رای وحدت رویه اشتغال کارمنددرساعات غیراداری درشرکتهای تعاونی شماره دادنامه ۱۳۲

0

اشتغال کارمنددرساعات غیراداری درشرکتهای تعاونی تحت نظارت سازمان تعاون کشورمنع قانونی نداردبخشنامه ای که خلاف این موضوع باشدنمی تواند حق قانونی کسی راسلب کند.

تاریخ ۱۰/۱۰/۷۰ شماره دادنامه ۱۳۲ کلاسه پرونده ۷۰/۱۴۱

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای :با لحاظ اصل ۱۴۱ قانون اساسی دایربر بلامانع بودن اشتغال کارمندان دولت درشرکتهای تعاونی ادارات وموسسات ومغایرت بخشنامه شماره ۳۷۲/م /۱/س مورخ ۱۶/۷/۶۸صادره ازسازمان مرکزی تعاون کشورکه خودداری ازاجرای آن موجب انتساب اتهامات موضوع احکام صادره به مستخدمین گردیده بااصل مذکوروالتفات به مقررات ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری دائربرتکلیف مستخدمین به اطاعت ازاحکام واوامرروسای مافوق در اموراداری وعدم مخالفت خودداری مستخدمین موضوع احکام ازاجرای بخشنامه باموازین قانونی به لحاظ خارج بودن آن ازاموراداری رای صادره ازشعبه نوزدهم منطبق باقانون تشخیص می شود.این رای برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۰/۱۴۱ ۲۶/۲/۱۳۷۱
تاریخ ۱۰/۱۰/۷۰ شماره دادنامه ۱۳۲ کلاسه پرونده ۷۰/۱۴۱

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان مرکزی تعاون کشور.
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب شانزدهم و نوزدهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف – شعبه شانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۹۶موضوع شکایت آقای فریبرزتیموری بطرفیت سازمان مرکزی تعاون کشوربخواسته اعتراض به رای قطعی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری که طی آن نامبرده بعلت عدم اجرای بخشنامه شماره ۳۷۲/م /۱/س -۱۶/۷/۶۸سازمان مرکزی تعاون باعناوین اتهامی اعمال ورفتارخلاف شئون اداری وشغلی وتمردازاجرای دستور مقام مافوق درحدودوظایف اداری وگرفتن وجوهی غیرازآنچه که درقوانین و مقررات پیش بینی شده است به کسرحقوق ومزایابه میزان یک سوم بمدت یک سال محکمومیت حاصل کرده است ودرخواست ابطال رای واعاده وضعیت استخدامی به قبل ازصدوررای وپرداخت حقوق قانونی کسرشده ازجمله عیدی پایان سال ۶۸بشرح دادنامه شماره ۸۱۴-۶/۱۲/۶۹باتوجه به اوراق پرونده و مفادبخشنامه شماره ۳۷۲/م /۱/س -۱۶/۸/۶۸هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دررابطه باممنوعیت اشتغال کارکنان آن سازمان درساعات غیراداری درشرکتهای تعاونی تحت نظارت وعدم توجه شاکی به اجرای بخشنامه مرقوم و تصویب نامه مورخ ۱۴/۱۲/۶۸هیئت وزیران درموردپرداخت عیدی به کارمندان بشرط رضایت ازخدمات آنان وعدم مشاهده تخلفی ازمقررات رای صادره را منطبق باموازین قانونی وازحیث رسیدگی شکلی فاقداشکال تشخیص وحکم به رد شکایت صادرنموده است .
ب – شعبه نوزدهم دیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۱۶موضوع شکایت آقای رحمان تفکری بطرفیت سازمان مرکزی تعاون بخواسته اعتراض به رای شماره ۲۹/۶۸-۳۰/۱۱/۶۸هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بشرح دادنامه شماره ۱۷۷-۲۲/۴/۷۰چنین رای صادرنموده است :همانطورکه درنامه شماره ۱۱۶۷-۵۲-۶/۶/۶۸مدیرکل دفترهماهنگی ونظارت برامررسیدگی به تخلفات اداری سازمان اموراداری واستخدامی کشورقیدگردیده اشتغال کارمنددرساعات غیراداری درشرکتهای تعاونی تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون کشورمنع قانونی نداردبنابراین بخشنامه خلاف قانون نمی تواندموجب سلب حق قانونی کسی باشدوباتوجه به دفاع مشروع وقانونی شاکی مبنی براینکه برای تامین معاش زندگی مشغول بکارشده باعنایت به هزینه وتورم زندگی و حقوق ثابت متهم دفاع مشارالیه موجه وموردقبول می باشد واستدلال طرف شکایت دایربراینکه جهت جلوگیری ازسوءاستفاده بعدی بخشنامه صادرشده محمل قانونی ووجهه شرعی نداردوقصاص قبل ازجنایت عقلاوشرعاقبیح است . همچنین عنوان کردن اخذوجوهی وسوءاستفاده مالی نیزدراین خصوص متصور نیست چون شاکی ماموربه اخذوجه معین ومشخصی نبوده تابیشترازآن نیزگرفته باشدوهکذامتصدی مقامی نبوده که به اعتبارآن سوءاستفاده مالی کرده باشد بنابه مطالب فوق شکایت شاکی وارداست لذاحکم به ورودشکایت وبطلان رای معترض علیه صادرواعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره ۷۱۳۸۰۱/۵/۱۳۷۱
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                     شماره انتشار:۱۳۲

تاریخ تصویب:۱۳۷۰/۱۰/۱۰                                    تاریخ ابلاغ:۱۳۷۱/۰۵/۰۷

دستگاه اجرایی:                                                       موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!