رای وحدت رویه تصویب قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران شماره دادنامه ۱۵۳-۱۵۲

0

باتصویب قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران شرکت صنایع هواپیمائی ایران ، از نظر استخدامی مشمول مقررات قانون مذکور نبوده وکماکان براساس اساسنامه و مقررات استخدامی خودعمل مینماید.

تاریخ ۲۵/۷/۷۱ شماره دادنامه ۱۵۳-۱۵۲ کلاسه پرونده ۷۱/۷۳-۷۱/۹۱

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه ماده ۴۳ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۶۶ راجع است به تابعیت وزارت دفاع وسازمانهای وابسته به مقررات قانون مزبورو نظارتی برشرکتهای وابسته به وزارت دفاع که حسب ماده ۱۳ قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۶۸ و مقررات قبلی جدای ازسازمانهای وابسته به وزارت دفاع می باشند ندارد لذا هیئت عمومی به لحاظ خارج بودن کارکنان شرکت صنایع هواپیمائی ایران وابسته به سازمان صنایع دفاع ووزارت دفاع ازحاکمیت مقررات قانون ارتش وحکومت آئین نامه استخدامی شرکت مزبور مصوب ۲۳/۱/۵۶ مجمع عمومی شرکت وبرخوداربودن اساسنامه ومجمع عمومی شرکت صنایع هواپیمائی ایران از موازین قانونی باتوجه به تصویب اساسنامه یادشده توسط مجمع عمومی سازمان صنایع دفاع که دراجرای اساسنامه سازمان تسلیحات ارتش (سازمان صنایع نظامی ) مصوب سال ۴۳کمیسیونهای مجلسین و بند ج اصلاحی ماده ۱۳ اساسنامه مزبور مصوب سال ۴۶کمیسیونهای مجلسین وصورت جلسه مورخ ۲۵/۹/۴۹ مجمع عمومی فوق العاده سازمان صنایع نظامی بوده دادنامه شماره ۱۵۱-۲۱۹/۷۱ شعبه چهارم و۲۷-۲۴/۱/۷۱ شعبه چهاردهم راکه متضمن حاکمیت آئین نامه استخدامی فوق الاشعارمی باشد موافق موازین قانونی تشخیص می دهد.این رای به استناد قسمت آخرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۱/۷۳ ۱۶/۱/۱۳۷۲
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :شرکت صنایع هواپیمائی ایران -آقای ابراهیم سهرابی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ۴و۵ و۱۴ دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف – شعبه پنجم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۵۴۹،۷۰/۵۵۰ ۷۰/۵۵۲،۷۰/۵۵۳ و۷۰/۵۴۸ موضوع شکایت شکات بطرفیت شرکت صنایع هواپیمائی ایران درموردبازخرید خدمت وبخواسته بازگشت بکاروپرداخت حقوق ومزایای قانونی بشرح دادنامه های ۱۰۴۴-۱۹/۱۲/۷۰ ، ۱۰۳۸- ۱۹/۱۲/۷۰ ۱۰۴۷-۲۰/۱۲/۷۰،۱۰۳۹-۱۹/۱۲/۷۰ ، ۱۰۹۶- ۲۶/۱۲/۷۰،۱۱۰۶-۲۶/۱۲/۷۰ مستند به ماده ۴۳ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۶۶کارکنان شرکت صنایع هواپیمائی ایران راتابع مقررات استخدامی وانضباطی قانون مزبور تشخیص وحکم به نقض اقدامات انجام شده وطرح مجددموضوع درکمیسیون ماده ۱۰۴ قانون ارتش صادرنموده است .
ب – شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۹۳۹موضوع شکایت شاکی بطرفیت شرکت صنایع هواپیمائی ایران بخواسته اعتراض به اخراج ازخدمت بشرح دادنامه شماره ۱۵۱-۱۹/۲/۷۱باتوجه به ماده یک ازفصل هشتم آئین نامه استخدامی شرکت صنایع هواپیمائی ایران که به آن شرکت اختیارداده است در مواردی که شرکت مستخدم راغیرمفیدتشخیص دهد و یاعلل دیگرایجاب نماید باپرداخت مبلغی معادل ۴۵روزآخرین حقوق آنهابه ازاءهرسال خدمت به عنوان بازخریدازشرکت معاف نمایدشکایت رامردوداعلام نموده است .
ج – شعبه چهاردهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۶۶۳موضوع شکایت شاکی بطرفیت صنایع هواپیمائی ایران بخواسته بازخریداجباری ازسوی مدیریت بشرح دادنامه شماره ۲۷-۲۴/۱/۷۱باتوجه آئین نامه استخدامی سازمان مذکور تخلفی ازقوانین ومقررات تشخیص نداده وحکم به ردشکایت صادرنموده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره ۱۴۰۳۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۷۲
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                              شماره انتشار:۱۵۳

تاریخ تصویب:۱۳۷۱/۰۷/۲۵                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۷۲/۰۲/۲۳

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!