رای وحدت رویه بازنشسته کردن مستخدم شماره دادنامه۱۹

0

بازنشسته کردن مستخدم به استناد لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱، از طرف اداره منافاتی با لایحه قانون پاکسازی مصوب ۱۳۵۸/۶/۷ ندارد.

تاریخ رسیدگی ۲۶/۶/۶۶ کلاسه پرونده ه/۶۵/۷۲ شماره دادنامه ۱۹
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
علاوه براینکه لایحه قانون پاکسازی مصوب ۷/۶/۱۳۵۸باتوجه بتاریخ تصویب آن نمیتواندناسخ لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده ۷۴قانون استخدام کشوری مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۸تلقی شود اصولا اعطاء اختیار به وزارت آموزش وپرورش مبنی بربازنشسته کردن مستخدمین آن وزارتخانه درموارد مقتضی مستندبحکم قانون خاص بوده ونتیجتااعمال تبصره ۲ الحاقی بماده ۷۴مذکوردرمدت نفوذواعتبارقانونی آن مغایرتی باقوانین پاکسازی ندارد ودادنامه شماره ۴۷۹-۷/۱۲/۱۳۶۳شعبه نهم دیوان عدالت اداری که براین مبناصادرگردیده است موافق اصول وموازین قانونی میباشداین رای بموجب قسمت اخیرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت :رسیدگی به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب نهم وششم دیوان
مقدمه :۱-درپرونده کلاسه ۹/۶۱/۱۵۹۳شعبه نهم وششم دیوان آقای حجت اله کرجی بانی بطرفیت وزارت آموزش وپرورش بخواسته ،فسخ حکم بازنشستگی واعاده بخدمت وپرداخت ضرروزیان مادی ومعنوی شکایت نموده که شعبه بشرح دادنامه شماره ۴۷۹مورخ ۷/۱۲/۱۳۶۳چنین رای صادرکرده است : (چون وزارت آموزش وپرورش بااستفاده ازاختیارقانونی مندرج درتبصره ۲الحاقی به ماده ۷۴ لایحه قانون استخدام کشوری مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۸ شاکی را بازنشسته کرده است وازاین حیث تخلفی ازمقررات مشهودنیست به ردشکایت اظهارنظرمیشود).
۲-شعبه ششم دیوان درمورددعوی مطروحه بطرفیت آموزش وپرورش ناحیه سوم بخواسته ناحق بودن حکم بازنشستگی درپرونده کلاسه ۶/۶۲/۱۲۳۸ بشرح دادنامه شماره ۶۱۶ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۶۴ چنین رای داده است :(باتوجه بمحتویات پرونده نظرباینکه بازنشستگی موردشکایت درزمانی صدوریافته که قانون پاکسازی سابق حاکم بوده وچون حکم فوق الذکرازناحیه هیئتهای پاکسازی صادرنگردیده فاقدوجاهت واعتبارقانونی است فلذابه ابطال حکم بازنشستگی موردشکایت وطرح قضیه درهیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی صادرواعلام میگردد.)
بااعلام تعارض آراءفوق الذکرازطرف مدیرکل اموراداری وزارت آموزش وپرورش طی نامه شماره ۵/۱۹۵۱۶ب ن -۱۵/۱۰/۱۳۶۵هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ ۱۶/۶/۱۳۶۶،بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض وباشرکت روسای شعب تشکیل شدوپس ازبررسی آراءوسوابق امرو تبادل نظرومشاوره واعلام ختم رسیدگی باتفاق آراءاقدام بصدوررای مینماید

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۶ صفحه ۷۴۸ و۷۵۰
روزنامه رسمی شماره ۱۲۴۵۲ – ۴/۹/۱۳۶۶
۱

نوع قانون:رای وحدت رویه                                                   شماره انتشار:۱۹

تاریخ تصویب:۱۳۶۶/۰۶/۲۶                                                    تاریخ ابلاغ:۱۳۶۶/۰۹/۰۴

دستگاه اجرایی:دیوان عدالت اداری                                         موضوع:

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!