رای وحدت رویه صدور احکام تبرئه شماره دادنامه ۹۸

0

صدوراحکام تبرئه ازناحیه مراجع قضائی درخصوص جرائم مذکوردرقانون رسیدگی به تخلفات اداری ،ناظر به جنبه های کیفری وجزائی است و وارتباطی بعنوان تخلفات اداری که رسیدگی به آن درصلاحیت هیئت های تخلف اداری است ندارد.

تاریخ ۳/۶/۷۱ شماره دادنامه ۹۸ کلاسه پرونده ۷۱/۷۰

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه براساس ماده ۱ و۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمند به جزتخلفات مذکور در بندهای ۲۳ و ۲۴ ماده ۹ قانون درصلاحیت هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد و قسمت اخیرماده ۲۵ قانون مارالذکرنیزصراحت بیان داشته است رسیدگی درمراجع قضائی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود و با عنایت به اینکه صدوراحکام تبرئه ازناحیه مراجع قضائی درخصوص جرائم مذکوردرماده ۲۵ قانون فوق ناظربه جنبه های کیفری و جزائی است وارتباطی بعنوان تخلفات اداری که رسیدگی به آن درصلاحیت هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری می باشدندارد.بنابراین دادنامه شماره ۸۸۸-۳۰/۱۰/۷۰ صادره ازشعبه ششم دیوان که متضمن این معنی است مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد.این رای وفق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع ذیربط درموارد مشابه لازم الاتباع می باشد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۱/۷۰ ۱۷/۱/۱۳۷۲
تاریخ ۳/۶/۷۱ شماره دادنامه ۹۸ کلاسه پرونده ۷۱/۷۰

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :خانم مینانسودی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وششم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف – شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۷۳۶موضوع شکایت خانم مینانسودی بطرفیت هیئت بدوی تخلفات بانک تجارت به خواسته اعتراض به انفصال موقت به مدت یکسال بشرح دادنامه ۸۸۷-۳۰/۱۰/۷۰ شکایت شاکیه راغیرواردتشخیص ورای به ردآن صادرنموده است .
ب – شعبه اول دررسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۷۶۰موضوع شکایت آقای سید منصورسلیم بهرامی بطرفیت بانک تجارت بخواسته فسخ رای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری بانک تجارت مبنی برانفصال موقت ازخدمت به مدت یکسال بشرح دادنامه شماره ۷۴۳-۷/۱۱/۷۰حکم به ورودشکایت شاکی صادر نموده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                شماره انتشار:۹۸

تاریخ تصویب:۱۳۷۱/۰۶/۰۳                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۷۲/۰۲/۱۶

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:ازدواج موقت
تمرد به مامور دولت
تعدی و تفریط

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!