رای وحدت رویه بازنشستگی در بانکها شماره دادنامه ۸۸

0

بازنشستگی در بانکها

تاریخ ۲۳/۹/۶۸ شماره دادنامه ۸۸ کلاسه پرونده ۶۸/۵۶
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای :هرچندکه بموجب صدرتبصره ذیل ماده ۹۷آئیننامه استخدامی مشترک بانکها ،بانک مخیراست مستخدمینی راکه حداقل ۲۰سال سابقه پرداخت کسوربازنشستگی داشته باشندیاتعهدآن رابراساس مواردمندرج در این آئیننامه نموده باشندباتصویب به اتفاق آراءهیئت مدیره بازنشسته نمایدمع الوصف اومجموع تبصره مذکوراین امرکه بمدت خدمت این قبیل مستخدمین فقط دراحتساب حقوق بازنشستگی آنان پنجسال بدون پرداخت کسور بازنشستگی افزوده می شودبایستی باتصویب به اتفاق آراءهیئت مدیره باشد، استنباط نمی گردد.لذامفادرای شعبه هشتم که مفیداین معنااست ،مطابق قانون تشخیص وتائیدمی شود.این رای وفق ماده ۲۰قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
شماره ه/۶۸/۵۶ ۲/۱۱/۱۳۶۸
تاریخ ۲۳/۹/۶۸ شماره دادنامه ۸۸ کلاسه پرونده ۶۸/۵۶

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :بانک ملی ایران
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هشتم وسوم دیوان عدالت اداری
مقدمه :الف شعبه هشتم درپرونده کلاسه ۶۳/۷۶موضوع شکایت آقای حسن پیغمبری بطرفیت :بانک ملی ایران ،بخواسته :اجرای تبصره ماده ۹۷ آئیننامه استخدامی مشترک بانکها به شرح دادنامه ۶۸/۸۴-۲۳/۲/۶۸چنین رای صادرنموده است :باتوجه به تاریخ تولد۱۲/۱۱/۱۳۱۳وتاریخ بازنشستگی ۱/۷/۶۱وسنین خدمت ۲۶سال آقای حسن پیغمبری وپاسخ طرف شکایت ،ملاحظه می شودکه نامبرده شرط سنی بازنشستگی درماده ۹۷آئیننامه استخدامی مشترک بانکها رانداشته وبراساس تبصره ماده مذکوربازنشسته گردیده است ،به این جهت وباعنایت به صراحت تبصره ماده مذکورکه مقررگردیده “به مدت خدمت این قبیل مستخدمین فقط دراحتساب حقوق بازنشستگی پنج سال بدون پرداخت کسوربازنشستگی افزوده می شود”محرومیت مشارالیه ازارفاق مزبوربه عذر اینکه ازمفادتبصره یادشده ،صراحتاالزام بانک به ارفاق پنج سال استنباط نمی گردد،محمل قانونی ندارد،شکایت وارداست .لذاحکم به اجرای مفاد تبصره موردبحث درشکایت شاکی بارعایت سایرمقررات قانونی صادرمی شود
ب – شعبه سوم درپرونده کلاسه ۶۷/۱۲۲موضوع شکایت آقای عبدالله طیری بطرفیت بانک ملی ایران بخواسته :رعایت تبصره ماده ۹۷آئیننامه مشترک بانکها درموردارفاق پنج سال به شرح دادنامه شماره ۴۱۹-۱۸/۵/۶۸چنین رای صادرنموده است :چون ارفاق پنجسال درمورداعطای بازنشستگی به کارکنان بانکها،طبق تبصره ماده ۹۷آئیننامه مشترک بانکها ،اختیارات مسئولین مربوط بوده والزامی نمی باشد،لذاخواسته شاکی وجاهت وموقعیت قانونی نداردوبه ردشکایت اظهارنظرمی شود.
بااعلام تعارض آراءیادشده ازسوی بانک ملی ایران بشرح نامه شماره ۴/۱/۹۵۲۴-۱۷/۷/۱۳۶۸هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۳۰۹۸-۲۶/۱۱/۱۳۶۸
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                               شماره انتشار:۸۸

تاریخ تصویب:۱۳۶۸/۰۹/۲۳                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۶۸/۱۱/۲۶

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:نیابت قضائی
دعوی اصل طلاق
وجه التزام
پذیره

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!