رای وحدت رویه ضرورت احتساب مزایای غیرمستمر شماره دادنامه ۱۷۶

0

مصوبه هیئت وزیران مبنی برضرورت احتساب مزایای غیرمستمردراحتساب حداکثرحقوق ومزایای قابل پرداخت ازتاریخ ۱/۱/۷۱بامستثنیات مصرح در تبصره ماده یک لایحه قانونی مربوط به حداکثروحداقل حقوق مستخدمین شاغل وبازنشسته وآماده بخدمت منافات دارد

تاریخ ۱۶/۸/۷۱ شماره دادنامه ۱۷۶ کلاسه پرونده ۷۱/۸۳
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب تبصره ماده یک لایحه قانونی مربوط به حداکثروحداقل حقوق مستخدمین شاغل وبازنشسته وآماده بخدمت مصوب ۴/۲/۵۸ منحصرا فوق العاده های بدی آب وهواومحرومیت ازتسهیلات زندگی ومحل خدمت و روزانه واشتغال خارج ازکشوروکسرصندوق وتضمین کمکهای غیرنقدی وپس انداز (سهم دولت )ازشمول حکم مقرردرماده یک لایحه قانونی مذکورموضوع تعیین حداکثرحقوق ومزایای قابل پرداخت به مستخدمین دولت مستثنی گردیده است . نظربه عموم واطلاق تبصره یک تصویبنامه شماره ۸۳۷۴/ت ۹۶ه مورخ ۱۱/۲/۷۱ هیئت وزیران مبنی برضرورت احتساب مزایای غیرمستمربطورکلی دراحتساب حداکثرحقوق ومزایای قابل پرداخت ازتاریخ ۱/۱/۷۱بامستثنیات مصرح در تبصره یک ماده واحده لایحه قانونی فوق الذکرتطابق کامل نداردوموجب توسیع دایره شمول آن می گرددلذاعبارت “مزایای غیرمستمر”مغایرقانون تشخیص داده می شود،وبه استنادقسمت دوم ماده ۲۵قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ابطال می گردد
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۱/۸۳ ۱۴/۱۱/۱۳۷۱
تاریخ ۱۶/۸/۷۱ شماره دادنامه ۱۷۶ کلاسه پرونده ۷۱/۸۳

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :رئیس کل دادگستری استان بوشهر،آقای عبدالعزیزحقدوست .
موضوع شکایت وخواسته :ابطال تبصره یک ذیل تصویبنامه شماره ۸۳۷۴/ت ۹۶ ه -۱۱/۲/۱۳۷۱هیئت وزیران .
مقدمه :شاکی طی دادنامه شماره ۸۸۲/د-۱۸/۴/۷۱چنین اعلام داشته است : هیئت محترم دولت جمهوری اسلامی ایران باوضع وتدوین آئین نامه مورخ ۱۱/۲/۷۱مبنی برتعیین حداکثرحقوق مستخدمین شاغل وبازنشسته وآماده به خدمت مصوب ۴/۲/۵۸ شورای انقلاب ازتاریخ ۱/۱/۷۱معادل مبلغ ششصدهزار ریال واضافه کردن تبصره یک به آئین نامه مربوطه مزایای غیرمستمررابرخلاف لایحه قانونی به سقف حقوقی سرایت داده درحالی که تبصره ذیل لایحه قانونی مارالذکرصریحافوق العاده بدی آب وهواومحرومیت ازتسهیلات زندگی و…. بطورکلی مزایای (غیرمستمر)راازشمول احتساب حداکثردریافتی خارج کرده است این عمل هیئت دولت باعث خواهدشدکه متخصص باتجربه تمایلی برای خدمت درنقاط محروم ازخودنشان نخواهنددادوبعلاوه هیئت محترم دولت جمهوری اسلامی درحقیقت مبادرت به قانونگذاری نموده که این امربرخلاف قانون اساسی وخارج ازحیطه هیئت دولت می باشدعلیهذاباعنایت به مراتب مذکوروبه منظورجلوگیری ازتضییع حقوق کارکنان زحمتکش وشاغل درنقاط بد آب وهواومحروم وبه لحاظ تناقض آشکارتبصره یک آئین نامه باتبصره لایحه قانونی درخواست ابطال تبصره یک ذیل آئین نامه مورخ ۱۱/۲/۷۱هیئت محترم وزیران ویاحذف مزایای غیرمستمرازمتن تبصره مذکوررادارد.اداره کل حقوقی ریاست جمهوری درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره ۳۴۶۴۶-۶/۸/۷۱ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۴۷۷۵/۴۲-۲۲/۷/۷۱سازمان اموراداری و استخدامی کشوررانموده انددرنامه مزبورآمده است حداکثرپرداختی موضوع تبصره یک تصویبنامه شماره ۸۳۷۴/ت /۹۶مورخ ۱۱/۲/۷۱هیئت وزیران اشاره به مفادماده یک لایحه قانونی مربوط به حداکثروحداقل حقوق مستخدمین شاغل وبازنشسته وآماده بخدمت مصوب ۴/۲/۵۸شورای انقلاب اسلامی داردکه شامل حقوق وفوق العاده شغل یامزایای ماهانه (اقلام مزایای مستمر)واضافه کار ساعتی وپرداختی های ماهانه دیگرازقبیل حق مسکن هزینه پذیرائی وغیره (اقلام مزایای غیرمستمر)می گردد.ازسوی دیگربموجب مفادتبصره ۱ماده یک لایحه قانونی فوق الذکرفوق العاده روزانه ،اشتغال خارج ازکشور،کسرصندوق تضمین ،کمکهای غیرنقدی وپس انداز(سهم دولت )مشمول حداکثرپرداختی نمی باشدکه حکم قانونی است ومصوبه هیئت وزیران دردایره اقلام مزبوروارد نشده است لذامتن تصویبنامه مغایرتی باقانون ندارد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره ۴۱۳۹۷۴/۱۲/۱۳۷۱

نوع قانون:رای وحدت رویه                                              شماره انتشار:۱۷۶

تاریخ تصویب:۱۳۷۱/۰۸/۱۶                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۷۱/۱۲/۰۴

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!