رای وحدت رویه احکام آماده بخدمت شماره دادنامه ۶۶/۶۴

0

کلیه احکام آماده بخدمت وبرکناری ازخدمت درفاصله زمانی انقضای مهلت قانون پاکسازی وقبل ازاجرای قانون بازسازی نیروی انسانی که توسط مقامات اجرائی صادرشده است معتبراست .

تاریخ ۱۴/۱۰/۶۶ کلاسه پرونده ۶۶/۸۶ شماره دادنامه ۶۶/۶۴

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب تبصره یک ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵ قید عبارت عدم نیاز و یا استناد بماده ۱۱۶ قانون استخدام کشوری در احکام آماده بخدمت این قبیل مستخدمین نافی آثار مقرر درتبصره مزبورنیست و دادنامه شماره ۱۵۲۲-۲/۹/۶۵ شعبه اول دیوان چون مفید این معنی است موافق اصول وموازین قانونی تشخیص میشود.این رای بموجب قسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطدرموارد مشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وسوم
مقدمه :۱-شعبه اول دیوان درپرونده کلاسه ۶۵/۶۶۵نسبت بشکایت خانم میناشاه ولایتی بطرفیت اداره کل آموزش وپرورش لرستان بخواسته لغوحکم آماده بخدمت وغیره بشرح دادنامه ۱۵۲۲-۲/۹/۶۵ چنین رای داده است :(در موردشکایت شاکیه راجع به حکم آماده بخدمت صادره درفاصله زمانی قوانین پاکسازی وبازسازی اعتباروارزش قانونی پیداکرده وشکایت موجه نمی باشد.)
۲-شعبه سوم دیوان درپرونده کلاسه ۶۳/۴۶۱ نسبت بشکایت آقای طبیب مولانائی بطرفیت وزارت ارشاداسلامی بخواسته استردادحقوق معوقه وغیره بشرح دادنامه شماره ۸-۱/۱۲/۶۶چنین انشاءرای نموده است : (چون صدورحکم شماره ۸۸۲۹/۴۳/۱۰۰۰۸-۸/۷/۵۹ مبنی برآماده بخدمت نمودن شاکی ازناحیه سرپرست حوزه معاونت اداری ومالی وپارلمانی وزارت ارشاداسلامی به لحاظ اینکه بدون حذف پست سازمانی یاانحلال سازمان انجام گردیده وباضوابط و مقررات قانونی انطباق نداشته لذابه ورودشکایت اظهارنظرمیشود.)
بااعلام تعارض ازجانب ریاست کل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ ۱۴/۱۰/۶۶ به ریاست حجه اسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وباشرکت روسای شعب تشکیل وپس ازملاحظه پرونده هاوبحث وبررسی ضمن اعلام تعارض با اکثریت آراءبشرح زیرمبادرت به انشاءرای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶ صفحه ۱۰۳۷ تا۱۰۳۸
روزنامه رسمی شماره ۱۲۵۵۱ – ۱۱/۱/۱۳۶۷

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                     شماره انتشار:۶۴

تاریخ تصویب:۱۳۶۶/۱۰/۱۴                                                    تاریخ ابلاغ:۱۳۶۷/۰۱/۱۱

دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری                                         موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!