مرور رده

کیفری

حقوق جزا یا حقوق کیفری شاخه ای از حقوق عمومی است که حمایت های دولت را برای حقوق افراد و ارزش های جامعه بررسی می کند.

مباحث حقوق کیفری عموما شامل موارد زیر است:

قتل

جهت مطالعه و آشنایی با مباحث حقوقی مرتبط با قتل و تماس با وکیل قتل به صفحه مربوط به قتل مراجعه نمایید.

جرم توهین و افترا

جهت مطالعه و آشنایی با مباحث حقوقی مرتبط با توهین و افترا و تماس با وکیل به صفحه مربوط به جرم توهین و افترا مراجعه نمایید.

مجازات خوردن مشروب

جهت مطالعه و آشنایی با مباحث حقوقی مرتبط با شرب خمر و تماس با وکیل به صفحه مربوط به مجازات شرب خمر مراجعه نمایید.

جرم تهدید

جهت مطالعه و آشنایی با مباحث حقوقی مرتبط با تهدید و تماس با وکیل به صفحه مربوط به جرم تهدید مراجعه نمایید.

آدم ربایی

جهت مطالعه و آشنایی با مباحث حقوقی مرتبط با آدم ربایی و تماس با وکیل به صفحه مربوط به آدم ربایی مراجعه نمایید.

جعل کردن سند

جهت مطالعه و آشنایی با مباحث حقوقی مرتبط با حعل سند و تماس با وکیل به صفحه مربوط به جعل سند مراجعه نمایید.

اساساً ، قانون جزا حقوقی را برای افراد جامعه ایجاد نمی کند. این فقط مردم را وادار به رعایت حقوق و ارزش ها می کند. به همین دلیل است که حقوق جزا “قانون ارزش ها” نیز خوانده می شود. ویژگی بارز حقوق جزا ضمانت اجرای دقیق آن است. این مجازاتی است که بر خلاف گرایش های دیگر، قانون جزا را به یک رشته سرکوبگر تبدیل کرده است. از آنجا که این ابزار فقط در دست دولت است، حقوق جزا شاخه ای از حقوق عمومی در نظر گرفته شده است.
دوره هایی در تاریخ حقوق جزا وجود داشته است که در آن هرکس از حقوق خود استفاده کرده و حقوق خود را نقض کرده است. حتی قبل از این دوره ، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی وجود داشت که در آن زمان ، اگر یکی از اعضای گروه مرتکب جرم می شد ، کل گروه متعلق به مقتول وارد یک نبرد تمام عیار می شدند. با کل گروه متعلق به جنایتکار . پس از این دوره ها بود که به تدریج دوره عدالت عمومی پدید آمد که در آن تعقیب و مجازات جنایتکاران به رئیس جمهور یا دولت تحویل داده شد و افراد حق مداخله مستقیم در مجازات را از دست دادند و جامعه حق را به دست داد. مجازات را به دولت اعدام کنید از این رو مجازات مدتهاست که در دست دولتها به عنوان ابزاری شدید و سرکوبگر قرار دارد. این ویژگی اصلی حقوق جزا است. از یک طرف مسائل حقوق جزا ، دولت همیشه نشسته است.

Criminal lawsuits and lawsuits

error: Content is protected !!