رای وحدت رویه اخراج مستخدم آزمایشی شماره دادنامه ۱۷

0

اخراج مستخدم آزمایشی در طول خدمت و یا پایان مدت آزمایشی ممکن است و خارج از مدت مذکور فاقد توجیه قانونی است .

تاریخ ۱۷/۲/۷۰ شماره دادنامه ۱۷ کلاسه پرونده ۶۹/۱۵۵

نظرباینکه مدت خدمت آزمایشی داوطلبان ورودبه استخدام رسمی درموسسات وسازمانهای دولتی به صراحت ماده ۱۸ قانون استخدام کشوری حداقل شش ماه وحداکثردوسال است وملاک محاسبه مدت خدمت مذکور ابلاغ وحکم اداری است که دراین زمینه صادرمی گردد.وباعنایت باینکه تمدیدخدمت دوره آزمایشی درمواردی که درحکم اولیه مدت مذکورکمترازدو سال قیدشده تامیزان حداکثرقانونی ازطریق صدورحکم وابلاغ اداری مجدد میسوروعملی است واین امرجزءاختیارات سازمانها و موسسات استخدام کننده می باشد.وباتوجه به اینکه مطابق مواد۱۹ و۲۰ قانون استخدام کشوری افرادی که دردوره خدمت آزمایشی صالح برای ابقاءدرخدمت تشخیص داده نشوند بموجب حکم صادره ازطرف وزارتخانه یاموسسه استخدام کننده برکنار می شودواین امرالزامابایددرطول یاپایان دوره خدمت آزمایشی تحقق پذیرد وبرکناری خارج ازمهلت معینه جهت خدمت آزمایشی وبدون تمدید رسمی و اداری آن فاقد توجیه قانونی است .بناعلیهذا،دادنامه شماره ۱۵۷۵ مورخه ۲۹/۱۰/۶۳ صادره ازشعبه اول دیوان عدالت اداری ،که متضمن این مفهوم است صحیح وموافق قانون تشخیص می شود.
این رای برطبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان ومراجع دیگرلازم الاتباع است
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :قائم مقام وزیرامورخارجه
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءازشعب اول وشانزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه -الف – شعبه اول دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۳۱۵۷ موضوع شکایت آقای حسین علی بنی آدم بطرفیت :گزینش وزارت امورخارجه بخواسته ابطال حکم شماره ۲۰۷۶۴/۱۶-۲۱/۶/۶۰ بشرح دادنامه شماره ۱۵۷۵-۲۹/۱۰/۶۳ چنین رای صادرنموده است :
باتوجه باینکه حکم برکناری مورداعتراض خارج ازمدت آزمایشی بوده ،وتمدیدمدت آزمایشی به مستخدم ابلاغ نگردیده ودر خلال مدت آزمایشی عدم رضایت سازمان متبوعه به کارمندابلاغ نشده است و ادعای اینکه وزارت امورخارجه می توانسته ازشش ماه تادوسال مدت آزمایشی راتغییردهد،وکارمندشاکی درمدت قانونی برکنارشده است صحیح نیست زیرااستفاده ازمواد۱۸و۲۰ قانون استخدامی وقتی است که مدتی در حکم استخدامی تعیین نشده باشددرحالی که درحکم استخدامی شاکی صریحامدت آزمایشی شش ماه تعیین شده است وهرگونه تصمیمی می بایست درهمین مدت آزمایشی اتخاذشودویابه شاکی ابلاغ می شدکه مدت آزمایشی وی زیادگردیده است ،که وزارت امورخارجه به این تکلیف خودعمل ننموده ونظربه تحصیلات عالی شاکی که رونوشت مدارک مربوطه ضمیمه پرونده است وتوجه به سابقه کار نامبرده دراسلام آبادوتوجه به مفادنامه حجه الاسلام محصل همدانی وسایر مراجع مضبوط درپرونده ورعایت مواد۱۹و۲۲ قانون استخدام کشوری حکم شماره ۲۰۷۶۴/۱۲-۱۷/۶/۶۰ قانونی نبوده وفسخ می شود.
ب – شعبه شانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۸۴۶ موضوع شکایت آقای سیدجمال الدین روحانی زاده بطرفیت :وزارت امورخارجه بخواسته :
اخراج ازخدمت بشرح دادنامه شماره ۵۴۸-۲۳/۱۱/۶۸ چنین رای صادرنموده است :
هرچندمدت خدمت آزمایشی شاکی بموجب حکم کارگزینی شماره ۲۸۲۳۸/۱۶ ۵/۷/۵۹ به مدت شش ماه تعیین گردیده است لیکن باتوجه به مدلول ماده ۱۸ قانون استخدام کشوری که حداکثرمدت خدمت آزمایشی دوسال خواهدبودوبر طبق رای وحدت رویه شماره ۳۵-۲/۴/۶۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موسسات وادارات دولتی می توانندمستخدم آزمایشی راتاحداکثرمدت مذکوردرماده فوق الذکردرحال خدمت آزمایشی قراردهندوشاکی قبل ازانقضا مدت دوسال ازکاربرکنارشده است فلذابالحاظ ماده ۲۰قانون استخدام کشوری ،تخلفی ازمقررات مشهودنیست حکم به ردشکایت صادرمی شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰ صفحه ۲۷۱ تا۲۷۲
روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۵۱-۲۸/۶/۱۳۷۰

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                     شماره انتشار:۱۷

تاریخ تصویب:۱۳۷۰/۰۲/۱۷                                                    تاریخ ابلاغ:۱۳۷۰/۰۶/۲۸

دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری                                         موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی ما را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!