رای وحدت رویه رسیدگی مجدد بموضوع واحد شماره دادنامه۴

0

رسیدگی مجدد بموضوع واحد ، در یکی از شعب دیوان عدالت اداری و در تاریخی موخر بر رسیدگی قبلی ، مجوزی ندارد و رای صادره بلااثر است .

تاریخ ۲۰/۱/۷۰ شماره دادنامه ۴ کلاسه پرونده ۶۹/۱۴۶

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به صدور رای مقتضی از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۲/۶۹ در یک موضوع واحدرسیدگی مجددبه موضوع درشعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری درتاریخ متاخر(۱/۶/۶۹) مجوزی نداشته است .لذا به استناد بند (پ ) ماده ۱۴ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ،رای صادره از شعبه ۱۲ این دیوان بلااثر و منتفی شده اعلام می گردد. این رای بموجب قسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری درموارد مشابه برای شعب دیوان و سایرمراجع مربوطه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ ۲۰/۱/۷۰ شماره دادنامه ۴ کلاسه پرونده ۶۹/۱۴۶

مرجع رسیدگی :هیئت عممی دیوان عدالت اداری
شاکی :مدیرکل هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش وپرورش
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب هفتم و دوازدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه -الف – شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۶۰ موضوع شکایت آقای میرمقصودسیدرسولی بطرفیت :هیئت تجدیدنظربازسازی وزارت آموزش وپرورش بخواسته :اعتراض به رای بشرح دادنامه شماره ۸۴۹-۱/۶/۶۹ حکم به ردشکایت صادرنموده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰ صفحه ۱۸۷ تا۱۸۸
روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۸۱-۳/۴/۱۳۷۰
۱

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                     شماره انتشار:۴

تاریخ تصویب:۱۳۷۰/۰۱/۲۰                                                  تاریخ ابلاغ:۱۳۷۰/۰۴/۰۳

دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری                                         موضوع:فوق العاده مستخدم

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!