رای وحدت رویه قانون تشکیل وزارت بهداری شماره دادنامه ۱۶۳

0

باتوجه به ماده ۱۳ قانون تشکیل وزارت بهداری ،درسازمانهای منطقه ای انتقال مستخدم بدون رضایت وی قانونی است .

تاریخ ۲۰/۱۲/۷۰ شماره دادنامه ۱۶۳ کلاسه پرونده ۷۰/۱۲۴

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای :هرچندسازمانهای منطقه ای ازلحاظ استخدامی مشمول قانون تامین اجتماعی هستندلیکن چون دوموسسه جداازهم نیستندبلکه باهم مرتبط و وابسته هستندلذاماده ۱۳قانون تشکیل وزارت بهداری که قانون خاصی می باشد برموردحاکم بوده است بنابراین دادنامه شماره ۱۷۶ – ۶/۵/۷۰ صادرازشعبه ششم دیوان عدالت اداری که متضمن این معناوبراین اساس صادرگردیده است مطابق بااصول وموازین قانونی تشخیص می گردد.این رای وفق مفادقسمت اخیر ماده ۲۰قانون عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۰/۱۲۴ ۱/۲/۱۳۷۲
تاریخ ۲۰/۱۲/۷۰ شماره دادنامه ۱۶۳ کلاسه پرونده ۷۰/۱۲۴

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای غلامعلی ملکوتی
موضوغ شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ۶و۱۲دیوان عدالت اداری .

مقدمه :الف – شعبه دوازدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۶۱۶موضوع شکایت آقای عنایت الله هاشمی بطرفیت وزارت بهداری بخواسته لغوحکم انتقال مورخ ۲۹/۹/۶۰بشرح دادنامه شماره ۴۰۳-۲۰/۸/۶۳چنین رای صادرنموده است :باتوجه به بندالف ماده واحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین مصوبه ۲۰/۲/۵۹(انتقال مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به شرکتهاوموسسات دولتی مستثنی شده ازقانون مزبوروشهرداری تهران با تقاضای دستگاه اجرائی متثاضی ورضایت مستخدم وموافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع مستخدم مجازمی باشدوبااین گونه مستخدمین طبق مقررات ماده ۱۴۴قانون استخدام کشوری رفتارخواهدشد.)انتقال آقای عنایت الله هاشمی ازقسمت مشمول به قسمت غیرمشمول باتوجه به عدم رضایت نامبرده و صرف تصمیم معاونت اداری ومالی وقت وزارتخانه مجوزومستندقانونی ندارد لغووفسخ می گردد.
ب – شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۴۲۵موضوع شکایت آقای غلامعلی ملکوتی بطرفیت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی بخواسته ابطال نامه غیرقانونی مورخ ۳/۶/۶۰بشرح دادنامه شماره ۱۷۶-۶/۵/۷۰چنین رای صادرنموده است :هرچندسازمانهای منطقه ای ازلحاظ استخدامی مشمول قانون تامین اجتماعی وکارمندان ستادی وزارت مشمول قانون استخدام کشوری هستندولیکن چون دوموسسه جداازهم نیستندوباهم مرتبط ووابسته هستندلذا مشمول قانون لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه هاوموسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی شده ازقانون مزبورو بالعکس نبوده ودرنتیجه ماده ۱۳قانون تشکیل وزارت بهداری برآن حاکم بوده علیهذاحکم انتقال شاکی وفق مقررات قانون صادروتخلفی ازمقررات مشهودنیست ورای به ردآن صادرواعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره ۱۴۰۷۴ مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۲
۲

نوع قانون:رای وحدت رویه                                              شماره انتشار:۱۶۳

تاریخ تصویب:۱۳۷۰/۱۲/۲۰                                                 تاریخ ابلاغ:۱۳۷۲/۰۴/۱۶

دستگاه اجرایی:                                                                   موضوع:گذرنامه

منبع: بانک قوانین

درصورت تمایل اخبارحقوقی را نیز مطالعه نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

error: Content is protected !!