رای وحدت رویه شرکت ملی فولاد شماره دادنامه ۶۲

0

شرکت ملی فولاد تابع مقررات انضباطی خاص خود میباشد.

تاریخ ۸/۸/۶۸ شماره دادنامه ۶۲ کلاسه پرونده ۶۵/۳

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای – باتوجه به تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون اصلاح هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مهرماه ۶۵ و تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵ مبنی براین که شرکت ملی فولاد ایران تابع مقررات انضباطی خاص خودمی باشدلذارای شعبه اول دیوان عدالت اداری که به اعتبارمقررات مذکورصدوریافته منطبق باموازین قانونی تشخیص مورد تائید قرارمی گیرد.
این رای براساس ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ ۸/۸/۶۸ شماره دادنامه ۶۲ کلاسه پرونده ۶۵/۳

مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای سیدکاظم ساداتی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وچهارم دیوان عدالت اداری
مقدمه :الف – شعبه اول دیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۳/۱۶۴۷ موضوع شکایت آقای محمدرضاجورابچیان بطرفیت :شرکت ملی فولادایران بخواسته :اعتراض بصلاحیت هیاتهای بدوی رسیدگی بتخلفات اداری شرکت ملی فولادبشرح دادنامه شماره ۲۴۷-۵/۴/۶۴ چنین رای صادرنموده است :آقای محمدرضاجورابچیان باستنادبندیک و۲و۱۸ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۹/۱۲/۶۳ مجلس شورای اسلامی وبنده ماده ۱۰قانون مذکوربه یکسال انفصال موقت محکوم گردیده است .چون شاکی کارمندشرکت ملی فولاد بوده وشرکت مذکورخوددارای آئیننامه مستقل تخلفات می باشدودرماده ۱۹ قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۹/۱۲/۶۲ که تحت شماره ۸۸۰۲-۲۱/۱۲/۶۲ درروزنامه رسمی درج شده شرکتهای دولتی راازشمول قانون مذکورخارج کرده است .علیهذانمی توانسته مشمول قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری باشدوبفرض وقوع تخلف میبایست براساس آئیننامه موجود درشرکت عمل شود،نه قانون ۹/۱۲/۶۲٫بنابراین عمل وتصمیم هیات رسیدگی کننده درصدورحکم محکومیت شاکی قانونی نبوده وحکم به ابطال آن صادر می گردد.
ب شعبه چهاردهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۴/۴۳۴ موضوع شکایت آقای عزت الله رفعتی بطرفیت اموراداری شرکت ملی فولادایران بخواسته : ابطال رای شماره ۳۹-۴/۴/۶۴صادره ازهیات رسیدگی بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سابق شرکت ملی فولادایران والزام شرکت به پرداخت حقوق معوقه و احتساب سوابق خدمت وکلیه مزایای قانونی ،ناشی ازمقررات استخدامی بر اثرلغووابطال حکم اخراج غیرقانونی بشرح دادنامه شماره ۱۱۴۸-۲۰/۱۲/۶۴ چنین رای صادرنموده است :باتوجه به بند۲ماده ۱۱قانون دیوان عدالت اداری که مقررمی داردرسیدگی به اینگونه آراءواحکام منحصراازحیث نقض قوانین ومقررات ویامغایرت باآنهابوده وازاین جهات ایرادواشکالی و تخلفی بنظرنمی رسدوحکم به ردشکایت صادرمی گرددبااعلام تعارض آراء مذکورهیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازملاحظه سوابق وبحث وبررسی بااکثریت آراءبشرح ذیل مبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۳۰۹۸-۲۶/۱۱/۱۳۶۸
۱

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                   شماره انتشار:۶۲

تاریخ تصویب:۱۳۶۸/۰۸/۰۸                                                  تاریخ ابلاغ:۱۳۶۸/۱۱/۲۶

دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری                                         موضوع:حق انتفاع

بیمه

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!