماره دادنامه ۵۳

0

طبق ماده ۱۳ آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران که از اول شهریورسال ۱۳۵۸ درکلیه موسسات آموزش عالی مجری میباشدخاتمه خدمت آزمایشی فقط بعلت عدم صلاحیت مستخدم امکان پذیراست وعدم نیاز راشامل نیست .

تاریخ ۶/۴/۶۷ کلاسه پرونده ۶۶/۷۲ شماره دادنامه ۵۳

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
اولا-باتوجه به ماده ۵ پیوست شماره ۴ آئیننامه استخدامی هیئت علمی دانشگاه تهران اخراج مستخدم آزمایشی هیئت علمی منوط به رعایت ضوابط وتشریفات مقرردرماده مزبوراست .بنابراین پایان بخشیدن به خدمت آزمایشی اعضاءهیئت علمی دانشگاه بدون مراعات مقررات یادشده موقعیت قانونی نداشته ودادنامه شعب هشتم ونهم ودوازدهم دیوان عدالت اداری که مبین این معنی ومتضمن اعاده اعضاءهیئت علمی اخراج شده درمدت آزمایشی بخدمت آزمایشی میباشدموافق مقررات تشخیص داده میشود.ثانیا باتوجه باینکه پرداخت حقوق ومزایابه اعضاءآزمایشی هیئت علمی دانشگاه که بعلت اخراج مصدرخدمتی نبوده اندمجوزی ندارد،لذادادنامه شماره ۱۱۴۸ مورخ ۲۷/۱۲/۶۴ صادره ازشعبه اول دیوان ازاین جهت مطابق مقررات تشخیص داده میشود.این رای مطابق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و سایرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ ۶/۴/۶۷ کلاسه پرونده ۶۶/۷۲ شماره دادنامه ۵۳

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
موضوع :رسیدگی به اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه اول باشعب هشتم ، نهم ،دوازدهم دیوان درخصوص پایان بخشیدن بخدمت آزمایشی اعضاءهیئت علمی دانشگاه بوعلی سیناهمدان .
مقدمه :۱-شعبه اول دیوان عدالت اداری ،درپرونده کلاسه ۶۲/۲۹۰۵ در خصوص شکایت خانم مسعوده ملک پور،بطرفیت دانشگاه بوعلی سینا، بخواسته اعتراض به اخراج ازخدمت به شرح دادنامه شماره ۱۱۴۸ مورخ ۲۷/۱۲/۶۴ چنین رای صادرنموده است :درخصوص شکایت خانم مسعوده ملک – پوربطرفیت دانشگاه بوعلی سینااعتراض به قطع حقوق ازسال ۵۹ باتوجه به دادخواست شاکیه وملاحظه لایحه جوابیه ،چون لغوحکم دردوران آزمایشی بوده اشکال وایرادی برآن واردنیست وشکایت ردمیشود.
۲-شعبه هشتم دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه ۶۱/۱۵۰۷ درخصوص شکایت آقای مظفرشریفی بطرفیت دانشگاه بوعلی سینابخواسته فسخ احکام صادره وپرداخت خسارت وحقوق عقب افتاده وبازگشت بخدمت بشرح دادنامه شماره ۳۶۲ مورخ ۱۵/۱۲/۶۴ چنین رای صادرنموده است :بموجب قسمت اخیر ماده ۱۳ آئیننامه استخدامی هیئت علمی دانشگاه تهران که بتجویزبندالف تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشورازاول شهریورماه همان سال درمورد کلیه موسسات آموزش عالی وازجمله دانشگاه بوعلی مجری بوده است (افرادی که درضمن دوره آزمایشی صالح برای خدمت درمرتبه موردنظرتشخیص داده نشوندبخدمت آزمایشی آنان خاتمه داده خواهدشد.)علاوه براینکه ضوابط مندرج درماده ۵ پیوست شماره ۴ درباب اعمال قسمت اخیرماده ۱۳ مزبور درباره شاکی اجراءنشده ،اصولاپایان بخشیدن بخدمت آزمایشی اعضاءهیئت علمی بعنوان عدم نیازپیش بینی وتجویزنگردیده است ،فلذالغوحکم آزمایشی شاکی به این اعتباروجهه ومجوزقانونی نداشته حکم به ابطال ابلاغ ۶۶۱۴/ک -۲۰/۱۱/۵۸ سرپرست وقت دانشگاه بوعلی سیناومفادنامه ۱۱۵۸/ک ۲۳/۷/۵۹ ریاست دانشگاه که درتبین وتائیدآن تنظیم شده صادرمیگردد.
نتیجتاشکایت درزمینه بقاءرابطه استخدامی بادانشگاه بوعلی سینابر اساس مقررات آئیننامه استخدامی مذکورواردتشخیص ومقررمیشودکه در صورت عدم وجودموانع قانونی دیگرنسبت به تعیین تکلیف وضع استخدامی و پرداخت حقوق نامبرده اقدام گردد.این رای قطعی است .
۳-شعبه نهم دیوان درپرونده کلاسه ۶۴/۴۹ درخصوص شکایت آقای مسعودصدرالاشرافی بطرفیت دانشگاه بوعلی سینابخواسته اعاده بخدمت به شرح دادنامه شماره ۴۸۱ مورخ ۱۷/۱۰/۶۴چنین رای صادرکرده است :بموجب قسمت اخیرماده ۱۳ آئیننامه استخدامی هیئت علمی دانشگاه تهران که به تجویزبندالف تبصره ۳۶ قانون سال ۱۳۵۸ کل کشورازاول شهریورماه ۱۳۵۸در موردکلیه موسسات آموزش عالی وازجمله دانشگاه بوعلی سینامجری نموده – است (افرادی که ضمن دوره آزمایشی صالح برای خدمت درمرتبه موردنظرتشخیص داده نشوندبخدمت آزمایشی آنان خاتمه داده خواهدشد…صرفنظرازاینکه ضوابط مندرج درماده ۵ پیوست ۴ درباب اعمال قسمت اخیرماده ۱۳ در باره شاکی مراعات نشده است .بنابراین حکم به لغوابلاغ شماره ۶۶۱۲مورخ ۲۰/۱۱/۵۸ دانشگاه بوعلی سینامبنی برلغوخدمت شاکی بعلت عدم نیازو همچنین نامه شماره ۱۱۵۶مورخ ۲۳/۷/۵۹که درتبیین آن تنظیم شده است صادر میشودونیزحکم بنقض رای مورخ ۸/۶/۵۹ شورای پاکسازی دانشگاه که پس از پایان دوره اعتبارلایحه قانونی مربوطه انشاءشده است صادرمیگرددودر نتیجه شکایت درزمینه بقاءرابطه استخدامی فوق الاشعارواردتشخیص می شود.
شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری درخصوص پرونده کلاسه ۶۲/۱۱۵۹ در خصوص شکایت آقای دکتررضاایزدی بخواسته اعتراض به لغوحکم استخدامی و قطع حقوق طی دادنامه شماره ۳۲۱-۳۲۰ مورخ ۶/۷/۶۴ حکم به ابطال اخراج و انفصال غیرقانونی وواردبودن شکایت واسحقاق بدریافت حقوق ومزایای مستمرتضییع شده ایام بدون کاری شاکی صادرنموده .
بااعلام تعارض آراءصادره ازسوی ریاست کل دیوان هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،به تاریخ فوق به ریاست حجه اسلام حاج شیخ محمدفیض وبا حضورروسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۷ صفحه ۴۶۱ تا۴۶۳
روزنامه رسمی شماره ۱۲۶۶۵ – ۳۰/۵/۱۳۶۷
۱

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                     شماره انتشار:۵۳

تاریخ تصویب:۱۳۶۷/۰۴/۰۶                                                    تاریخ ابلاغ:۱۳۶۷/۰۵/۳۰

دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری                                         موضوع:هیات حل اختلاف قانون کار

تعلیق مجازات

جرائم رانندگی

دعوی خلع ید

اخلال درنظم دادگاه

برات

تامین دلیل

شرکت مدنی

نسب

تجدید دادخواست

استفاده بلاجهت

قاچاق

خیارات

اجاره – تغییر شغل

نقص رسیدگی

عملیات مقدماتی ثبت

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی ما را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!