رای وحدت رویه شورای تزکیه دانشگاه شماره دادنامه۴

0

تصمیمات شورای تزکیه دانشگاه فاقد مبنای قانونی است

تاریخ ۷/۲/۱۳۶۶ کلاسه پرونده ه-۶۴/۱۹ شماره دادنامه ۴
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظرباینکه تشکیل شورای تزکیه دانشگاه واتخاذتصمیم ازطرف آن متکی به قانون نبوده است ،بنابراین دادنامه شماره ۶۱۸-۲۹/۵/۱۳۶۳ صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری ،ازجهت اینکه متضمن ابن معنی میباشد، موافق موازین واصول قانونی ،تشخیص میگردد.این رای باستنادقسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری ،برای کلیه شعب دیوان وسایرمراجع مربوطدرمواردمشابه ،لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ ۷/۲/۱۳۶۶ کلاسه پرونده ه-۶۴/۱۹ شماره دادنامه ۴

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :سیدعیسی اقدسی علمداری
موضوع شکایت :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه اول وچهاردهم درخصوص
آراءشورای پاکسازی دانشگاهها.
مقدمه :الف -شعبه اول دیوان ،درپرونده ۶۲/۱۷۵۰بشرح دادنامه شماره ۶۴-۲۸/۱/۶۳ درخصوص شکایت عیسی اقدسی علمداری نسبت به دوره قطع حقوق مربوط به تصمیم شورای تزکیه دانشگاه که بعداموردرسیدگی هیئتهای بازسازی نیروی انسانی واقع وحکم به تغییرمحل خدمت شاکی صادرشده به استدلال اینکه چون رای صادره برمحکومیت بوده ودایربربرائت شاکی صادر نشده درخصوص حقوق ومزایای موردمطالبه حکم به ردشکایت صادرشده .
ب -شعبه چهاردهم ،درپرونده کلاسه ۶۲/۶۴۹طی دادنامه شماره ۶۱۸- ۲۹/۵/۱۳۶۳مربوط بشکایت آقای ابوالفضل نمازی بیات ،نسبت به دوره قطع حقوق مربوط به تصمیم شورای تزکیه دانشگاه که بعداموردرسیدگی هیئتهای بازسازی واقع وبالاخره باصدورحکم به بازنشستگی باکسرگروه مواجه شده با استدلال باینکه تصمیم شورای تزکیه دانشگاه ،درتاریخ ۲۹/۵/۱۳۵۸وقبل از تصویب لایحه پاکسازی مبنی براخراج مشارالیه مبنای قانونی نداشته ،باطل و چون قطع حقوق شاکی برخلاف مقررات صورت گرفته ،رای بالزام دانشگاه به پرداخت حقوق ومزایای معوقه ازتاریخ قطع تازمان صدورحکم اصلاحی هیئت تجدیدنظربازسازی صادرگردید.
بااعلام تعارض آراءصادره ازسوی آقای سیدعیسی اقدسی علمداری ،هیئت عمومی دیوان عدالت ادرای ،درتاریخ ۲۴/۱/۱۳۶۶،بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدفیض وباشرکت روسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره وپذیرش تعارض بشرح زیرباتفاق آراءمبادرت بصدورای مینماید.
مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶ صفحه ۱۹۳ تا ۱۹۴
۱

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                   شماره انتشار:۴

تاریخ تصویب:۱۳۶۶/۰۲/۰۷                                                    تاریخ ابلاغ:

دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری                                         موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!