رای وحدت رویه آماده بخدمت نمودن مستخدم شماره دادنامه ۱۹

0

آماده بخدمت نمودن مستخدم به استناد تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری مقید به زمان نیست وممکن است دوران آمادگی بخدمت مدت زمانی ادامه یابد.

تاریخ ۲۹/۳/۱۳۶۸ شماره دادنامه ۱۹ کلاسه پرونده ۶۷/۵۸
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای :باپذیرش تعارض آراء درموردآماده بخدمت به استناد تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری ازاین حیث که تبصره مزبورمقیدبه زمان نیست مفادرای به شماره ۳۸۷-۳۰/۶/۶۷ صادره ازشعبه هفتم دیوان که متضمن این معنا است بااکثریت آراءتائیدمی شودوای رای به استنادماده ۲۰قانون دیوان عدالت اداری ،برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع می باشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
شماره ه/۶۷/۵۸ ۴/۵/۱۳۶۸
تاریخ ۲۹/۳/۱۳۶۸ شماره دادنامه ۱۹ کلاسه پرونده ۶۷/۵۸

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه هفتم ودوازدهم از جانب ریاست کل دیوان عدالت اداری ،درموردآماده بخدمت به استنادتبصره ۲ماده ۳۶قانون استخدام کشوری .
مقدمه :الف شعبه دوازدهم درخصوص رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۴/۷۳۳ موضوع شکایت آقای فریدون کربلی ،بطرفیت :فرمانداری اهوازدردادنامه شماره ۳۰۴مورخ ۱۵/۶/۶۷حکم آماده بخدمت صادره درباره نامبرده به استناد تبصره ۲ماده ۳۶قانون استخدام کشوری رابه اعتباراینکه ۹ماه طول کشیده و حال آنکه ماده ۱۶قانون رسیدگی به تخلفات اداری حداکثرمدت آماده به خدمت راسه ماه تعیین نموده ،مخدوش دانسته وابطال نموده است .
ب -شعبه هفتم درخصوص رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۵/۴۴۱موضوع شکایت آقای محمدساغری بطرفیت سازمان حفاظت محیط زیست بشرح دادنامه شماره ۳۸۷مورخ ۳۰/۶/۶۷آماده بخدمت صادره درباره نامبرده به استنادتبصره ۲ ماده ۳۶قانون استخدام کشوری وادامه آن رامطابق قانون دانسته وشکایت رااز این جهت مردوداعلام کرده است .
هیئت عمومی دیوان درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراءبه شرح ذیل مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره ۱۲۹۶۷-۱۸/۶/۱۳۶۸
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                               شماره انتشار:۱۹

تاریخ تصویب:۱۳۶۸/۰۳/۲۹                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۶۸/۰۶/۱۸

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:تحصیل مال نامشروع

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!