رای وحدت رویه مرخصی بدون حقوق شماره دادنامه ۲۴۱

0

پس ازصدور حکم مرخصی بدون حقوق که با تقاضای مستخدم صادرشده باشد ادعای اینکه تقاضا با میل و رغبت او نبوده است موجه نیست.

تاریخ ۷/۱۲/۶۹ شماره دادنامه ۲۴۱ کلاسه پرونده ۶۹/۱۳۶

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون استخدام کشوری مصرح است : حداکثر مدتی که مستخدم رسمی درطول خدمت خود می تواند ازمرخصی بدون حقوق با موافقت سازمان متبوع خود استفاده نماید سه سال خواهد بود ولی برای ادامه تحصیلات عالی با شرائط مقرردراین تبصره حداکثراین مرخصی تادوسال دیگرقابل تمدیدخواهد بود. و ماده ۳۸ آئین نامه مرخصی ها مصوب ۲۲/۷/۴۶ و آئین نامه اصلاحی مرخصی ها مورخ ۵/۹/۶۸ مقررداشته : مستخدم بایدتقاضانامه استفاده ازمرخصی بدون حقوق راباذکرعلت ومدت آن توسط رئیس اداره خودبه وزارتخانه یاموسسه دولتی متبوع ارسال نماید…درصورت موافقت حکم مرخصی بدون استفاده از حقوق رابارعایت تبصره مرقوم صادرخواهدکرد.علیهذادرصورت درخواست مستخدم وصدورحکم مرخصی بدون استفاده ازحقوق ازطرف وزارتخانه یاموسسه دولتی متبوع ،مطالبه حقوق دوران مذکوربه ادعای اینکه تقاضای مرخصی بدون حقوق بامیل ورغبت صورت نگرفته محمل قانونی نداشته ودادنامه شماره ۱۴۷۸ ۱۷/۱۲/۶۸شعبه چهارم که متضمن این معنااست صحیح ومنطبق باموازین قانونی است .
این رای برطبق قسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب وسایرمراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
شماره ه/۶۹/۱۳۶ ۱۹/۱//۱۳۷۰
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :معاون امورحقوقی ومجلس وزات کشور
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب سوم وچهارم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۷۵۲موضوع شکایت آقای داودابراهیمی بطرفیت :وزارت کشور،بخواسته :احتساب خدمت بشرح دادنامه شماره ۱۴۷۸مورخ ۱۷/۱۲/۶۸چنین رای صادرنموده است : نظربه اینکه شاکی طی نامه مورخ ۱۸/۴/۶۷ازبخشداری چارایماق شهرستان هشترود،درخواست نموده چون ازتاریخ ۱۵/۱/۶۶الی ۳/۸/۶۶ بعلت عدم صدور حکم استخدامی رسمی کاری انجام نداده برای آن مدت مرخصی بدون حقوق صادرشود وبراساس درخواست وی طی حکم شماره ۵۷/۱۸۰۳۱/۱-۵/۶/۶۸ مرخصی بدون حقوق از تاریخ ۱۷/۱/۶۶ لغایت ۲/۸/۶۶ صادرگردیده بنابه مراتب وباصدورحکم مرخصی بدون حقوق شکایت بیوجه تشحیص ومردوداست .
ب شعبه سوم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۸۸موضوع شکایت آقای جلیلی دانالوبطرفیت : استانداری آذربایجان شرقی بخواسته :حقوق معوقه ایام بلاتکلیفی طی دادنامه شماره ۴۲۳-۶/۸/۶۹چنین رای صادرنموده است :هرچند تقاضانامه مرخصی بدون حقوق شاکی منعکس درحکم مرخصی ومندرج درلایحه جوابیه به این شعبه ارسال یاواصل نگردیده است چون صدورحکم مرخصی بدون حقوق مورخ ۲۳/۶/۶۸درتاریخ صدورحکم قطعی گرچه باتقاضای مورخ ۲۲/۶/۶۸ نام برده باشد به لحاظ اینکه پس ازانقضای مدت مزبوره وبدون میل ورغبت اوصورت گرفته وطرف شکایت موظف به صدورحکم قطعی پس ازدوران استخدام آزمایشی بوده وبر خلاف ضوابط ومقررات وتبصره ۲ماده ۴۹ قانون استخدام کشوری وبند۱ماده ۳۷ آئین نامه مرخصی ها انجام گردیده لذاخواسته اش موجه است حکم به ورود شکایت صادرمی گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس بحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۴۶-۱۹/۲/۱۳۷۰
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                شماره انتشار:۲۴۱

تاریخ تصویب:۱۳۶۹/۱۲/۰۷                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۷۰/۰۲/۱۹

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:شرط مجهول

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!