طلاق گرفتن بدون اجازه همسر

0

طلاق زن بدون اجازه شوهر

با توجه به قانون اساسی، طلاق زن بدون اجازه شوهر، تحت شرایط خاصی مجاز است و در حالت معمول حق طلاق با مرد است. بنابراین اگر زن یکی از شروط ۱۲ گانه در عقد برایش تحقق یابد، در صورتی که مرد حین عقد این شروط را امضا کرده باشد و شرایطی مانند سوء رفتار مرد، عدم پرداخت نفقه، جنون مرد و …  محقق شود، زن این حق را دارد که طلاق بگیرد و تمام حقوق خودش را مطالبه کند.

طلاق زن بدون اجازه شوهرحق طلاق زن در قانون

در قانون اساسی ایران حق طلاق با مرد است و زن تنها در شرایط خاصی میتواند درخواست طلاق داشته باشد. اگر مرد طلاق ندهد و زن در شرایطی درخواست طلاق کند که شروط دوازده‌گانه محقق نشده است، باید دلایل قانع‌کننده ای برای دادگاه داشته باشد تا طلاق محقق شود. در غیر این صورت باید رضایت مرد را جلب کند. شرایط گرفتن حق طلاق برای زن به این ترتیب است:

زن در ۳ مورد میتواند موفق به اخذ حق طلاق شود، در قانون اساسی ایران برای شرایطی که زوجه طلاق بخواهد و زوج طلاق ندهد پیش بینی هایی صورت گرفته:

م ۱۱۱۹ ق.م: طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر اختیار کند یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء‌قصد کند یا سوء ‌رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

م ۱۱۲۹ ق.م: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید (همچنین در صورت عجز شوهر از دادن نفقه).

م ۱۱۳۰ ق.م: اگر دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و‌حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده‌ میشود.

حق طلاق زوجه در قانونطلاق زن بدون اجازه شوهر

معمولا زن یا حتی مرد در هنگام ازدواج نسبت به حقوقی که در ضمن عقد به یکدیگر تفویض میکنند اطلاع کاملی ندارند. سند ازدواجی که در دفاتر ازدواج ثبت میشود، بند‌هایی دارد که در صورت امضای شوهر، زن میتواند پس از حصول این شرایط شخصا یا از طریق وکیل در دادگاه خانواده حاضر شود و تقاضای طلاق داشته باشد.

 در بند «الف» سند ازدواج بیان شده: ضمن عقد نکاح این حق به زن داشته میشود که هر زمان طلاق بنا به درخواست زن نباشد و مطابق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، مرد باید نصف دارای خود را که در مدت زمان زندگی مشترک به دست آورده مطابق نظر دادگاه بدون دریافت وجهی به زن انتقال دهد.

 و در بند «ب» عقد نامه نیز ذکر شده: ضمن عقد نکاح به زن وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده میشود که در صورت تحقق شرایطی، از ناحیه مرد وکیل است شخصا یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه کند و بعد از اثبات ادعای تحقق این شرایط، درخواست طلاق بدهد. شروط ضمن عقد نکاح که در این بند آمده است شامل ۱۲ شرط ذیل است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح می‌گویند و با امضای شوهر قابل اعمال معتبر است، این شروط عبارتند از:

۱-مرد به مدت ۶ ماه از پرداخت خرجی همسر و نفقه و انجام سایر حقوق زن خودداری کرده و زن این امر را ثابت نماید.

۲- درصورتی که زن بتواند در دادگاه ثابت کند که مرد درحدی با او بدرفتاری داشته که ادامه زندگی برای او بسیار سخت و غیرقابل تحمل شده است و باعث عسر و حرج زن باشد.

۳- مرد یک بیماری خطرناک غیر قابل درمان و لاعلاج داشته باشد به نحوی که سلامت زن در خطر باشد.

۴- مرد دیوانه باشد و امکان فسخ نکاح وجود نداشته باشد

۵- کسب و کار مرد به نوعی باشد که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانواده لطمه بزند.

۶- مرد محکومیت به مجازات بیش از ۵ سال حبس و یا محکومیت به جزای نقدی که در صورت ناتوانی از پرداخت معادل با ۵ سال حبس یا بیشتر میباشد را داشته باشد و حکمش درحال اجرا باشد

۷- اعتیاد مرد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی و هرچیزی که به تشخیص دادگاه به بنیان های خانواده آسیب بزند و ادامه زندگی مشترک را برای زن دشوار نماید.مثل انجام اعمالی که موجب ضرر به سلامتی جسمی و روحی زن یا فرزندان بشود.

۸- درصورتی که مرد زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه به مدت ۶ ماه متوالی ترک کند، زن بدون نیاز به حضور مرد و به صورت غیابی میتواند طلاق بگیرد

۹- محکومیت قطعی مرد به جرائم تعزیری و حدی که مغایر با حیثت و شان خانوادگی زن باشد. البته تشخیص این مغایرت با در نظر گرفتن اموری چون عرف، وضعیت و موقعیت خانوادگی زن با دادگاه است

۱۰-مرد بعد از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به سبب عقیم بودن و یا عوارض جسمانی دیگر همچنان نتواند بچه دار شود.

۱۱-مفقود الاثر شدن مرد بدین صورت که بعد از مراجعه زن به دادگاه ظرف مدت ۶ ماه اثری از مرد یافت نشود.

۱۲-تجدید فراش مرد بدون اجازه همسرش نیز آخرین شرط مذکور در عقدنامه است که زن به موجب آن میتواند حق طلاق را بگیرد.

درصورت دارا بودن یکی از شروط دوازدهگانه در عقد، طلاق بدین صورت انجام میشود

-مراحل طلاق حدود ۵ ماه زمان میبرد

-نیازی به حضور زوجه در دادگاه نمیباشد

-نیازی به حضور زن در جلسات داوری هم نمیباشد

-تمامی حق و حقوق زن مثل مهریه و نفقه توسط وکیل زوجه قابل استرداد است

-اجرای صیغه طلاق بدون حضور زن انجام میگیرد.

بنابراین زن درصورت داشتن یکی از این شرایط که در عقدنامه نامبرده شده است و با استناد به این موارد البته درصورتیکه مرد آنها را امضا کرده باشد، این امکان را دارد که بدون اجازه مرد، شخصا طلاق بگیرد و همچنین تمامی حقوق خود را دریافت نماید. یعنی میتواند نفقه، مهریه، اجرت المثل و دیگر حقوق خود را کاملا دریافت کند و یا با اختیار کردن یک وکیل خانواده این کار را انجام بدهد.

اگر زوجین بر جدایی توافق کنند و اختلافی در مهریه، حضانت و امثال آن نداشته باشد طلاق آنها توافقی خواهد بود مطابق قوانین طلاق در اختیار شوهر میباشد و او میتواند دادخواست طلاق بدهد و رضایت زن شرط نیست و عدم رضایت او تنها موجب اطاله دادرسی خواهد شد. اما اگر مرد رضایت به طلاق ندهد و زن از طریق اثبات یکی از ۱۲ شرط ضمن عقد، حکم طلاق را دریافت کند علاوه بر طلاق مهریه را هم میتواند دریافت نماید. بنابراین درخواست طلاق از سوی زن و گرفتن مهریه در صورتی امکان دارد که زن دلیل موجه برای طلاق به دادگاه ارائه نماید. در صورت صدور حکم طلاق و الزام مرد به پرداخت مهریه، در دادگاه بدوی برای مرد امکان اعتراض در دادگاه تجدید نظر وجود دارد و اگر باز هم مرد به رای دادگاه تجدید نظر استان معترض باشد پرونده به دیوان عالی کشور ارسال میشود و بدین ترتیب مراحل طلاق تا یکسال هم ممکن است ادامه داشته باشد.

گاهی نیز زوجین در مورد حق طلاق زن بدون هیچ پیش شرطی توافق میکنند یا اینکه زن به دنبال اخذ حق طلاق است. این مورد خارج از دوازده شرط مذکور است و به این صورت محقق میشود که مرد در دفاتر استاد رسمی «وکالت در طلاق» یا حق طلاق زن را به زن بدهد. در این صورت زن هر زمان که بخواهد و بدون هر پیش شرطی میتواند از دادگاه تقاضای طلاق داشته باشد. در این مورد حق وصول مهریه علاوه بر حق طلاق باید گفت این امر بستگی به حدود اختیارات مکتوب در وکالتنامه از سوی شوهر دارد.

زوجه علاوه بر شرایط مندرج در قباله ازدواج، میتواند حق سکونت که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می کند، حق تحصیل و حق اشتغال یا هر شرطی که مخالف اقتضای عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!