رای وحدت رویه مرجع رسیدگی به آرای غیرقطعی شماره دادنامه ۳۸

0

مرجع رسیدگی به آرای غیرقطعی هیئت پاکسازی و بازسازی و همچنین آراء نقض شده از طرف دیوان عدالت اداری هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری است .

تاریخ ۱۸/۴/۱۳۷۰ شماره دادنامه ۳۸ کلاسه پرونده ۶۹/۸۶

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای – باعنایت به ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ وماده ۳۰ آئین نامه اجرائی همان قانون که به صراحت مرجع رسیدگی به آرای غیرقطعی هیئت پاکسازی و بازسازی وهمچنین آراءنقض شده از طرف دیوان عدالت اداری را، هیئت تجدید نظررسیدگی به تخلفات اداری ، تعیین نموده است لذا رای شماره ۵۰۱-۹/۱۰/۶۶ صادره ازشعبه چهارم دیوان عدالت اداری که مفادامتضمن این معنی است مطابق باقانون ومقررات تشخیص گردیداین رای وفق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب وسایر مراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :مدیرکل هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش وپرورش .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم و پانزده دیوان عدالت اداری .
مقدمه – الف – شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۴/۳۰۴ موضوع شکایت آقای مجیدشجاعی بطرفیت :وزارت آموزش وپرورش ،بخواسته :
اعاده به خدمت بشرح دادنامه شماره ۵۰۱-۹/۱۰/۶۶ چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه ماده ۵۹ قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۵/۷/۶۰ و تفسیرمجلس شورای اسلامی درخصوص این ماده مصرح است ماده ۵۹ قانون مرقوم قوانین دادگاههای اداری گذشته رالغووحق رسیدگی وتعیین مجازات رااز دادگاههای اداری وهمچنین وزراءوروسای ادارات وموسسات دولتی سلب کرده ورای دادگاه تجدیدنظراداری درزمان حاکمیت قانون بازسازی نیروی انسانی حاکم بروضع طرفین بوده واقتضاءقانونی براین بوده پرونده اش در هیئت تجدیدنظربازسازی مطرح وموردرسیدگی قرارمی گرفته ،لذاشکایت واردتشخیص حکم به ابطال رای تجدیدنظردادگاه اداری موصوف ورسیدگی مجدددرهیئت تجدیدنظرتخلفات اداری صادرواعلام می گردد.
ب – شعبه پانزدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۸۶۸ موضوع شکایت آقای مجیدشجاعی بطرفیت اداره کل آموزش وپرورش همدان ،بخواسته :
اعتراض به رای صادره ازهیئت تجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری ،بشرح دادنامه شماره ۱۵-۹/۱/۶۹ چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه رای دادگاه اداری ازطرف شعبه چهارم دیوان به علت غیرقانونی بودن آن اساسا محکوم به ابطال وکان لم یکن وبلااثراعلام گردیده ،موضوع می بایستی طبق ماده ۲۳ قانون مذکورنسبت به شاکی اقدام شود.وچون رسیدگی هیئت تجدیدنظر مجوزوپایگاه قانونی نداردلهذامستندابه ماده ۲۱ آئین نامه اجرائی مصوب ۶/۳/۶۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به اعتبارغیرمستندبودن رای صادره به قانون ومقررات مربوطه حکم به نقض رای معترض علیه صادرو اعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰ صفحه ۵۸۴ تا۵۸۶
روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۰۶-۲/۹/۱۳۷۰

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                    شماره انتشار:۳۸

تاریخ تصویب:۱۳۷۰/۰۴/۱۸                                                  تاریخ ابلاغ:۱۳۷۰/۰۹/۰۲

دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری                                         موضوع:شرکت نامه

                                                                                                       تحدید حدود
حق عینی
شرط ضمن عقد
اجرای موقت حکم
معاینه محلی
تحقیق محلی
دادخواست
ایراد به صلاحیت قاضی
مسئولیت تضامنی
حکم قطعی
وکالت تسخیری
رد دادرس
بیمه
اجرائیه سند ذمه ای

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!