رای وحدت رویه مشمولین قانون کار شماره دادنامه ۴۳

0

مشمولین قانون کار ، براساس آئین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی تطبیق وضع داده نمیشوند و سوابق خدمت کارگری ازحیث ارتقاء درجه محاسبه نمیشود.

تاریخ ۱۶/۴/۷۱ شماره دادنامه ۴۳ کلاسه پرونده ۷۱/۳۲
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه ماده ۱۷ آئین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳/۲/۴۸ مبنی براستخدام رسمی افراد درپستهای ثابت سازمانی دردرجه یک رتبه مربوط وعنایت به ماده ۵۳ آئین نامه مزبوردرخصوص عدم جوازتطبیق وضع مشمولین قانون کار با آئین نامه فوق الذکر و اینکه منحصراسوابق خدمت مستخدمین ثابت و روزمزد حکم بشرح تبصره ماده ۵۳ قابل احتساب بوده و احتساب سوابق خدمت کارگران مشمول قانون کارازحیث ارتقاء درجه تجویز نگردیده است دادنامه شماره ۴۵۸ مورخ ۲۱/۷/۷۰ شعبه نهم دیوان عدالت اداری مشعربرعدم جوازاحتساب سوابق خدمت کارگری موردبحث موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.این رای به استنادقسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۱/۳۲ ۷/۷/۱۳۷۱
تاریخ ۱۶/۴/۷۱ شماره دادنامه ۴۳ کلاسه پرونده ۷۱/۳۲

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :رئیس شعبه نهم دیوان عدالت اداری .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه ۳و۸و۹دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف – شعبه هشتم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۳۱۱موضوع شکایت آقای سهراب زارع بطرفیت سازمان منطقه ای بهداشت ودرمان فارس بخواسته احتساب سوابق قبلی طی دادنامه شماره ۱۵۲-۲۷/۳۰/۷۰چنین رای صادر نموده است :نظربه اینکه آقای سهراب زارع ازجمله کارکنان هتل هماوابسته به هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران بوده که درسال ۵۹ هتل مزبورباپرسنل آن به سازمان بهداشت ودرمان استان فارس واگذارونامبرده طی ابلاغ ۳/۱۰/۵۹ وباحفظ سمت اصلی مامورخدمت دربیمارستان سلمان فارسی بهداری فارس و ازتاریخ ۱/۷/۶۰طبق حکم مورخ ۲۳/۶/۶۱براساس مقررات استخدامی تامین اجتماعی ابتدابصورت آزمایشی وسپس بصورت قطعی دراین سازمان بخدمت پذیرفته شده وعنایت به اینکه صدوراحکام استخدامی اخیربنام وی بنابه مراتب یادشده استخدام جدیدتلقی نمی شودواحتساب سوابق خدمت مشارالیه درهتل همابشرط پرداخت حق بیمه این مدت بارعایت سایرمقررات قانون بلامانع تشخیص وازاین قسمت حکم به واردبودن شکایت صادرمی گردد.
ب – شعبه نهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۳۷۵موضوع شکایت آقای فرهادشادمان بطرفیت اداره بهداری استان فارس بخواسته احتساب سابقه کارطی دادنامه شماره ۴۵۸-۲۱/۷/۷۰چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه شاکی درمدت خدمت درهتل هماازنظراستخدامی مشمول قانون کار بوده که پس ازانتقال هتل مزبوربه سازمان منطقه ای بهداشت درمان استان فارس ازتاریخ ۱/۷/۶۰باتفویض پست ثابت سازمانی براساس مقررات آئین نامه استخدامی تامین اجتماعی مصوب ۴۸به استخدام سازمان مزبوردرآمده اعطاءدرجه یک به نامبرده باعنایت به ماده ۱۷آئین دادرسی استخدامی مزبوروعدم جواز احتساب سوابق کارگری اودرهتل هماازحیث اعطاءدرجه خلاف مقررات نبوده وشکایت دراین خصوص موجه نمی باشددردمی شود.بدیهی است کلیه سوابق خدمت دولتی شاکی ازحیث بازنشستگی واعطاءرتبه درحدودمقررات آئین نامه فوق الذکروهمچنین دراجرای قانون مقررات استخدامی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مصوب ۳۰/۵/۶۹قابل احتساب می باشد.
ج – شعبه سوم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۲۰۶موضوع شکایت آقای علی اکبرزردموبطرفیت سازمان منطقه ای بهداشت ودرمان فارس بخواسته رسیدگی به احتساب سوابق هتل همابشرح دادنامه شماره ۵۸۰-۱۸/۸/۷۰چنین رای صادر نموده است :باتوجه به محتویات پرونده ومدارک ومستندات مربوط به افراددیگری که وضع مشابه شاکی راداشته ودرپرونده کلاسه ۶۴/۳۴۴مضبوط می باشدمشخص است که هتل همادرسال ۱۳۵۱دراختیارهواپیمائی ملی که از شرکتهای دولتی محسوب است قرارگرفته بنابراین وضعیت این قبیل کارکنان ازمصادیق ماده ۱۵مقررات استخدامی شرکتهای دولتی بوده وانتقال وقرار گرفتن هتل وکارکنان آن دراختیاروزارت بهداری وتغییروضعیت به استخدام رسمی درسال ۱۳۶۰برای نامبرده این حق راایجادمی نمایدکه برطبق ماده ۱۵ مذکورسوابق قبلی وی موردمحاسبه قرارگیرد.علیهذاحکم به ورودشکایت شاکی صادرواعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره ۲۴۱۳۸۹۲/۸/۱۳۷۱
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                         شماره انتشار:۴۳

تاریخ تصویب:۱۳۷۱/۰۴/۱۶                                    تاریخ ابلاغ:۱۳۷۱/۰۸/۲۴

دستگاه اجرایی:                                                       موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!