رای وحدت رویه رسیدگی به شکایات کارگران شماره۴۷

0

رسیدگی به شکایات کارگران درمورداخراج آنان درصلاحیت مراجع پیش بینی شده درقانون کاراست ودرصلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

تاریخ ۲۱/۷/۶۵ کلاسه پرونده ۶۳/۳۱ شماره دادنامه ۴۷
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظرباینکه رسیدگی به شکایات کارگران درمورداخراج آنان بهرتقدیر درصلاحیت مراجع پیش بینی شده درقانون کاراست ،لذاآراءصادره شعب ششم و دوازدهم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است منطبق باقانون تشخیص میگردد.این رای برطبق ماده ۲۰قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع دیگردرمواردمشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ ۲۱/۷/۶۵ کلاسه پرونده ۶۳/۳۱ شماره دادنامه ۴۷

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع -رسیدگی به رای صادره ازشعب ۱باآراءصادره ازشعب ۱۲و۶از حیث تعارض بایکدیگر.
مقدمه :الف -شعبه دوازدهم درپرونده کلاسه ۶۲/۴۰درخصوص شکایت مطروحه بطرفیت شرکت پارس الکتریک بخواسته اعاده بکاربشرح دادنامه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۱/۱۰/۶۲ خودراصالح برسیدگی ندانسته وقرارعدم صلاحیت خودرابه شایستگی شورای کاروهیئت حل اختلاف اداره کارتهران صادر نموده است .
ب -شعبه ششم درپرونده کلاسه ۶۲/۶۷۴ درخصوص شکایت آقای سیروس چشمه ای بطرفیت شرکت پارس الکتریک بخواسته اعاده بکاربشرح دادنامه شماره ۵۲۴ مورخ ۱۴/۷/۶۲ قرارعدم صلاحیت خودرابشایستگی اداره کارو اموراجتماعی تهران صادرکرده است .
پ -شعبه اول دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه ۶۲/۳۸۹۸ درخصوص شکابت آقای یحیی ناظری بطرفیت شرکت پارس الکتریک بخواسته اعاده بکاربشرح دادنامه ۲۶۰ مورخ ۱/۳/۱۳۶۳ خودراصالح برسیدگی دراین امر دانسته وحکم نامبرده راصادرکرده است .مدیرعامل شرکت پارس الکتریک طی لایحه ای اعلام تعارض نموده که هیئت عمومی دیوان عدالت بتاریخ فوق با حضورحجه الاسلام شیخ محمدعلی فیض ریاست کل دیوان وروسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بشرح آتی انشاءرای مینماید.
مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۵ صفحه (۳۷۵ تا ۳۷۶)
روزنامه رسمی شماره ۱۲۱۶۰ – ۸/۹/۱۳۶۵
۱

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                   شماره انتشار:۴۷

تاریخ تصویب:۱۳۶۵/۰۷/۲۱                                                    تاریخ ابلاغ:۱۳۶۵/۰۹/۰۸

دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری                                         موضوع:انفصال

                                                                                                      جلب شخص ثالث

                                                                                                      اعتراض ( پروتست)

                                                                                                      مواعد

                                                                                                      تمکین

                                                                                                      اجاره- انتقال به غیر

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!