رای وحدت رویه ابطال حکم آماده بخدمت مستخدم شماره دادنامه ۴۱-۴۰

0

مستخدم با برائت و ابطال حکم آماده بخدمت مستحق دریافت مابه التفاوت حقوق آماده بخدمت است.

تاریخ ۲۵/۲/۱۳۶۹ شماره دادنامه ۴۱-۴۰ کلاسه پرونده ۶۸/۶۴و۶۸/۱۰۱

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه همانگونه که دررای شعبه ششم آمده ،مستفادازعبارت مذکوردرآرای هیئت رسیدگی به تخلفات اداری اعمال ارتکابی نامبرده ازنظر قانون هیئتهای رسیدگی بهتخلفات اداری که متاثرازرحمت ورافت اسلامی و فرمان هشت ماده ای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می باشدجرم محسوب نمی شودواین به معنی برائت است زیرامنظورقانونگذارازذکرعبارت تبرئه عدم ارتکاب جرائم مذکوردرقانون بوده وعملی که درقانون جرم محسوب نگردیده مرتکب آن عملامبری ازخلاف می باشد.لذادادنامه شماره ۴۲۳مورخ ۱۰/۶/۶۶صادره ازشعبه ششم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است صحیح ومنطبق باقانون تشخیص می گردد.واین رای به استنادماده ۲۰قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه/۶۸/۱۰۱،۶۸/۶۴ ۱۹/۴/۱۳۶۹
تاریخ ۲۵/۲/۱۳۶۹ شماره دادنامه ۴۱-۴۰ کلاسه پرونده ۶۸/۶۴و۶۸/۱۰۱

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :خانم ربابه کاتبینی ومدیرکل حقوقی وامورمجلس وزارت آموزش وپرورش .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ۶و۷دیوان عدالت اداری .
مقدمه -الف :شعبه ششم دیوان درسیدگی به پرونده کلاسه ۶۴/۶۵۳موضوع شکایت خانم طیبه جلوه بطرفیت :آموزش وپرورش گیلان بخواسته ابطال حکم آماده بخدمت وبرقراری مابه التفاوت حقوق ومزایای ایام آماده بخدمت به شرح دادنامه شماره ۴۲۳مورخ ۱۰/۶/۶۶چنین رای صادرنموده است :اولا-تقاضای ابطال حکم آماده بخدمت مورخ ۱۶/۱/۶۰به استنادتبصره ۱ماده ۲۶قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۶۵غیرموجه بوده رای به ردشکایت شاکیه دراین قسمت صادرواعلام می گردد.ثانیا- مطالبه مابه التفاوت آماده بخدمت موجه می باشدزیرامستفادازرای شماره ۵۰۰ مورخ ۹/۵/۶۴ هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری قیداین عبارت “اعمال ارتکابی نامبرده جرم محسوب نمی شود…”برائت محسوب می شودبه ویژه به اتفاق آراء ادامه کاروی نیزبلامانع اعلام گردیده .فلذادرقسمت رای به حقانیت شاکیه ازجهت دریافت مابه التفاوت حقوق آماده بخدمت مستندابه قسمت اخیر تبصره ۱ماده فوق الذکرصادرواعلام می گردد.لیکن مطالبه مزایای ایام آماده بخدمت مردودمی باشد.
ب شعبه هفتم دیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۴/۹۲۱موضوع شکایت خانم ربابه کاتبینی بطرفیت :آموزش وپرورش استان گیلان بخواسته :مطالبه حقوق ومزایای معوقه ۴سال بشرح دادنامه شماره ۹۳-۱۳/۲/۶۷چنین رای صادر نموده است :باتوجه به عدم تحصیل برائت ومدلول تبصره یک ماده ۲۶قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواسته شاکی محکوم به رداست .امادرموردلغوحکم ترفیع وی چون دتاریخ استحقاق ترفیع “۱/۸/۵۹″وی درحالت آماده بخدمتی بسر می بردوصدورحکم مزبورمبنای قانونی نداشته وححکم غیرقانونی نیزایجاد حق نمی نماید.لذاشکایت مشارالیهادراین موردمحکوم به رداست .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبه شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۳۲۳۲-۱۸/۵/۱۳۶۹

۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                              شماره انتشار:۴۱

تاریخ تصویب:۱۳۶۹/۰۲/۲۵                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۶۹/۰۵/۱۸

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:ارتقاء گروه
ایراد ضرب منتهی به فوت

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!