رای وحدت رویه اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی دولتی شماره دادنامه ۱۱۷و۱۱۶و۱۱۵و۱۱۸

0

اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی دولتی مجازند در وقت آزاد خود در دانشگاه آزاداسلامی تدریس نمایندوبخشنامه وزارت علوم که مغایر بااین موضوع میباشد ابطال میگردد.

تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۸ شماره دادنامه ۱۱۷و۱۱۶و۱۱۵و۱۱۸

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای دیوان : نظربه تبصره ۱ ازماده واحده قانون تایید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۴/۲/۶۷ مجلس شورای اسلامی که مقرر میدارد:
“اعضاء هیئت علمی دانشگاههاوموسسات پژوهشی دولتی مجازنددروقت آزادخود در دانشگاه آزاداسلامی تدریس نمایند.”
چون بند۱ ازبخشنامه شماره ۲۷۶۸۶/ومورخه ۱۵/۱۱/۶۸صادره ازطرف وزیرمحترم فرهنگ وآموزش عالی وبند۱بخشنامه شماره ۲۸۸۳۱/۱۱مورخه ۱/۱۲/۶۸ صادره ازطرف مدیرکل دفتروزارتی وزارت فرهنگ وآموزش عالی خلاف اطلاق تبصره ۱ فوق الذکرهستندوباتوجه به اینکه بموجب بخشنامه نمی توان قانون مقید و مضیق نمود مخالف قانون تشخیص وبه استنادماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردند.
بنددوم بخشنامه های یادشده به دلیل اندراج کلمه “قرارداد”درمتن تبصره ۲ قانون واینکه رئیس دانشگاه یاموسسه مربوطه یامقام ذیصلاح دیگر ضمن تنظیم و انعقاد قرارداد، شروط وترتیبات استفاده ازامکانات و تجهیزات ووسایل دانشگاهی راتعیین وتبیین خواهندنمودمخالف قانون تشخیص داده نشد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه/۶۸/۹۱ ۱۸/۱/۱۳۶۸۹
تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۸ شماره دادنامه ۱۱۷و۱۱۶و۱۱۵و۱۱۸
کلاسه پرونده ۶۸/۹۱-۶۸/۹۶-۶۸/۹۸-۶۸/۹۹

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای داودابراهیمی ،شهرام وزیری ،وحیداحمدی ،علی موحدی ساوجی
طرف شکایت :وزارت فرهنگ وآموزش عالی
موضوع شکایت :اعلام مغایرت بخشنامه شماره ؟؟۲۷۶۸/ومورخ ۱۵/۱۱/۶۸ وزیرفرهنگ وآموزش عالی باماده واحده قانون تائیدرشته های دانشگاهی دانشگاه آزاداسلامی مصوب ۱۴/۲/۶۷مجلس شورای اسلامی وتقاضای ابطال بخشنامه های موصوف .
مقدمه :شکات بشرح دادخواستهای تقدیمی به دیوان اعلام داشته اندوزیر محترم فرهنگ وآموزش عالی باصدوربخشنامه ۲۷۶۸۶/و-۱۵/۱۱/۶۸اشتغال اعضاء هیئت علمی تمام وقت دانشگاههاوموسسات آموزش عالی رابه امر تدریس درموسسات آموزش عالی غیردولتی به موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی منوط ومشروط نموده است .درصورتی که این شرط والزام مغایر تبصره یک قانون تایید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۴/۲/۶۷مجلس شورای اسلامی می باشد.همچنین دربند۲این بخشنامه استفاده ازامکانات ، تجهیزات ووسائل آزمایشگاهی هریک ازدانشگاههاوموسسات آموزش عالی وپژوهشی توسط موسسات غیردولتی به موافقت وزارت فرهنگ وآموزش عالی مشروط گردیده واین شرط والزام باتبصره ۲قانون مذکورمغایرت داردهم چنین مدیرکل دفتروزارتی وزارت فرهنگ وآموزش عالی برخلاف مفادماده واحده قانون تائیدرشته های دانشگاهی دانشگاه آزاداسلامی مصوب ۷/۲/۶۷ مجلس شورای اسلامی طی بخشنامه شماره ۲۸۸۳۱/۱۱مورخ ۱/۱۲/۶۸به دانشگاه متبوعه اعلام نموده که اشتغال اعضاء هیئت علمی تمام وقت دانشگاههاو موسسات آموزش عالی به امرتدریس درموسسات آموزش عالی واستفاده از امکانات وتجهیزات ووسائل آزمایشگاهی هریک ازموسسات آموزش عالی ویا پژوهشی وابسته درموردموسسات غیردولتی موکول به کسب موافقت وزارت فرهنگ وآموزش عالی می باشدباتوجه به اینکه اجرای بخشنامه مذکورموجب تضییع حقوق هیئت علمی که دروقت آزادخوددردانشگاههای غیردولتی به تدریس اشتغال دارندخواهدشدوکلیه دانشجویان دانشگاههاوموسسات آموزش عالی غیردولتی رامواجه باضرروزیان جبران ناپذیری خواهدنمود.لذا تقاضای ابطال بخشنامه های مذکوررادارد.باانجام تبادل لایحه مدیرکل دفتر وزارتی وزارت فرهنگ وآموزش عالی درمقام پاسخ بشرح لایحه شماره ۳۰۵۴۶/۱۱ ۲۱/۱۲/۱۳۶۸اعلام داشته است ،طبق آئیننامه استخدامی کلیه اعضای هیئت علمی مکلفندبطورتمام وقت دردانشگاههاوموسسات آموزش عالی خدمت نمایندونیزآن تعداداز اعضاء هیئت علمی که ازمزایای قانون استفاده از خدمت خارج ازوقت اداری اعضاءهیئت علمی واعضای غیرهیئت علمی دانشگاههاوموسسات آموزش عالی کشورمصوب ۷/۵/۶۵مجلس شورای اسلامی استفاده می نمایندبموجب تبصره ۱۱ماده واحده قانون مذکورکه مقرمی دارد “استفاده کنندگان ازاین قانون “که ۴۵ساعت قراردادبسته اند”حق کار انتفاعی درسایردستگاههای دولتی وغیردولتی راندارندمگردرروزواوقات تعطیل رسمی ویاوقت اداری خارج ازنیازدانشگاه وموسسه آموزش عالی مربوطه “نمی توانندباتوجه به نص صریح قانون موصوف درساعات موظف در موسسات ودانشگاههای دیگربکاراشتغال داشته باشندبراین اساس بخشنامه شماره ۲۸۸۳۱/۱۱-۱/۱۲/۶۸حسب الامرمقام عالی وزارت جایگزین بخشنامه ۲۷۶۸۶/و-۱۵/۱۱/۶۷گردیده وباصدوربخشنامه اخیرموردی برای طرح شکایت باقی نمانده ،لذاردآن موردتقاضااست .هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضور روسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی وملاحظه سوابق بشرح آتی به اتفاق آراء مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۳۱۵۵-۱۳/۲/۱۳۶۹
۲

نوع قانون:آراء و نظریات                                              شماره انتشار:۱۱۸

تاریخ تصویب:۱۳۶۸/۱۲/۲۴                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۶۹/۰۲/۱۳

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!