رای وحدت رویه عدم صلاحیت مستخدم آزمایشی شماره دادنامه ۱۵۹

0

در صورتیکه در مهلت معینه عدم صلاحیت مستخدم آزمایشی اعلام شود تاخیر درصدورحکم برکناری ازخدمت موجدحق برای مستخدم نمیگردد.

تاریخ ۳/۷/۶۹ شماره دادنامه ۱۵۹ کلاسه پرونده ۶۹/۴۱

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظرباینکه هسته گزینش درمهلت مقررمذکوردرماده ۱۸ قانون استخدام کشوری نظریه خود مبنی بر عدم صلاحیت مستخدم آزمایشی را اعلام داشته ، لذا تاخیردرصدورحکم برکناری ازخدمت موضوع ماده ۲۰ قانون استخدام کشوری موجد حق برای مستخدم نگردیده در نتیجه دادنامه شماره ۶۴۸-۲۴/۱۰/۶۸ صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنااست مطابق با قانون و مقررات تشخیص می گردداین رای باستنادقسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :خانم زبیداسرخانپور
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراءصادره ازشعب دوم وششم دیوان عدالت اداری
مقدمه :الف -شعبه ششم دیوان عدالت اداری دررسیدگی بپرونده کلاسه ۶۸/۴۷۹موضوع شکایت خانم زبیداسرخانپوربطرفیت :هیات گزینش بهداری آذربایجانشرقی بهداری مشکین شهربخواسته :درخواست رسیدگی به تصمیم هیات گزینش واحقاق حق واعاده بخدمت وبرقراری حقوق ازدست رفته بشرح دادنامه شماره ۶۴۸-۲۴/۱۰/۶۸ چنین رای صادرنموده است :باتوجه به محتویات پرونده ونامه شماره ۴۵۹۸۷-۱۷/۹/۶۵ مدیرعامل سازمان منطقه ای بهداری آذربایجانشرقی که حکایت داردنامبرده راواجدشرایط لازم برای استخدام درشبکه بهداری مشکین شهرنشناخته اندوتشخیص این امردرحدود صلاحیت هیاتهای اظهارکننده می باشدودراین مورددیوان عدالت اداری ماهوی رسیدگی نمی کندوازجهت رسیدگی شکلی نیزتخلفی اعلام نشده وبعلاوه سازمان طرف شکایت مخیربه انتخاب اصلح بین داوطلبان بوده واگرشاکی مشمول این انتخاب نگردیده وسازمان منطقه ای بهداری آذربایجانشرقی به استنادماده ۹ آئین نامه استخدامی تامین اجتماعی استخدام وی راردکرده ، تخلفی ازقانون ومقررات نیست .علیهذا شکایت شاکی غیرواردتشخیص ورای به ردآن صادرمی گردد.
ب شعبه دوم دررسیدگی بپرونده کلاسه ۶۶/۴۵۸ موضوع شکایت خانم طاهره ممیشی ،بطرفیت هسته گزینش نیروی انسانی بهداری آذربایجانشرقی تبریزبشرح دادنامه شماره ۲۶ مورخ ۱۹/۱/۶۹ چنین رای صادرنموده است : نظرباینکه شاکیه بموجب حکم شماره ۶۳۲۹۳/۵ مورخ ۲۸/۱۱/۶۳ از۱/۱/۶۳ به استخدام آزمایشی پذیرفته شده ودرمتن حکم مزبور۲سال تعیین شده قهرادر ۲۹/۱۲/۶۵ استخدام آزمایشی پایان یافته ونامبرده از۱/۱/۶۶ درحکم استخدام رسمی قطعی تلقی شده وبرفرض که شاکی تخلف ازمقررات نموده باشدو یاادامه خدمت وی موردتائیدنباشدپس ازپایان دوره آزمایشی رسیدگی به آن درصلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری می باشد و هر اقدامی که بدون اظهارنظرهیاتهای مزبورباشدوجه قانونی نداشته وباطل است وبلحاظ این که شاکی بموجب حکم شماره ۰۵۳۰۴-۱۷/۳/۶۵ طبق نظریه هسته گزینش شماره ۱۶۲۷/۵/گ مورخ ۲۶/۱۲/۶۴ ازکاربرکنارشده اقدام به اخراج نظربه اینکه پس ازپایان دوره آزمایشی انجام گرفته فاقدوجاهت قانونی است وتعیین تاریخ اجراءحکم به ۲۶/۱۲/۱۳۶۴ موجب صحت اقدامات در۱۷/۳/۶۵نمی باشد بناعلیهذاوبنحومطروح رای به ورودشکایت وابطال اقدامات اداره خوانده صادرمی گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید

مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۸۳-۱۸/۱۱/۱۳۶۹

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                   شماره انتشار:۱۵۹

تاریخ تصویب:۱۳۶۹/۰۷/۰۳                                                  تاریخ ابلاغ:۱۳۶۹/۱۱/۱۸

دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری                                         موضوع:غایب مفقودالاثر
برنامه عمرانی
تخفیف تامین

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!