رای وحدت رویه قطع حقوق مستخدم کادرآموزشی شماره دادنامه ۲۱۲

0

قطع حقوق مستخدم کادرآموزشی در سه ماهه تابستان مجوز قانونی ندارد.

تاریخ ۲۰/۹/۶۹ شماره دادنامه ۲۱۲ کلاسه پرونده ۶۹/۹۰

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مستنبط ازمجموع مقررات قانون استخدام کشوری این است که فردی که به استخدام پذیرفته می شودحق دریافت حقوق و مزایای ماهانه رادارد جزدر مواردی که به حکم قانون با مرجع صالح پرداخت حقوق منع میگردد، قطع یا کسرحقوق ومزایای مستخدم ممنوع است .همچنین استفاده مستخدم از تعطیلات سه ماهه تابستانی که طبع کارآموزشی است ودرآن دخالتی نمی تواند سالب حقوق قانونی اوباشد. لذابند۱بخشنامه ۱۰/۱د-۳۱/۱/۲ معاونت اداری و مالی وزارت آموزش وپرورش که پرداخت حقوق سه ماهه تابستان راموکول به انجام ۹ ماه خدمت درهرسال تحصیلی نموده مغایرقانون ومقررات تشخیص و مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه/۶۹/۹۰ ۹/۱۱/۱۳۶۹
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای علیرضایکتن ثانی
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره ۱۰/۱دمورخ ۳۱/۱/۶۲ معاونت اداری ومالی آموزش وپرورش
مقدمه – شاکی دردادخواست تقدیمی که بدوادرشعبه هشتم دیوان ،مطرح وسپس به اعتبارصلاحیت رسیدگی بخواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،ارجاع گردیده اعلام داشته است :
باتوجه به اینکه درتابستان درکادر آموزش وپرورش توقفی حادث می گردد،اداره آموزش وپرورش شهرستان ایلام اقدام به کسرحقوق اینجانب به مبلغ حدودسی ودوهزارریال از۷۲۰۰۰ ریال در فصل مذکوررانموده است درحالیکه حقوق مستخدم دولت بایستی ازطریق مجرای قانونی باشد،اینگونه اقدام به کسرحقوق بااصول حقوقی وقانونی حاکمه بر موضوع که بایستی ازثبات خاصی برخوردارباشدمبانیت داردلذاتقاضای ابطال بخشنامه مربوطه رادارم .
مدیرکل اموراداری وزارت آموزش وپرورش طی نامه شماره ۱/۱۱۶۴۵/۷۱۰مورخ ۲۴/۱۰/۶۸ درپاسخ بشکایت تصویرنامه شماره ۲/۴۹۹۷ مورخ ۴/۱۰/۶۸ مدیرکل آموزش وپرورش ایلام راارسال داشته اند.درنامه مزبورآمده است :
آقای علیرضا یکتن ثانی درتاریخ ۱/۱۱/۶۷ بطورآزمایشی استخدام وشروع بکارنموده حقوق ومزایای کادر آموزشی درطول تابستان درقبال وظیفه درنه ماه ازسال تحصیلی قابل پرداخت است ودلیل این موضوع هم بخشنامه شماره ۱۰/۱د-۳۱/۱/۶۲ اداره کل امور اداری وزارت آموزش وپرورش میباشد،افرادی که بعدازآبان ماه هرسال استخدام می شوندتعدادشان زیادبوده وتنهاآقای علیرضایکتن ثانی نیست که که بتوان ازوجودایشان درتابستان استفاده وحقوق ومزایای مشارالیه رانیز پرداخت نمود،لذاحقوق ومزایای تعطیلات تابستان باتوجه به نسبت کارکرد درطول سال تحصیلی پرداخت شده است .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید

مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۹۷-۹/۱۲/۱۳۶۹
مجموعه قوانین سال ۱۳۰۰ صفحه … تا…

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                شماره انتشار:۲۱۲

تاریخ تصویب:۱۳۶۹/۰۹/۲۰                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۶۹/۱۲/۰۹

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:استفاده بلاجهت
ثلث دائم
ولایت قهری
تربیت بدنی

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!