رای وحدت رویه اعتراض متهم به تخلفات اداری شماره دادنامه ۱۵۷

0

ازلحاظ رعایت مهلت تاریخ تحویل دادخواست به پست قابل احتساب است – در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد می تواند حداکثرظرف یکماه پس ازابلاغ به دیوان شکایت نماید.

تاریخ ۶/۱۲/۷۰ کلاسه پرونده ۷۰/۹۱ شماره دادنامه ۱۵۷

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به صراحت ماده ۲۸ قانون تخلفات اداری دایربه اینکه “درصورتی که متهم به آراءقطعی صادره توسط هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشدمی تواندحداکثرظرف یکماه پس ازابلاغ به دیوان شکایت نمایدودرغیراینصورت رای قابل رسیدگی دردیوان نخواهدبود.با عنایت به اینکه درماده فوق الذکرحداکثرمهلت قانونی برای اعلام شکایت از تاریخ ابلاغ یک ماه اعلام نموده است لذادادنامه ۸۳۰ -۳/۱۰/۶۹ صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری که متضمن معنی فوق الذکرمی باشدبااکثریت آراءمطابق قانون ومقررات تشخیص گردیده است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۰/۹۱ ۳۱/۵/۱۳۷۱
تاریخ ۶/۱۲/۷۰ کلاسه پرونده ۷۰/۹۱ شماره دادنامه ۱۵۷

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :مدیرکل هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش وپرورش .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم وششم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف – شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۲۰۸موضوع شکایت آقای فرامرزانصاری بطرفیت هیئت تجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش وپرورش بخواسته اعتراض به رای شماره ۱۸۴۹/۱هیئت تجدیدنظربشرح دادنامه ۸۳۰-۳/۱۰/۶۹چنین رای صادرنموده است نظربه اینکه ماده ۲۸قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصرح است “درصورتی که متهم به آراءقطعی صادره توسط هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشدمی تواندحداکثرظرف یکماه پس ازابلاغ به دیوان شکایت نمایدو درغیراینصورت رای قابل رسیدگی دردیوان نخواهدبودوچون رای قطعی درتاریخ ۲۷/۳/۶۹به شاکی ابلاغ شده وشاکی درتاریخ ۱/۵/۶۹یعنی خارج ازمهلت مقرر یکماه مذکوردرماده فوق الذکراقدام به شکایت نموده که دیگرحق شکایت نداشته فلذانظربه مراتب فوق شکایت شاکی قابل طرح ورسیدگی دردیوان نبوده ورای به ردآن صادرمی گردد.
ب – شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۰۴۲موضوع شکایت آقای جهانشاه نادرپورکوهی بطرفیت هیئت تجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش وپرورش بخواسته نقض رای شماره ۲۰۰۶/۱-۹/۵/۶۹بشرح دادنامه ۶۹مورخ ۲۶/۱/۷۰چنین رای صادرنموده است :باتوجه به محتویات پرونده تخلفاتی وگزارشهای متعددمبنی برتائیدتخلفات موردشکایت وارد نمایدمشهودنگردیدوازناحیه شاکی دلیلی که مبین نقض قانون باشدارائه نشده لذاشکایت غیرموجه تشخیص وبه ردآن اظهارنظرمی گردد.بااعلام تعارض آراءمذکورازجانب مدیرکل هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مبنی براینکه دادخواست آقای جهانشاه نادرپورکوهی وضع کاملامشابهی با آقای فرامرزانصاری داردوشعبه چهارم دادخواست اوراباوجودگذشت چهار روزبیشترازمهلت مقرریکماهه (ازتاریخ ابلاغ رای )پذیرفته ورسیدگی کرده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و وملاحظه سوابق وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره ۱۲۱۳۸۵۶/۷/۱۳۷۱

شماره ه/۷۰/۹۱ ۱۶/۱۰/۱۳۷۱
اظهارنظرهیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص رفع ابهام از دادنامه شماره ۱۵۷-۶/۱۲/۷۰
درتاریخ ۳۰/۸/۷۱جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجه الاسلام والمسلمین عباسی فردوباحضورروسای شعب تشکیل ونامه شماره ۳۵۰۱/۱۶۰-۱۹/۷/۷۱اداره کل هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش وپرورش “مبنی بروجودابهام دررای شماره ۱۵۷مورخ ۶/۱۲/۷۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ازاین جهت که روشن نیست درصورت ارسال دادخواست ازطریق پست به دیوان دراحتساب مهلت یک ماهه مقرردرماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تاریخ تحویل آن به پست ،(موضوع ذیل ماده ۴ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری )ملاک خواهدبودیاتسلیم دادخواست به دبیرخانه دیوان “موردبحث وبررسی قرارگرفت ونتیجتابااکثریت آراءبه شرح آتی نسبت به مورداظهارنظرورفع ابهام می گردد.
رای شماره ۱۵۷-۶/۱۲/۷۰هیئت عمومی دیوان عدالت اداری منافاتی با تبصره ماده ۴آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که بموجب آن ارسال دادخواست ازطریق پست سفارشی به دبیرخانه دیوان تجویزشده است نداشته ودرفرض مذکورازلحاظ رعایت مهلت مقرردرماده ۲۸قانون رسیدگی به تخلفات اداری تاریخ تحویل دادخواست به پست قابل احتساب است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره ۱۳۹۹۱ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۱
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                        شماره انتشار:۱۵۷

تاریخ تصویب:۱۳۷۰/۱۲/۰۶                                    تاریخ ابلاغ:۱۳۷۱/۱۲/۲۵

دستگاه اجرایی:                                                       موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!