رای وحدت رویه پرداخت حقوق مستخدم متهم دادنامه ۲۴۰

0

به مستخدم متهم ، در صورتیکه از اتهام مربوط به تخلف اداری برائت حاصل ننماید ، بابت ایام بلاتکلیفی حقوق تعلق نمیگیرد.

تاریخ ۷/۱۲/۶۹ شماره دادنامه ۲۴۰ کلاسه پرونده ۶۹/۱۳۷

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای نظربه اینکه درماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ مجلس محترم شورای اسلامی درموردکارمندان بازنشسته ای که پرونده آنان درهیئتهای پاکسازی وبازسازی سابق مطرح وبه دلیل عدم صدوررای یاقطعیت نیافتن رای یانقض دیوان عدالت اداری درهیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری موردرسیدگی قرارگرفته ومنجربه برائت آنان نگردیده است تصریح گردیده که نسبت به مدت گذشته حقوقی پرداخت نخواهدگردیدلذارای شماره ۷۳۷-۱۶/۱۱/۶۸ صادره ازشعبه ششم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است مطابق قانون تشخیص می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
تاریخ ۷/۱۲/۶۹ شماره دادنامه ۲۴۰ کلاسه پرونده ۶۹/۱۳۷

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :مشاوروزیرورابط هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم وششم دیوان عدالت اداری .
مقدمه -الف – شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۲۴۸ موضوع شکایت آقای هوشنگ ناظمی بطرفیت :وزارت کشور،بخواسته :درخواست حقوق بازنشستگی ازتاریخ قطع حقوق تاتاریخ ۲/۱۲/۶۵ تعیین تاریخ صدور رای هیئت تجدیدنظرمبنی برتائیدانفصال بشرح دادنامه شماره ۷۳۷- ۱۶/۱۱/۶۸ چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه ماده ۲۷ قانون اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲/۷/۶۵ ونیزماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب بیان می دارد:”به آن دسته ازکارمندانی که پرونده آنان درهیئتهای پاکسازی وبازسازی سابق مطرح وبه دلیل عدم صدوررای یا قطعیت نیافتن رای یانقض دیوان عدالت اداری درهیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری موردرسیدگی قرارگرفته ومنجربه برائت آنان میگردد،حقوق گروه وپایه یاعنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذآخرین پست سازمانی که قبل ازاین دوران تصدی آن رابعهده داشته پرداخت خواهدگردیدودرمورد بازنشستگان حقوق بازنشستگی پرداخت خواهدشدودرصورت عدم برائت …و درموردبازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقی پرداخت نخواهدگردیدکه با توجه به محکومیت مجددشاکی درهیئت تجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری به انفصال دائم ازخدمات دولتی وعدم تحصیل تبرئه وباتوجه به صراحت مادتین فوق الذکر،شکایت شاکی برمطالبه حقوق بازنشستگی ازتاریخ قطع آن تاتاریخ حکم انفصال “۲/۱۲/۶۵” غیرواردتشخیص ورای به ردشکایت شاکی صادرمی گردد.
ب – شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۳۰۹ موضوع شکایت آقای نجفعلی پسیان بطرفیت :وزارت کشوربخواسته :مطالبه حقوق بازنشستگی معوقه طی دادنامه شماره ۱۱۶۴-۱۸/۹/۶۹ چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه قسمت اخیرماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ مجلس شورای اسلامی مصرح است آراءهیئت تجدیدنظراز تاریخ ابلاغ قطعی ولاوم الاجراءاست وقبل ازصدورحکم قطعی قطع حقوق بازنشستگی تازمان ابلاغ قطعی حکم هیئت تجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری صادرمی گردد.هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراءبشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۷۰ صفحه ۵۸۹ تا۵۹۰
روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۲۱-۱۹/۹/۱۳۷۰
۱

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                     شماره انتشار:۲۴۰

تاریخ تصویب:۱۳۶۹/۱۲/۰۷                                                  تاریخ ابلاغ:۱۳۷۰/۰۹/۱۹

دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری                                         موضوع:جلب شخص ثالث

                                                                                                       سند معارض

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!